Hydro ut av Scanraff

september 18, 2003, 09:00 CEST

Hydro har inngått avtale om salg av selskapets eierandel på 25 prosent i oljeraffineriet Scanraff ved Lysekil i Sverige til oljeselskapet Preem, som allerede eier de øvrige 75 prosent av raffineriet. Scanraff er et av de største og mest moderne raffinerier i Europa, og har en årskapasitet på 10 millioner tonn oljeprodukter.

Salgsvederlaget for Hydros eierandel i Scanraff utgjør om lag 1,4 milliarder kroner, inklusive gjeldsovertagelse. I tillegg vil Preem overta varelager knyttet til raffineringsvirksomheten vurdert til markedspris på transaksjonstidspunktet.

Samlet kapitalfrigjøring for Hydro forventes å utgjøre om lag 1,8 milliarder kroner, går det fram av en pressemelding fra Hydro torsdag.

Avtalen er betinget av myndighetsgodkjennelse og forventes å kunne sluttføres i løpet av fjerde kvartal i år. Transaksjonen forventes å gi Hydro en regnskapsmessig gevinst på om lag 600 millioner kroner, som vil være skattefri.
 
Hydro vil etter salget ikke lenger ha eierinteresse i raffineringsvirksomhet. Hydro vil dekke sitt behov for raffinerte produkter til sin svenske bensinstasjonsvirksomhet gjennom en langsiktig forsyningsavtale som er inngått med Preem.
 
Etter oppkjøpet av VAW i 2002 har Hydro annonsert  et program for avhendelser på 10 milliarder kroner innen utgangen av 2003.

Med avtalen om salg av andelen i Scanraff er det avhendet og inngått avtale om avhendelse av virksomheter for om lag ni milliarder kroner.