eDrift forlenger levetiden

september 19, 2003, 08:00 CEST

eDrift skal føre til økt produksjon, lavere kostnader og forlenget liv for modne felt på sokkelen - gjennom bedre utnyttelse av data fra boring og produksjon, og et bedre samarbeid mellom personell på sokkelen og på land.

De to første skrittene for økt effektivisering av driften på sokkelen var knyttet til bedre utnyttelse av seismikk, brønnteknologi og kunnskaper om reservoarene, i tillegg til omorganisering av virksomheten.

Det tredje store effektiviseringsspranget innebærer bedre utnyttelse av dataene som samles inn under boring og produksjon. Målet er at det skal gi 10 prosents økning av produksjonen og 30 prosents reduksjon av arbeidsmengden. I tillegg er det store gevinster å hente på å planlegge vedlikeholdet av installasjonene ved hjelp av informasjon fra sensorer som overvåker tilstanden på det tekniske utstyret.

– Virksomheten på norsk sokkel blir stadig mer dataintensiv, uten at vi har evnet å bruke alle dataene. Innføringen av eDrift-løsninger er et sentralt virkemiddel for å bidra til å realisere den langsiktige utviklingsbanen for virksomheten på norsk sokkel som er beskrevet i Stortingsmelding nr. 38.

Det sier seksjonssjef Trond Lilleng i Drift og Utvinning. Han leder arbeidsgruppen som Oljeindustriens Landsforening har nedsatt for å kartlegge status, utviklingsretninger og drivkrefter for innføring av eDrift på sokkelen.

Redusert arbeidsmengde offshore

På kort sikt kan eDrift-løsninger føre til at en reduksjon i bemanningen kommer raskere enn om man hadde opprettholdt tradisjonelle løsninger. Men det er også klart at de nye løsningene vil gi økt levetid og økt produksjon på feltene, slik at grunnlaget for arbeidsplassene blir sterkere.

– Vi snakker om å redusere arbeidsbelastningen offshore med 30 prosent, men vi oppnår også forlenget drift på modne felt. Hvis vi ikke tidsnok får grep på hvordan vi skal produsere mest mulig effektivt, frykter jeg at levetiden på feltene kuttes med flere år, sier Lilleng.

Han er opptatt av at partene som skal finne fram til gode løsninger innen eDrift, viser størst mulig åpenhet.

– Jeg er gledelig overrasket over hvor stor åpenhet selskapene viste i OLFs arbeidsgruppe. Tilsvarende åpenhet bør prege samarbeidet med leverandørene, som også må fornye sin driftsform om vi skal lykkes, sier Lilleng.

Flere eksempler

Det er allerede flere eksempler på eDrifts-løsninger på sokkelen. For eksempel fjernopereres Sleipner B-, Huldra- og Tambar-plattformene, og mange undervannsinstallasjoner fjernopereres fra ulike plattformer. Det er også mulig å fjernoperere store deler av produksjonsanlegget på Troll A-plattformen fra landanlegget på Kollsnes.

Utbyggingen av Ormen Lange- og Snøhvit-feltet er eksempler på at ny teknologi tas i bruk for å fjernstyre undervannsinstallasjoner fra land. Erfaringer fra disse prosjektene vil få stor betydning for den videre utviklingen på sokkelen.

– Vi må ikke gå så langt at personell på land sitter og gjør operasjonelle inngrep som går utover sikkerheten til personell på sokkelen. Det er viktig å beholde kompetanse offshore og at personell på plattformene fokuserer på de operasjonelle oppgavene, sier han.