Statoil leverer sterkt finansielt resultat i 3. kvartal 

oktober 27, 2003, 07:30 CET
Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) leverte i tredje kvartal 2003 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 12,2 milliarder kroner sammenlignet med 10,8 milliarder i tredje kvartal 2002. Resultatet per aksje ble 1,98 kroner i tredje kvartal mot 1,50 kroner, som tilsvarer 1,19 kroner justert for engangseffekter1, i samme periode i 2002.

Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser var på 4,3 milliarder kroner mot 3,3 milliarder kroner i samme periode i fjor. Hittil i år var resultatet etter skatt og minoritetsinteresser 12,3 milliarder kroner, som er på nivå med samme periode i fjor.

Justert for engangseffekter1 var avkastningen etter skatt på sysselsatt kapital, per 30. september 2003, 18,8 prosent siste 12 måneder mot 14,8 prosent for året 2002. Normalisert avkastning på sysselsatt kapital er for første gang rapportert over Statoils mål for 2004 og nådde 13,0 prosent for de siste 12 måneder. Tilsvarende tall for året 2002 var på 10,8 prosent.

"Statoil leverer et sterkt finansielt resultat for tredje kvartal 2003, preget av høy lønnsomhet. Vi har hatt en vanskelig periode i høst knyttet til konsulentkontrakten med Horton Investment. Denne saken og endringer i selskapets ledelse vil ikke forandre vårt fokus på levering av resultater og måloppnåelse. Samtidig vil jeg understreke at våre etablerte strategier og mål ligger fast. Tredje kvartal har vært preget av høyere produksjon og god framdrift i flere av våre prosjekter. Vi er dessuten godt fornøyd med at de grunnleggende prinsippene rundt en ny traktat mellom Norge og Storbritannia er fastlagt slik at grunnlaget for å bygge en ny rørledning mellom de to landene er etablert," sier konstituert konsernsjef Inge K. Hansen.
Resultatøkningen skyldes i hovedsak økt salg, lavere kostnader og høyere olje- og gasspriser målt i norske kroner. Oljeprisen var 3 prosent høyere og gassprisen 14 prosent høyere enn samme periode i fjor. I tillegg har marginene innenfor raffinering og metanol vært høyere.

Samlet olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2003 var 983 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag sammenlignet med 957 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2002. I de ni første månedene av 2003 var samlet olje- og gassproduksjon 1 035 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 042 000 fat o.e. per dag i samme periode i 2002.

Statoil hadde positivt finansresultat i tredje kvartal 2003 på 0,8 milliarder kroner, en økning på 1,2 milliarder fra samme periode i fjor. Det positive resultatet i tredje kvartal skyldes hovedsakelig at kronen styrket seg mot USD med 24 øre i løpet av tredje kvartal 2003. I tillegg er rentekostnaden på konsernets langsiktige gjeld redusert, samtidig som resultatet fra verdipapirforvaltningen har blitt bedre.

Skattekostnaden i tredje kvartal 2003 beløp seg til 8,7 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,6 prosent sammenlignet med 7,2 milliarder kroner og 68,6 prosent for tredje kvartal 2002. Justert for engangseffekter1 utgjorde skatteprosenten 72,6 prosent i tredje kvartal 2002.

Ved utgangen av tredje kvartal er det avsluttet 8 lete- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel, hvorav 5 har resultert i funn. I 2003 planlegger Statoil å delta i totalt 10 undersøkelsesbrønner på norsk sokkel. Internasjonalt er det hittil i år ferdigstilt 13 lete- og avgrensingsbrønner hvorav 11 er balanseført. Totalt i 2003 planlegger selskapet å delta i 15 lete- og avgrensningsbrønner internasjonalt.

Leveransene fra gass- og kondensatfeltet Mikkel i Norskehavet startet som planlagt 1. oktober 2003. Utbyggingen anslås til å bli mer enn 20 prosent billigere enn lagt til grunn i planen for utbygging og drift (PUD), dette tilsvarer cirka 0,5 milliarder kroner. Vigdis Extension startet produksjonen 18. oktober 2003, nesten 2 måneder tidligere enn beskrevet i PUD. Investeringene anslås til 2,6 milliarder kroner, noe som er 14 prosent lavere enn estimert. New Extraction Train (NET1) på Kårstø startet opp 1. oktober 2003 på plan og 32 prosent under kostnadsestimat.

Statoil har i dette kvartalet nådd en viktig milepæl ved at Cove Point terminalen har mottatt sine første LNG-laster. Mengdene av LNG omdannes til tørrgass, og markedsføres via rørledningssystemene på østkysten av USA.

Britiske og norske myndigheter har kommet fram til enighet om de viktigste prinsippene for en ny traktat for gasstransport mellom de to landene. Traktaten skal blant annet fastsette rammebetingelsene for nye rørledninger fra norsk sokkel til Storbritannia.

I tredje kvartal ble det inngått en treårig gassalgsavtale med British Gas Trading, et heleid datterselskap av Centrica for et volum på 2 milliarder kubikkmeter per år med oppstart 1. oktober 2003, hvorav i underkant av 50 prosent tilfaller Statoil. Leveringspunktet er National Balancing Pont (NBP) UK. Selskapet har også inngått tre mindre gassalgsavtaler i denne perioden med henholdsvis EdF Trading, Essent og Statoil Gazelle.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoilansatte og hos våre leverandører, per million arbeidstimer) er redusert fra 6,6 i tredje kvartal 2002 til 5,9 i tredje kvartal 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per million arbeidstimer) ble forbedret til 3,0 i tredje kvartal 2003 mot 3,6 i samme periode i fjor. En leverandøransatt omkom i september etter en arbeidsulykke på det iranske verftet som bygger understellene til gassplattformene for South Pars-feltet utenfor Iran. Ulykken granskes for å kartlegge årsaksforhold og identifisere forbedringstiltak.

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim) har utstedt foreløpig siktelse for overtredelse av bestemmelsene om ulovlig påvirkning av utenlandske offentlige tjenestemenn. De gjennomfører en undersøkelse for å få klarlagt om kriminelle handlinger har funnet sted angående en konsulentavtale knyttet til forretningsutvikling i Iran som Statoil inngikk i 2002 med Horton Investment. Statoil har også blitt informert av det amerikanske kredittilsynet (U.S. Security and Exchange Commision (SEC)) om at tilsynet gjennomfører en undersøkelse av konsulentavtalen for å avgjøre om det har forekommet overtredelser av verdipapirlovene i USA (U.S. federal securities laws).Kontaktpersoner:

Presse:
Kristin Bremer Nebben, + 47 51 99 13 77 (kontor), + 47 957 24 363 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824 (mobil)
Thore E. Kristiansen, + 1 203 978 6950 (kontor), + 47 916 64 659 (mobil)

Kvartalsberetning og regnskap - 3. kvartal 2003
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konstituert konsernsjef Inge K. Hansen