Møter utslippskrav

mai 12, 2003, 07:00 CEST

Ved utgangen av mars hadde Statoil møtt norske myndigheters krav om reduksjon i utslippene av nmVOC (non-methane volatile organic compounds) i forbindelse med lasteoperasjoner til hav. Dette kommer miljøet til gode.

Statoil leder et industrielt samarbeid med 23 andre oljeselskaper på norsk sokkel som er medeiere i felt som bøyelaster. Målet er å redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser som oljedamp (VOC) ved bøyelasting, opplyser Egil Tveit, spesialrådgiver i Undersøkelse og produksjon Norge.

Utslipp til luft omfatter karbondioksid, metan, flyktige organiske forbindelser, svovel og nitrogenoksider. Disse bidrar til drivhuseffekt, sur nedbør og dannelse av bakkenær ozon. Statoil ser det som svært viktig å bidra positivt til miljøet ved å redusere VOC som inngår i klimagassregnskapet.

Norske myndigheter krever at 40 prosent av lasteoperasjoner til havs skal foregå med reduksjonssystem for NMVOC fra utgangen av mars 2003. Samme krav gjelder for 2004, men utvides til også å omfatte lagringsoperasjonene på produksjonsskip og lagerskip.

"Fra 2005 økes kravet til 70 prosent, og fra 2006 er kravet hele 95 prosent," sier Tveit.

Seks av sju tankskip som er utrustet med anlegg for fjerning av NMVOC seiler for Statoil. Alle bøyelastere på norsk sokkel skal ha installert utstyr for reduksjon av NMVOC fra 1. januar 2006. Ifølge Tveit ligger Statoil og de andre selskapene godt an til å møte disse kravene.

Statoil har også installert anlegg for gjenvinning av VOC på produksjonsskipene Norne og Åsgard A i Norskehavet. Et tilsvarende anlegg planlegges på lagerskipet Åsgard C fra 2004.