Reiten engasjerte i Sandefjord

januar 21, 2004, 14:00 CET

Oljebeskatningen må endres for å sikre en fortsatt konkurransedyktig norsk sokkel, konkluderte Hydros generaldirektør Eivind Reiten i sitt innlegg under Norsk Petroleumsforenings 24. oljeindustripolitiske seminar i Sandefjord tirsdag.

Hydro-sjefen var en av hovedtalerne under årets NPF-seminar, som fant sted 20.-21. januar. Det tradisjonsrike seminaret samler framstående representanter fra oljenæringen, samt representanter fra storting og regjering.

Reitens innlegg, som tok for seg hvordan konkurransedyktigheten kan sikres for norsk sokkel, engasjerte en fullsatt sal i Sandefjord. I innlegg presiserte Reiten at både oljebransjen, forvaltningen og politikere er enige om målet om størst mulig verdiskapning på norsk sokkel. Det hersker imidlertid ikke full enighet om veien fram, påpekte han.

- I den siste stortingsmeldingen om norsk oljepolitikk skisserte regjeringen to utviklingsbaner. Den ene ble omtalt som "forvitringsbanen" og den andre som "utviklingsbanen". Verdigapet mellom disse to er anslått å være mellom 2.000 og 4.000 milliarder kroner, avhengig av hvilke forutsetninger man legger til grunn.  Utviklingen for den norske oljebransjen gir imidlertid grunn til stor uro med hensyn til mulighetene for at det vesentligste av disse verdiene skal la seg realisere, sa Reiten.

Han viste til at leteaktiviteten på norsk sokkel nå er historisk lav, og at flere oljeselskaper i større grad kanaliserer letemidlene til andre mer attraktive områder internasjonalt. - Dette er en bekreftelse på at norsk sokkel taper sin konkurranseevne, mente han.

- Vi står ved et veiskille. Som industri må vi gjøre vårt. Teknologisk utvikling vil være avgjørende for å realisere produksjon av gjenværende ressurser på norsk sokkel. Vi vil fortsette å fokusere på haleproduksjon og gjøre maksimalt for å utnytte eksisterende infrastruktur for å sikre produksjon av selv mindre forekomster. Men vi kan ikke klare dette alene. Det er også behov for å gjøre noe med beskatningen på norsk sokkel, understreket Reiten.

Han pekte på at forslaget fra Kon-Krafts skatteprosjekt har hatt som utgangspunkt å stimulere til ny aktivitet og dermed bidra til å skape mer verdi for samfunnet. Kon-Kraft anbefaler imidlertid ingen skattemessige endringer på allerede planlagt produksjon, og staten skal fortsatt ha mulighet til å trekke inn grunnrente fra spesielt lønnsomme prosjekter ved å ta SDØE-andeler i særlig prospektive blokker. Forslaget fokuserer bare på tiltak som skal stimulere til å igangsette ny aktivitet på norsk sokkel.

- Norge har i dag et petroleumsfond på 800 milliarder kroner. Vi tror at petroleumsfondet kan vokse vesentlig mer fremover gjennom aktive og brede industripolitiske forlik, sa Reiten.

- Vi kan skape en større kake, og vi kan alle vinne gjennom en noe endret fordeling av stykkene.