Jobber videre mot nullutslipp

november 21, 2003, 10:00 CET

Havforskningsinstituttet har undersøkt om fisk i Nordsjøen inneholder forhøyede nivåer av forurensning som følge av utslipp fra petroleumsindustrien, og om denne forurensningen medfører biologiske effekter. Det ikke er funnet spor av oljekomponenter i fisken, men det er påvist forandring på DNA som kan skyldes utslipp.

Gunnar Breivik, direktør for helse, miljø og sikkerhet i Hydro, ser svært alvorlig på at det er påvist endringer i arvestoffet hos villfisk i Nordsjøen.

– Likevel er det positivt at det verken er påvist polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) eller alkylfenoler i fisken, sier han.

Forskningen påviser et forhøyet nivå av såkalte DNA-addukter i fisken. DNA-addukter er en endring på DNA som kan skyldes eksponering av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH). DNA-addukter ble påvist både i fisk fra Egersundbanken og fra Sleipner- og Tampenområdet, men antallet var høyere i de to sistnevnte.

- Vi vet fra tidligere forskningsprosjekter at PAH er en gruppe forbindelser som har potensiale for miljøskadelige effekter, og vi har derfor gått nøye igjennom våre utslipp for å se på muligheten for å redusere risikoen for miljøskade fra disse, sier Breivik.

Oljeselskapene har gjennom flere år lagt ned betydelig arbeid i å vurdere og teste ut ulike forbedringstiltak for å redusere miljøskadelige utslipp. Målet er null miljøskadelige utslipp i løpet av 2005.

For utbygginger i nordområdene har en samlet industri null fysiske utslipp av produsert vann som en forutsetning for aktivitet.

Miljøarbeidet gir resultater

- Hydro har i løpet av de siste fire årene redusert utslippene av miljøfarlige produksjonskjemikalier i forbindelse med olje- og gassproduksjonen, til en tredel av den opprinnelige mengde.

- Vi har i vårt arbeid mot null miljøskadelige utslipp planlagt tiltak som innen utgangen av 2005 vil redusere miljørisikoen fra våre installasjoner med anslagsvis 80 prosent, avslutter HMS-direktør Gunnar Breivik i Hydro.