Vindkraft på Harbaksfjellet?

juni 4, 2003, 14:50 CEST

Hydro ønsker å etablere Norges største vindkraftprosjekt på Harbaksfjellet på Fosen i Sør-Trøndelag. Anlegget vil kunne dekke strømbehovet for nærmere 10.000 husstander. Hvis Hydro får konsesjon, og hvis rammebetingelsene legges til rette for utvikling av fornybar energi i Norge, kan den nye vindparken stå ferdig i 2005.

Etter tre år med testing av vindmøller har Hydro bestemt seg for å gå videre med en søknad om å få bygge ut Harbaksfjellet vindpark. Resultatene fra vindmålingene viser at området er meget gunstig for etablering av vindkraftanlegg.

Kunngjøringen av Hydros planer for Harbaksfjellet skjer samtidig som Hydro offisielt åpnet Havøygavlen vindpark i Finnmark 4. juni.

Avgjørende rammebetingelser må innfris

Hydro sendte opprinnelig melding til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om planlegging av vindpark på Harbaksfjellet i april i fjor. Etter høring av meldingen fastsatte NVE utredningsprogrammet i desember, og NVE sender nå konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen på høring til lokale og regionale myndigheter og til relevante organisasjoner.

Dersom NVE gir konsesjon, kan utbyggingen starte til høsten. Vindparken kan stå ferdig i løpet av vinter-vår 2005.

– Foruten NVEs konsesjon vil også rammebetingelsene for utvikling av fornybar energi i Norge være avgjørende for om Harbaksfjellet vil kunne bli realisert. Etablering av en ordning med grønne sertifikater vil være helt avgjørende for å sikre lønnsomhet i vindkraftprosjekter og dermed utbygging av anlegget på Harbaksfjellet, understreker informasjonssjef Helge Stiksrud i Hydro Energi.

30 vindturbiner

Vindparken er planlagt bygd på et relativt flatt platå mellom 260 og 360 meter over havet. Planen er å installere over 30 vindmøller som vil kunne gi en maksimal effekt på om lag 90 MW. Møllestørrelsen er ennå ikke valgt og vil avhenge av hvilken leverandør som velges. Aktuelle møllestørrelser er 2-3 MW, og avstanden mellom vindmøllene vil være 400-500 meter. I konsekvensutredningene er det angitt et nødvendig areal for å kunne plassere 33 vindmøller på 2,75 MW hver.

Satsingen på Harbaksfjellet er ledd i Hydros satsing på utvikling av fornybar energi. Hydro er allerede deleier i vindparken på Havøygavlen i Måsøy kommune i Finnmark. Den ble satt i drift i fjor høst og får en årlig produksjon på om lag 120 GWh.

– I arbeidet med Harbaksfjellet benytter vi vår omfattende erfaring. Vi er vant til krevende værforhold fra våre oljeplattformer og legger stor vekt på å møte strenge krav til sikkerhet, ivareta hensyn til natur og miljø, utvikle gode tekniske løsninger og sørge for en varig og lønnsom drift, sier Stiksrud.

FAKTA

  • Under plan- og utredningsarbeidet har Norsk Hydro hatt møter med Åfjord kommune, med berørte grunneiere og NVE. I tillegg har utrederne under arbeidet med konsekvensutredningen hatt møter og samtaler med representanter fra fylkesmannens miljøvernavdeling, kulturavdelingen i fylkeskommunen i Sør Trøndelag, reindriftsforvaltningen i Nord-Trøndelag, Åfjord kommune og lokale interessegrupper og organisasjoner.
  • Hva er en vindmølle/vindturbin? Vindmøller produserer elektrisitet ved å utnytte bevegelsesenergi i vinden. Hovedkomponentene i en vindmølle er tårn, rotor, hovedaksling, gir, generator og nødvendig styringssystem. De fleste komponentene er bygd inn i et maskinhus som er montert på toppen av et høyt ståltårn. Rotoren består av tre vinger montert på et nav og omdanner vindenergien til rotasjonsenergi som via hovedaksling og gir føres inn på en generator. Denne omdanner rotasjonsenergien til elektrisk energi. Maskinhuset dreier seg med vindretningen, slik at rotorplanet til enhver tid står på tvers av vindretningen.
  • Hydro er allerede en betydelig produsent av vann- og vindkraft i Norge. Hydro er den nest største kraftprodusenten i Norge, med en årlig normalproduksjon på 9 TWh. Denne produksjonen tilsvarer forbruket av elektrisitet i nærmere 350.000 hjem, eller snaue 10 prosent av den samlede norske kraftproduksjonen. Produksjonen er hovedsakelig vannkraft fra våre omlag 20 kraftstasjoner i Telemark, Røldal/Suldal, Skafså, Sogn og Sundsfjord.
  • I tillegg til økt satsing på vindkraft og oppgradering av vannkraftanlegg har Hydro omfattende forskning og investeringer innen området fornybar energi og hydrogen.