Eivind Reiten: Lover både vekst og resultater

desember 10, 2003, 23:30 CET

Eivind Reiten varsler fortsatt sterk produksjonsvekst for Olje & Energi, nye forbedringer i Aluminium og ytterligere effektivisering av Hydro som helhet.

– Vi skal fortsette å utvikle de områdene hvor vi har klare konkurransemessige fortrinn, sa Reiten da han torsdag møtte 200 finansanalytikere, investorer og presse på selskapets årlige kapitalmarkedsdag i Oslo.

– Hydro viser styrke innenfor teknologi og nyskaping. Jeg er dessuten stolt over gjennomføringen av store prosjekter som Grane-utbyggingen i Nordsjøen og det nye aluminiumverket i Sunndal, og av vår evne til stadig å bedre den operasjonelle driften. Det er der ute, i alle våre store og små prosjekter, på våre oljeplattformer og fabrikker over hele verden, at vi viser oss fra vår aller beste side. Det ser vi ikke minst på sikkerhetsstatistikken, der alle kurver peker i riktig retning. Forbedringene illustrerer den respekt vi i Hydro er opptatt av å vise hverandre og våre omgivelser, men gode sikkerhetstall reflekterer også målrettet og god operasjonell drift.

Han tegnet bilde av et selskap i sterk forandring. Men på ett område lovet han slutt på endringene:

– Gjennomgangen av vår porteføljestrategi er fullført med børsnoteringen av Agri neste vår. Framover skal Hydro bygge på sin styrke innenfor Aluminium og Olje & Energi.

Derom skal det ikke herske noen tvil. Han lot heller ikke til å være i tvil om at veksten framover kommer til å skje både gjennom oppkjøp og en videre styrking av eksisterende virksomheter.

Veksten vil fortsette

I sin gjennomgang viste Reiten til at Hydros oljeproduksjon er doblet de siste fem årene, og at veksten vil fortsette på rekordnivå også de nærmeste årene. Også aluminiumvirksomheten er vesentlig styrket med en dobling av volumet etter overtakelsen av VAW i 2002.

– Før børsnoteringen av Agri til våren har vi i løpet av fem år solgt virksomheter utenfor våre satsingsområder for 25 milliarder kroner. I den samme perioden har vi grunnleggende bedret prestasjonskulturen i selskapet. I gjennomsnitt har vi levert 12 prosent årlig avkastning til aksjonærene. Det er det ikke mange som kan vise til, fastslo han.

Hydros finansielle stilling er sterk.

– Vår finansielle stilling vil styrkes ytterligere med salget av Agri. Med høy oljeproduksjon og sterke priser er det i slike perioder vi bør bygge vår finansielle styrke. Alt i alt gir dette en solid plattform og en tilfredsstillende strategisk handlefrihet.

Hydro-sjefen varslet fortsatt høyt investeringsnivå, først og fremst knyttet til store og attraktive olje- og gassprosjekter under utvikling. Utbyggingen av det store gassfeltet Ormen Lange kommer for eksempel til å kreve tunge investeringer i 2005 og 2006.

Gode resultater

Om selskapets oljevirksomhet sa Reiten blant annet:

– Noe av det som gleder mitt hjerte mest, er ikke bare at vi er et av de oljeselskapene som vokser sterkest, men at vi driver den operasjonelle virksomheten så godt. Den sterke veksten krever store investeringer, men det er veldig hyggelig å kunne investere i noe som gir så gode resultater.

På gassiden tar selskapet sikte på å maksimere verdiene av sine usolgte gassmengder gjennom en målrettet satsing mot stadig mer "sultne" europeiske energimarkeder. Betydelig aktivitet er også knyttet til salg av gass som Hydro ikke selv produserer.

Han la til at Hydro framover vil legge noe mindre vekt på høyrisiko utforsking internasjonalt, men heller kjøpe seg inn i allerede påviste ressurser der selskapets spesielle kompetanse innenfor feltutvikling, reservoarstyring og anvendelse av ny teknologi kommer til sin rett.

Om markedsutsikten sa Hydro-sjefen at han forventer relativt høy oljepris også gjennom 2004. Selskapets egen planlegging tar imidlertid, som før, høyde for at prisene kan falle.

Eivind Reiten venter en stabil aluminiumpris og gleder seg over tegn til oppgang i USA.

– Hydro Aluminiums kostnader er kraftig redusert. Vi framstår sterkere, mer fokusert og som et langt på vei ferdig formet aluminiumselskap. Vi bedrer vår relative posisjon på kostnadskurven og er i ferd med å bli meget konkurransedyktige, selv om det fortsatt en vei å gå fram til det nivået vi har satt oss fore. Potensialet for verdiskaping er betydelig. Resultatene er fortsatt gode for ekstruderte produkter og metall, mens vi har en del utfordringer innenfor Valsede Produkter og Automotive. Resultatutviklingen framover vil være sterkt avhengig av markedsutviklingen.

Et sterkere "brand"

Han varslet at selskapet venter å nå det finansielle målet om en "normalisert" CROGI mellom 8,5 og 9,5 prosent i 2003.

– Store endringer krever et sterkere "brand", sa han da han presenterte selskapets nye logo for analytikere, investorer og presse. Lanseringen av "The Hydro Way" må ses på bakgrunn av selskapets sterke oppmerksomhet om bedring av prestasjoner, vekst gjennom store oppkjøp, omfattende restruktureringer, mer åpne forretningsområder og mer internasjonal orientering. Alle endringene har skapt behov for intern klargjøring, sa Eivind Reiten.

– Vi har allerede en sterk prestasjonskultur i Hydro, men den kan bli enda sterkere med en klargjøring av hvor vi er og hvor vi skal.