Styret tilfreds med tiltak etter Horton-saken

oktober 24, 2003, 16:30 CEST

Styret i Statoil ASA fikk i møtet torsdag 23. oktober en omfattende statusrapport fra administrasjonen om oppfølgingsarbeidet med alle vesentlige sider av Horton-saken. Styret er tilfreds med det arbeid som nå gjøres.

Styrets medlemmer fikk om kvelden 22. oktober også tildelt et notat fra tillitsvalgte i NOPEF og YS med synspunkter på hendelsesforløpet i Horton-saken. Dette notatet fikk foreningene også anledning til å presentere i styremøtet 23. oktober, og spørsmål angående informasjon til de ansatte ble drøftet med styret. Styret finner for sin del ikke at det i notatet fremkommer noen vesentlig ny informasjon.

Styret ønsker imidlertid at notatet oversendes til selskapets eksterne juridiske rådgiver Erik Keiserud, som utfører en omfattende juridisk gjennomgang av alle sider ved Horton-saken. Han rapporterer til styret.

Foreningene ble orientert om at styret og administrasjonen allerede var blitt enige om å utvide den ressursgruppen administrasjonen har nedsatt for å arbeide med alle vesentlige sider ved oppfølgingen av Horton-saken, med to representanter fra de ansatte valgt ut av de fem foreningene. Dette er et tiltak for å gi de ansattes representanter økt innsyn i og mulighet til å delta i arbeidet.

Styret viser til at det allerede er fremkommet mye intern og ekstern informasjon om saken. Styret forstår behovet for informasjon til ansatte. Styret vil samtidig slå fast at informasjon må ta hensyn til nødvendige begrensninger med bakgrunn i at saken nå er under etterforskning.

Eventuelle henvendelser til styreleder Kaci Kullmann Five, tlf. 916 30 040 (mobil).