Nullutslippsplan med kostnadsramme på 430 millioner

juni 1, 2003, 23:00 CEST

Hydro leverte fredag 30. mai en samlet tiltaksplan for utslipp til sjø til Statens forurensningstilsyn. Planen vil medføre en reduksjon av miljøbelastningen på om lag 80 prosent fra selskapets virksomhet på norsk sokkel. Et av tiltakene som planlegges, er reinjeksjon av produsert vann på Oseberg Feltsenter.

– Hydro arbeider for å nå myndighetenes krav om null miljøskadelige utslipp innen 2005. Vi har derfor lagt frem en plan med en konkrete tiltak for feltene vi driver på norsk sokkel, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning Norge.

Planen har en kostnadsramme på 430 millioner kroner for lisensgruppene for feltene som omfattes. Tiltakene vil medføre at miljøbelastningen fra Hydros virksomhet på norsk sokkel reduseres med om lag 80 prosent fra 2002 til 2006.

Reinjeksjon på Oseberg

Tiltaksplanen, som er utarbeidet i godt samarbeid med rettighetshaverne i de respektive feltene, omfatter ulike tiltak på de ulike felt. Utgangspunktet for planen er det omfattende arbeidet Hydro har deltatt i gjennom samarbeidet mellom Oljeindustriens Landsforening (OLF) og Statens forurensningstilsyn (SFT).

Hydro arbeider med planer for å bygge om Oseberg Feltsenter slik at oljeholdig produsert vann blir pumpet tilbake i undergrunnen. På Troll B og C-plattformene vil ny renseteknologi bli testet ut. Beslutning om de konkrete tiltakene vil bli fattet av de respektive lisensene.

Kost-nytte

De planlagte tiltakene er besluttet på bakgrunn av enigheten som er oppnådd mellom OLF og SFT om at kost-nytte-vurderinger skal legges til grunn i arbeidet for å redusere utslippene av miljøskadelige stoffer. Hydro har prioritert de tiltakene som gir størst miljøgevinst pr. krone.

Effekten av de planlagte tiltakene avspeiler det selskapet vurderer er et praktisk gjennomførbart nullnivå for miljøskade med dagens teknologi. I tillegg til de nevnte tiltakene ligger utfasing av miljøfarlige kjemikalier som et overordnet prinsipp i Hydros miljøarbeid. Hydros innsats for å redusere miljøbelastningene fra selskapets virksomhet fortsetter på en kostnadsoptimal måte, så lenge det er et potensial for miljøskadelige utslipp.

Les rapporten