Statoil og Østfold Energi stifter Naturgass Øst

desember 8, 2003, 13:00 CET

Statoil ASA og Østfold Energi AS har i fellesskap stiftet Naturgass Øst AS. Det nye selskapet skal se på mulighetene for å markedsføre og distribuere naturgass i Østfold. Målet er at de første leveransene av naturgass til industrien kan komme i gang i 2006.

I første halvår 2004 skal Stortinget behandle rammebetingelsene for framtidig bruk av naturgass i Norge. I denne forbindelse arbeides det nå med å klarlegge de forretningsmessige forutsetninger for å kunne etablere en kjede som kan forsyne Østfold, og andre områder i landet, med naturgass. En endelig beslutning om igangsetting forventes å kunne tas i midten av 2004.

Det tenkes å bygge et nettverk av mottaksstasjoner for flytende naturgass (LNG) langs kysten. Dette nettverket vil forsynes med LNG ved hjelp av spesialbygde tankbåter. Bygging av dette nettverket avhenger av et betydelig kundegrunnlag, og langs kysten er det etablert flere selskaper med samme formål som Naturgass Øst.

”Forhandlinger med de første industrikundene i Østfold er allerede innledet. Fylket har industri med et stort varmebehov som kan dekkes med naturgass. Østfold har Norges største potensielle gassmarked når man ser bort fra naturgass benyttet som råstoff i industrien,” sier daglig leder i Naturgass Øst, Arvid Martinussen.

Naturgass har et betydelig potensiale i Østfold. Studier antyder mulige leveranser på over 1.000 millioner kilowattimer årlig (1 TWh), eller vel 100 millioner kubikkmeter naturgass. Dette tilsvarer energiforbruket i mer enn 40.000 eneboliger.

Fra mottaksstasjonen vil naturgassen bli distribuert videre til kundene via rørledning eller tankbil.

Naturgass Øst legger vekt på å utnytte eiernes kompetanse og ressurser innenfor ulike kompetanseområder.

Østfold Energi har bred kunnskap om de lokale energimarkeder. Statoil er en ledende aktør i det norske olje- og gassmarkedet og et ledende internasjonalt energiselskap med lang erfaring innenfor produksjon, transport og markedsføring av naturgass.

Naturgass Øst legger stor vekt på samarbeid med fylkeskommunen, kommunene, lokale næringsforeninger og organisasjoner i Østfold. Naturgass står på den politiske dagsorden, og mange hilser etableringen av Naturgass Øst AS velkommen som et viktig steg i riktig retning.