"Gå til hovedinnhold"

3. kvartal 2003: "Tilfredsstillende"

oktober 20, 2003, 08:30 CEST

Hydro kan vise til et overskudd på 2.397 millioner kroner etter skatt i årets tredje kvartal, mot 513 millioner kroner i samme periode i fjor. Stikkord er et sterkt resultat for Olje og Energi, utfordrende markeder motvirket av høyt forbedringstempo i Aluminium og et solid resultat for Agri.

Per aksje utgjorde Hydros resultat etter skatt 9,30 kroner i tredje kvartal, mot 2,00 kroner i samme periode året før.

Hydros driftsresultat i tredje kvartal var 5.730 millioner kroner, en økning på 45 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Resultatforbedringen knyttet til driften er særlig påvirket av høyere olje- og gassproduksjon i forhold til tredje kvartal i fjor, samt lavere utforskingskostnader innenfor olje og gass.

Etter årets tre første kvartaler var resultat etter skatt, men før endring i regnskapsprinsipper, på 6.922 millioner kroner, mot 5.485 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Per aksje utgjorde resultatet for de tre kvartalene 26,80 kroner, mot 21,30 kroner i samme periode året før.

"Sterk produksjonsvekst og god kostnadskontroll"

– Det er særlig tilfredsstillende å registrere at Hydros gode resultater innenfor Olje og Energi har forankring i sterk produksjonsvekst og god kostnadskontroll, i tillegg til at vi har høye olje- og gasspriser, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

– Igangsetting av feltene Grane og Fram Vest til planlagt tid, og med kostnader vesentlig lavere enn budsjettert, demonstrerer vår evne til å håndtere store og komplekse utbyggingsprosjekter. Organisasjonens evne til å holde høy produksjonsregularitet bidrar til at vi oppjusterer anslaget for årets olje- og gassproduksjon til 520.000 fat oljeekvivalenter per dag, mot tidligere anslått 510.000 fat oljeekvivalenter per dag.

– Aluminiumresultatene er fortsatt svake, men det er positivt at tempoet i vårt forbedringsprogram fortsatt er høyt. Beslutningen om en ytterligere utvidelse av Alunorte i Brasil er nok et ledd i å sikre konkurransedyktig råstofftilgang til vår aluminiumvirksomhet, sier Reiten.

– Gjødselmarkedene viser god utvikling, og Agri framstår som en konkurransedyktig og veldrevet gjødselvirksomhet foran utskillelsen som eget børsnotert selskap, konstaterer Reiten.

Økt produksjon av olje og gass

Hydros produksjon av olje og gass var i gjennomsnitt på 489.000 fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, en økning på åtte prosent sammenliknet med tilsvarende periode året før.

Oljeprisene i norske kroner var på samme nivå, mens prisen på naturgass var 17 prosent høyere enn i tredje kvartal i fjor.

Hydro forventer vesentlig høyere produksjon i fjerde kvartal. Gjennomsnittlig produksjon for dette året vil bli om lag 520.000 fat oljeekvivalenter per dag – og 560.000 fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal.

Utforskingskostnader har i tredje kvartal belastet resultatet med 303 millioner kroner.

Hydro har i tredje kvartal inngått avtale om salg av selskapets andel i oljeraffineriet Scanraff i Sverige. Avtalen forventes å kunne sluttføres etter myndighetsgodkjennelse i fjerde kvartal med en salgsgevinst på om lag 600 millioner kroner.

Forbedringsprogrammet i Aluminium følger planen

Aluminiums driftsresultat var i tredje kvartal noe høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Markedene for bearbeidete produkter er fortsatt svake, mens metallprisene i dollar er noe bedret. Målt i norske kroner er imidlertid prisene noe svekket.

Hydro Aluminiums program for kostnadsforbedringer er videreført og innfrir de mål som er fastlagt, går det fram av Hydros kvartalsrapport.

Bedrete gjødselmarkeder for Agri

Agri har sett bedrete markeder for de fleste gjødselprodukter, men dette er delvis motvirket av høyere energipriser som øker råvarekostnadene. Salgsvolumene er stabile, korrigert for avhendelser siden tilsvarende periode i fjor.

Styrets beslutning i andre kvartal om å forberede en separat børsnotering av Hydros Agri-virksomhet er fulgt opp med et omfattende arbeid for å etablere et best mulig grunnlag for valg av transaksjonsform og for den praktiske gjennomføringen av en utskilling og børsnotering av Agri. Eksterne rådgivere er engasjert i forbindelse med dette arbeidet, som gjennomføres etter en tidsplan som tar sikte på at en børsnotering skal kunne skje i løpet av første halvår 2004.

Skatt på 66 prosent i tredje kvartal

Etter tre kvartaler er det gjort avsetning til skatt på 9.301 millioner kroner, tilsvarende 58 prosent av resultat før skatt. Skattekostnaden er sterkt påvirket av virkningene av endringer i skattereglene for framtidige kostnader til fjerning av olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. I tillegg inkluderer skattekostnaden i tredje kvartal en positiv engangseffekt på 139 millioner kroner knyttet til en skattesak i Norge.

Justert for disse effektene utgjorde skattekostnaden 65 prosent av resultat før skatt etter tre kvartaler og 66 prosent for tredje kvartal 2003.

Avhendelser for ni milliarder kroner så langt

Investeringene i tredje kvartal 2003 var 4.680 millioner kroner, hvorav vel halvparten gjelder investeringer i olje- og gassvirksomheten.

Kontantstrøm fra driften etter tre kvartaler var 23,2 milliarder kroner (19,8 milliarder kroner). Økningen i forhold til i fjor skyldes hovedsakelig økt inntjening.

Hydro har som mål å avhende virksomheter for 10 milliarder kroner i årene 2002 og 2003. Hittil er det solgt eller inngått avtale om avhendelse for om lag ni milliarder kroner.