John Ottestad: Alltid beredt med finansene i orden

desember 10, 2003, 23:00 CET

Konserndirektør John O. Ottestad har som mål å øke Hydros inntjening og fortjenesten per aksje. Selskapets sterke finansielle beredskap gir rom for å forfølge nye muligheter og trygghet mot vanskeligere tider, fastslo han på selskapets kapitalmarkedsdag i Oslo torsdag.

I sin gjennomgang karakteriserte han Hydros finansielle stilling som meget sterk. Et forholdstall på om lag 0,4 mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital når ikke-balanseførte pensjoner og leasing-forpliktelser er regnet inn, er sterkt. Han la til at det er et mål å opprettholde en "ren A" i ratingselskapenes vurdering av kredittverdigheten.

Ottestad understreket at Hydro tar sikte på å opprettholde sin utbyttepolitikk også etter børsnoteringen av Agri til våren. Utbyttet per aksje har vist en jevn vekst de siste ti årene.

– For å kunne holde den nominelle utviklingen stilles det imidlertid større krav til inntjeningen i de to hovedområdene Olje & Energi og Aluminium etter børsnoteringen av Agri, sa han.

Hydros investeringer i 2003 ser ut til å bli noe lavere enn opprinnelig planlagt og ligger an til å ende under 20 milliarder. To av de viktigste forklaringene er lavere utbyggingskostnader på oljeutbyggingene Grane og Fram Vest.

– Når jeg er godt fornøyd med kapitalbruken, er det først og fremst på grunn av høy kvalitet i investeringsprosjektene våre, sa Ottestad og viste til de pågående olje- og gassutbyggingene Ormen Lange i Norge og Blokk 17 Angola, samt utvidelsen av aluminiumverkene i Sunndal i Norge, Alouette i Canada og ytterligere utvidelse av aluminaproduksjonen hos Alunorte i Brasil.

Han la fram en oversikt over de virksomhetene Hydro har solgt de siste to årene. Den viser at målet om å selge virksomheter for 10 milliarder kroner nå på det nærmeste er nådd. På de siste fem årene har Hydro avhendet virksomheter for 25 milliarder kroner. Han la til at selskapet vil fortsette med å selge virksomheter utenfor kjerneområdene, og justere porteføljen også innenfor kjerneområdene.

For første gang la Hydro fram en samlet oversikt over årlige kostnadsbesparelser og bemanningsreduksjoner knyttet til de ulike forbedringsprosessene som har vært gjennomført de siste årene:

– Det er hentet ut store effekter innenfor alle Hydros virksomhetsområder. I tillegg til omfattende kostnadsreduksjoner i alle forretningsområdene, har også Hydro Business Partner, selskapets tjenestesektor, redusert bemanningen med 1.400 årsverk og bidratt med 1,5 milliarder kroner i kostnadsbesparelser, opplyste John O. Ottestad.