Karmøy i vinden

januar 20, 2004, 12:00 CET

Hydro ser mulighetene for et vindkraftverk på Karmøy. Mandag 19. januar ble selskapets planer lagt fram for kommunens formannskap. Presentasjonen fikk positiv respons hos de lokale politikerne.

- Utviklingen går i retning av nye energiformer i hele Europa. Med vår erfaring for utnyttelse av ny teknologi og vår posisjon i energimarkedet, har vi gode muligheter til å være med å satse på vindkraft. Vindkraftressursene i Norge er blant de beste i Europa, sier Knut Øvreås, leder for Hydros satsing på vindkraft.

- Det er viktig å utnytte dette potensialet, være til stede fra starten av for å skaffe oss kompetanse og være i posisjon i nye energimarkeder.

Han understreker at Hydro er et fremtidsrettet energiselskap og vil satse på å være konkurransedyktig også i fremtiden, der både miljømålsetninger og forsyningssikkerhet vil påvirke rammevilkårene.

Hvorfor Karmøy?

Når Hydro nå ser på mulighetene for et vindkraftverk på Karmøy, er det for å satse på fornybar energi og bidra til at energiressursene utnyttes der de er. Forholdene ligger godt til rette på Karmøy for etablering av vindkraftanlegg: det er gode vindforhold, god infrastruktur, tilstrekkelig nettkapasitet og også et høyt energiforbruk lokalt.

Karmøy får i dag kraftforsyning fra land. Kraftutbyggingen i Røldal-Suldal var knyttet til behovet ved metallverket på Karmøy. Metallverket forbruker rundt 4,5 TWh pr år og kan slik sett ikke sikres med lokal kraftproduksjon. Men øya som sådan kan få bedret sin sårbarhet og bedret sin energibalanse. Det er fremdeles mange som husker at kabelen mellom Karmøy og fastlandet røk i 1984, og at strømforsyningen både til øya og til metallverket uteble.

- For Hydro er Karmøy hjemmebane, og vi vil gjerne satse på steder hvor vi allerede er etablert med virksomhet. Med rundt 1600 ansatte på Karmøy er dette en av Hydros betydelige arbeidsplasser i Norge.

Dialog med lokale myndigheter

Målet med gjennomgangen i formannskapet i Karmøy kommune er å komme i en god dialog med kommunen om hvordan Karmøys gode forutsetninger kan utnyttes når det gjelder fornybar energi.

- Vi har allerede kommet i gang med litt vindproduksjon på naboøya Utsira. Sirabuene er fornøyd med utbyggingen der. I Utsira-prosjektet er det inngått en kjøpsavtale med Haugaland Kraft for den kraften som blir produsert. På Karmøy har Haugaland Kraft og Hydro intensjoner om å realisere et fremtidig vindkraftprosjekt i et samarbeid der Hydro er majoritetseier.

Hydro arbeider med å avklare hvor på søndre Karmøy man best kan plassere et vindkraftverk med for eksempel 20-30 møller. Det søkes etter et område på minst fem kvadratkilometer der vindforholdene er gode og konsekvensene av bygging av et vindkraftverk vil være akseptable.

Arbeidet med et vindkraftverk er en lang prosess som gir både myndigheter, organisasjoner og vanlige folk god anledning til å si sin mening og å påvirke.

Hydros vindkraftverk på Karmøy kan tidligst bli bygd i 2007-2008, etter en omfattende planleggingsprosess og etter at alle nødvendige tillatelser og tilstrekkelig gode rammebetingelser er på plass. Norske myndigheter arbeider for tiden med etablering av et grønt sertifikatmarked. Før et slikt sertifikatmarked, eller en overgangsordning som legger til rette for gode kostnadseffektive investeringer i fornybar energi, er på plass, vil det være en utfordrning å få til nye vindkraftprosjekter i Norge.