Oseberg-konsesjoner forlenges til 2031

januar 8, 2004, 08:30 CET

Tre utvinningstillatelser i det Hydro-opererte Oseberg-området i Nordsjøen er forlenget til 1. mars 2031. Dette betyr at vi kan optimalisere utvinningen i området bedre, sier Øystein Michelsen, som er Hydros leder for Oseberg forretningsenhet.

Olje- og energidepartementet har godkjent Hydros søknad om forlengelse og harmonisering av konsesjonstider i Oseberg-området.

– Forlengelsen vil bidra til forutsigbarhet, og vil ha stor betydning når partnerne skal investere i området framover. Dette betyr at vi bedre kan optimalisere utvinningen fra Oseberg-feltene og innfasingen av tilleggsressurser. Samtidig er det et naturlig skritt mot en ny felles enhet for hele Oseberg-området, sier Michelsen.

Godkjenningen gjelder de tre utvinningstillatelsene 053, 079 og 104, som tidligere utløp i henholdsvis 2017, 2018 og 2025. Konsesjonstiden blir nå sammenfallende med utvinningstillatelse 171B, som går ut 1. mars 2031.

Utvinningstillatelsene dekker Oseberg Unit, Oseberg Sør og det meste av Oseberg Øst-feltet.

Samordnet eierskap

Oseberg-partnerne får også støtte for sitt syn om at det vil være positivt for utviklingen av området at det etableres en stor enhet hvor eierskapet samordnes i alle lisensene.

Departementet forutsetter i sin godkjenning at partnerne inngår en avtale om samordnet virksomhet i lisensene.

Det er også en forutsetning at selskapene arbeider aktivt for å fremme løsninger som "optimaliserer ressursforvaltningen i området i et langsiktig perspektiv, herunder satsing på ytterligere tiltak for økt utvinning i Oseberg-området".

Michelsen opplyser at selskapene som har eierinteresser i Oseberg-området allerede har påbegynt arbeidet med å inngå en unitiseringsavtale for alle utvinningslisensene i området.