Eivind Reiten: Økende gap mellom krafttilbud og kraftetterspørsel

august 20, 2003, 15:00 CEST

Den viktigste langsiktige utfordringen som det norske og nordiske elektrisitetsmarkedet stilles overfor, er den grunnleggende og økende ubalansen mellom produksjonskapasitet og forventet etterspørsel, fastslo Hydros generaldirektør Eivind Reiten i sitt innlegg på First Securities' nordiske energimøte i Oslo på onsdag.

– Med fortsatt økonomisk vekst i Norden må vi anta at etterspørselen etter el-kraft vil fortsette å øke. Det norske bildet er slik at kraftsystemene selv i år med normal nedbør er svært avhengig av import for å dekke innenlansk forbruk, påpekte Reiten.

Han understreket at løsningen ikke ligger i å flikke på energilovgivningen, men gjennom konsistent og samordnete anstrengelser fra myndighetene og andre markedsaktører for å bygge bro over det forventede gapet mellom tilbud og etterspørsel.

– Utfordringen blir å lette forsyningssituasjonen gjennom forbedrete overføringssystemer og ved å oppmuntre til ny produksjonskapasitet. Det deregulerte nordiske energimarkedet fungerer stort sett ganske bra, også i tider med knapphet slik vi opplevde sist vinter. Det er imidlertid viktig å få en bedre sikkerhet i forsyningsspørsmål, og i den sammenheng avklare de ulike rollene for myndigheter og kommersielle aktører i markedet. Mulige nye, ekstreme situasjoner bør i første rekke tas hånd om av markedets egne mekanismer.

Fornybar energi kan bidra til å minske gapet mellom forsyning og etterspørsel, men det er nødvendig med en rask avklaring av de framtidige rammevilkårene, inkludert innføring av "grønne sertifikater", for å sikre realiseringen av nye prosjekter, mente Reiten.

– Den energiintensive norske industrien står overfor en periode med strukturelle endringer. Disse endringer vil finne sted i enda raskere tempo, dersom norske myndigheter innfører forskrifter for utslipp av klimagasser og strømavgifter som øker byrdene til denne industrien, advarte han.

– Hydro er godt posisjonert til å dra fordeler av de vekstmuligheter som finnes i et deregulert europeisk marked for gass og elektrisitet, og vi ser mange interessante muligheter i disse markedene, fastslo Eivind Reiten.

Les hele talen (engelsk tekst)