Ormen Lange kontrakt verdt 700 millioner kroner tildelt

desember 19, 2003, 14:45 CET

Hydro har på vegne Ormen Lange-lisensen tildelt Van Oord ACZ AS en kontrakt til en verdi av 700 millioner kroner inklusive opsjoner for undervanns steininstallasjon for Ormen Lange-rørledninger og kontrollkabler i perioden 2004-2007.

Kontrakten omfatter installasjon av stein for støtte og beskyttelse av rørledninger og kontrollkabler mellom Ormen Lange-feltet og landanlegget i Nyhamna utenfor Midt-Norge. Kontrakten omfatter anskaffelse av om lag 2,8 millioner tonn stein, transport fra steinbrudd langs norskekysten og installasjon på havbunnen.

I løpet av de mest intense sesongene vil de to spesialfartøyene Rocknes og Tertnes være i aksjon på samme tid. Van Oord får operasjonsstøtte for de to fartøyene fra deres strategiske partner i Norge- Jebsens Beltships.

Hydro er operatør for Ormen Lange i utbyggingsfasen som omfatter feltutbyggingen, gassprosesseringsanlegget i Nyhamna, så vel som eksportrørledningsprosjektet.

Den ubehandlede brønnstrømmen fra Ormen Lange skal ilandføres til Nyhamna i to 120 km lange, 30” strømningsrør. Her vil den bli prosessert, før den ferdige gassen blir eksportert i en nær 1200 kilometer lang rørledning til Easington i Storbritannia.

Kontrakten betinger myndighetsgodkjennelse av Plan for utbygging og drift (PUD) av feltet og Plan for anlegg og drift (PAD) for eksportrørsystemet. Produksjonsstart for Ormen Lange-feltet er planlagt til oktober 2007.

Ormen Lange er det største gassfeltet under utbygging på den norske kontinentalsokkelen. Feltet er lokalisert 100 kilometer ut fra nordvestkysten av Norge på et vanndyp fra 800-1100 meter. Planlagt gasseksport til England utgjør om lag 20 prosent av Norges gasseksport og 20 prosent av Storbritannias gassbehov.

Partnerne i Ormen Lange-lisensen er:

  • Norsk Hydro (18,0728 prosent, operatør i utbyggingsfasen)
  • Shell(17,0375 prosent, operatør i driftsfasen)
  • Petoro (36,475 prosent), BP (10, 3420 prosent)
  • Statoil (10,8441 prosent)
  • ExxonMobil (7,2286 prosent)