Statoils strategi ligger fast 

september 23, 2003, 09:00 CEST

Styret i Statoil og Olav Fjell er i styremøte 22. september blitt enige om at Olav Fjell skal fratre som konsernsjef for å normalisere situasjonen i og omkring selskapet.

Styret har i samme møte konstituert nåværende konserndirektør (CFO) Inge K. Hansen som konsernsjef. Selskapet skal videreutvikles i henhold til eksisterende strategi.

Statoils styre innkalte til nytt møte mandag 22. september for å få en grundigere belysning av enkelte spørsmål knyttet til den omtalte konsulentavtalen for forretningsutvikling i Iran.

Styret fikk utdypende orienteringer av direktør for helse, miljø og sikkerhet, Stig Bergseth, sikkerhetssjef David Platts og leder for Statoils internrevisjon, Svein Andersen.

Konsernsjefens stilling ble også drøftet. Statoils styre og Olav Fjell ble enige om at Olav Fjell skal fratre som konsernsjef for å normalisere situasjonen i og omkring selskapet. I samsvar med ansettelseskontrakten får Olav Fjell ved sin fratredelse utbetalt to års lønn.

”Statoil er et sterkt selskap med store muligheter. Jeg håper min avgang vil bidra til at de ansatte igjen konsentrerer all sin energi på å utvikle selskapet videre”, kommenterer Olav Fjell.

Statoil har vist gode resultater i sin internasjonale virksomhet, og styret legger til grunn at selskapet skal satse videre med uforminsket styrke for å nå sine mål.

”Statoils internasjonale ambisjoner skal opprettholdes med høy etisk standard,” sier Kaci Kullmann Five, talsperson for styret.

”Det er fullt mulig for selskapet å lykkes internasjonalt uten å engasjere seg i virksomhet som ligger i grenseland for etiske normer og regler.”

Konstituert konsernsjef Inge K. Hansen sier: ”Statoils strategi ligger fast. Gjennom tre tiår i norsk olje- og gassvirksomhet har Statoil utviklet verdifull erfaring og kompetanse, og de siste årene har vi også skapt gode internasjonale resultater. Statoils menneskelige ressurser er en konkurransefaktor som gjør meg overbevist om at vi kan skape fortsatt suksess både i Norge og internasjonalt”.

Tiltakene som ble varslet i styremøtet 15. september er under oppfølging. Statoil har engasjert Ernst & Young for å gjennomgå alle eksisterende konsulentavtaler for internasjonal forretningsutvikling.

For ytterligere informasjon:

Wenche Skorge, informasjonsdirektør, mob. 918 70 741

Lars Troen Sørensen, rådgiver investor relations, mob. 906 49 144