2. kvartal 2003: Fortsatt god utvikling i driften

juli 21, 2003, 08:30 CEST

Norsk Hydros resultat etter skatt var 2.324 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 2.840 millioner kroner i samme periode i fjor. Per aksje utgjorde resultatet 9,00 kroner, mot 11,00 kroner året før. Resultatet for andre kvartal bekrefter en fortsatt god driftsmessig utvikling i Hydros tre kjerneområder, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Driftsresultatet i andre kvartal utgjorde 4.619 millioner kroner, en nedgang på 9 prosent i forhold til 2002.

Første halvår har gitt et resultat etter skatt, men før endring i regnskapsprinsipper på 4.525 millioner kroner (17,50 kroner per aksje), mot 4.972 millioner kroner (19,30 kroner per aksje) i tilsvarende periode i fjor.

Resultatet for andre kvartal og første halvår i 2002 inkluderte valutaeffekter med henholdsvis 2,5 milliarder kroner og 2,4 milliarder kroner. Dette skyldes en vesentlig svekkelse av US-dollar mot norske kroner og euro, som medførte gevinster på Hydros nettogjeld i US-dollar.

Resultatet er påvirket av at den viktige inntektsvalutaen for alle tre forretningsområder, US-dollar, har hatt lavere verdi mot norske kroner enn i tilsvarende periode i fjor.

Heller lønnsomhet enn vekst

– Kvartalsresultatet bekrefter en fortsatt god driftsmessig utvikling i alle Hydros tre kjerneområder, konstaterer generaldirektør Eivind Reiten.

– Olje- og gassproduksjonen og viktige utbyggingsprosjekter utvikler seg i henhold til plan. Innenfor aluminium er det gledelig å se at forbedringsprogrammene er i rute, og at utgiftene knyttet til disse er lavere enn tidligere antatt. Aluminiummarkedet er fortsatt krevende, og vi baserer oss ikke på særlig hjelp fra markedene i inneværende år. Lønnsomhet prioriteres fortsatt høyere enn vekst, understreker han.

– Forberedelsene til etablering av landbruksvirksomheten som eget, børsnotert selskap er godt i gang, og vi tar sikte på notering av Agri på Oslo Børs i løpet av første halvår 2004. Hydro-konsernet vil etter dette konsentrere seg fullt ut om utvikling av Olje og Energi og Aluminium, sier Reiten.

Hydro oppnådde i kvartalet en gjennomsnittlig olje- og gassproduksjon på 484.000 fat oljeekvivalenter per dag, som er på samme nivå som andre kvartal i fjor. Oljeprisene har vært gode, gjennomsnittlig 25,5 US-dollar per fat, men lavere enn i andre kvartal i fjor målt i norske kroner. Utforskingsaktiviteten har vært lavere enn i fjor. Hydro ligger fortsatt godt an til å nå målet for olje- og gassproduksjon for året på 510.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Forbedringsprogrammene i Hydros aluminiumvirksomhet viser en god utvikling, og forventede utgifter knyttet til disse forbedringstiltakene er nedjustert med 170 millioner kroner. Markedsforholdene er fremdeles krevende, spesielt innenfor ekstrudering og leveranser til bilindustrien. Virksomheten har gjort viktige investeringer for fortsatt å forbedre sin relative kostnadsposisjon innenfor primærproduksjon, blant annet i Sunndal og Alouette i Canada, og har nylig inngått en langsiktig alumina-avtale med Comalco.

Agri til børsen

Hydro Agri leverer gode resultater i et marked preget av høye priser for nitrogengjødsel. Høye energikostnader og svakere US-dollar i forhold til norske kroner og euro, bidro imidlertid til å motvirke effekten av en positiv prisutvikling. Agri styrket sine markedsposisjoner ytterligere i Europa og Latin-Amerika, og står godt rustet for den nye gjødselsesongen i Europa.

Norsk Hydros styre vedtok i juni å starte forberedelser med sikte på å etablere Hydro Agri som et eget børsnotert selskap med hovedkontor i Oslo. Arbeidet er innledet med å samle de virksomheter som i dag inngår i forretningsområdet Hydro Agri, i en ny separat selskapsstruktur.

Med sine markedsposisjoner, produksjonsanlegg og sin kommersielle og teknologiske bransjekompetanse vil det nye selskapet innta en ledende posisjon innenfor den globale gjødselindustrien. Alternative løsninger for gjennomføring av utskillelse og børsnotering av det nye selskap er under vurdering. Arbeidet med børsnoteringen er høyt prioritert, og prosessen forventes gjennomført i løpet av første halvår 2004.

Avsetninger, investeringer og kontantstrøm

I første halvår er det gjort avsetning til skatt på 5.262 millioner kroner, tilsvarende 54 prosent av resultat før skatt. Skattekostnaden er sterkt påvirket av virkningene av endringer i skattereglene for fremtidige kostnader til fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel etter fullført produksjon. Resultat før skatt inneholder på grunn av denne endringen en negativ engangseffekt på 2.207 millioner kroner som inngår i Andre poster og har ikke kontanteffekt. Som følge av denne skatteendringen, inkluderer skattekostnaden en positiv engangseffekt på 2.380 millioner kroner. Justert for disse effektene utgjorde skattekostnaden 64 prosent av resultat før skatt for første halvår og 61 prosent for andre kvartal 2003.

Investeringene i andre kvartal 2003 var 4.223 millioner kroner, hvorav vel halvparten gjelder investeringer i olje- og gassvirksomheten.

Kontantstrøm fra driften i første halvår var 12,4 milliarder kroner, mot 9,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Økningen i forhold til i fjor skyldes hovedsakelig økt inntjening fra olje- og gassvirksomheten og aluminiumvirksomheten.