Statoil styrker lønnsomheten i 2003 (vedlegg)

februar 11, 2004, 07:30 CET

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) leverte i 2003 et rapportert resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 48,9 milliarder kroner sammenlignet med 43,1 milliarder kroner i 2002. Dette er en økning på 13 prosent. Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser for 2003 er på 16,6 milliarder kroner mot 16,8 milliarder kroner i 2002.

Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2003
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konstituert konsernsjef Inge K. Hansen

I fjerde kvartal 2003 var resultatet før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser 12,7 milliarder kroner sammenlignet med 11,2 milliarder kroner i samme periode året før. Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser var på 4,3 milliarder kroner, sammenlignet med 4,5 milliarder kroner i fjerde kvartal 2002.

Avkastning på sysselsatt kapital etter skatt1 var 18,7 prosent sammenlignet med 14,9 prosent i 2002. Justert for engangseffekter1 var avkastningen 17,9 prosent mot 14,8 i 2002. Normalisert1 for priser, marginer og valuta var avkastningen for 2003 12,4 prosent sammenlignet med 10,8 for 2002.

Resultatet per aksje var 7,64 kroner i 2003 mot 7,78 kroner i 2002. I fjerde kvartal 2003 var resultat per aksje 1,98 kroner sammenlignet med 2,09 kroner i samme periode i 2002.

"Statoil fortsetter å levere sterke resultater, blant annet med nye produksjonsrekorder for både olje og gass i fjerde kvartal. Høyere produksjon enn forventet, høyere olje- og gasspriser og gode resultater fra nedstrømsvirksomheten gjør at vi styrker resultat før finansposter sammenlignet med 2002. Også i 2003 ser vi en positiv valutaeffekt på finanspostene, men denne effekten er betydelig mindre enn året før. Dette gjør at årsresultatet er på nivå med 2002," sier konstituert konsernsjef Inge K. Hansen.

 


Statoil øker resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser i 2003 med 13 prosent sammenlignet med året før. Dette skyldes i hovedsak 5 prosent høyere realiserte oljepriser målt i norske kroner og 7 prosent høyere gasspriser målt i norske kroner samt positive effekter fra forbedringsprogrammet. Dessuten har nedstrømsmarginene vært høyere i 2003 enn i 2002, noe som har gitt et betydelig resultatbidrag for nedstrømsvirksomheten. Netto finansposter for 2003 var en inntekt på 1,4 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 8,2 milliarder kroner i 2002, en reduksjon på 6,8 milliarder kroner. Endringen skyldes hovedsakelig at norske kroner i 2003 styrket seg med 29 øre mot USD mot 205 øre i 2002. Valutagevinsten, hovedsakelig urealisert, knyttet til Statoilkonsernets langsiktige gjeld ble således vesentlig mindre i 2003.

Samlet olje- og gassproduksjon var i 2003 1 080 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 1 074 000 fat o.e. per dag i 2002. Samlet olje- og gassproduksjon for fjerde kvartal 2003 var 1 214 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 170 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2002.

Skattekostnaden for 2003 beløp seg til 27,4 milliarder kroner sammenlignet med 34,3 milliarder kroner i 2002. Justert for engangseffekter utgjorde skattekostnaden 34,2 milliarder kroner i 2003. Dette tilsvarer en skatteprosent på 67,9 prosent mot 66,9 prosent året før. Skattekostnaden i fjerde kvartal 2003 beløp seg til 9,7 milliarder kroner, tilsvarende en skatteprosent på 69,1 prosent, sammenlignet med 9,3 milliarder kroner og 67,1 prosent for fjerde kvartal 2002.

Statoil har konkretisert flere forbedringstiltak som anses nødvendige for å nå målet om en normalisert 12 prosent avkastning på sysselsatt kapital i 2004. Ved utgangen av 2003 er effekten av de gjennomførte tiltakene beregnet til å bidra med årlige forbedringer fra 2004 på 2,8 milliarder kroner i forhold til målet på 3,5 milliarder kroner, og programmet utvikler seg i henhold til plan.

Gjenværende sikre reserver ved utgangen av 2003 var 4 264 millioner fat o.e. mot 4 267 millioner fat o.e. ved utgangen av 2002, en reduksjon på 3 millioner fat o.e. Det ble tilført 392 millioner fat o.e. nye reserver i løpet av 2003. Reserveerstatningen var 99 prosent i 2003 sammenlignet med 98 prosent i 2002, mens gjennomsnittlig reserveerstatning siste tre år var 95 prosent.

I 2003 er det avsluttet ni lete- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel hvorav seks har resultert i funn. Internasjonalt er det avsluttet totalt 14 lete- og avgrensingsbrønner hvorav 11 har resultert i funn.

Tre nye felt startet opp på norsk sokkel i oktober, Mikkel og Vigdis Extension hvor Statoil er operatør og Fram Vest som opereres av Hydro. Med økonomisk virkning fra 1. januar 2004 har Statoil kjøpt Hydros andel på 10 prosent av Snøhvit-feltet i Barentshavet. I tillegg har Statoil kjøpt Svenska Petroleums andel på 1,24 prosent. Statoil får en andel i Snøhvit på 33,53 prosent. Samtidig selger Statoil 2 prosent av sin andel i Kristin-feltet til Hydro.

Internasjonalt kom feltene Jasmim i blokk 17 og Xikomba i blokk 15 i Angola i produksjon i henhold til plan i november 2003. En viktig milepæl for Statoils internasjonale virksomhet er avtale om kjøp i Algerie, der Statoil går inn som del-operatør for to store gassfelt. Avtalen er blitt godkjent av EU og Statoil avventer algeriske myndigheters nødvendige samtykke.

Den 4. desember 2003 besluttet Ormen Lange lisensen utbyggingen av Ormen Lange-feltet og Langeled-røret fra Nyhamna til Easington i Storbritannia. Den sørlige delen fra Sleipner til Easington vil etter planen være i drift i 2006. Ormen Lange-feltet kommer i drift i 2007.

To dødsulykker rammet virksomheten i 2003 hvor to leverandøransatte har mistet livet. Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoil-ansatte og hos våre leverandører, per million arbeidstimer) er 6,0 i 2003, og således på samme nivå som i 2002. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer) er forbedret fra 3,8 i 2002 til 3,2 i 2003. Statoils egne ansatte viser god framgang på HMS-området.

Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (Økokrim) har utstedt foreløpig siktelse overfor Statoil ASA for overtredelse av bestemmelsene om ulovlig påvirkning av utenlandske offentlige tjenestemenn. De gjennomfører en undersøkelse for å få klarlagt om kriminelle handlinger har funnet sted angående en konsulentavtale knyttet til forretningsutvikling i Iran som Statoil inngikk i 2002 med Horton Investment. Statoil har også blitt informert av det amerikanske kredittilsynet (U.S. Security and Exchange Commission (SEC)) om at tilsynet gjennomfører en undersøkelse av konsulentavtalen for å avgjøre om det har forekommet overtredelser av verdipapirlovene i USA (U.S. federal securities laws).


Kontaktpersoner:

Presse:
Wenche Skorge, + 47 51 99 79 17 (kontor), + 47 918 70 741 (mobil)
Kristin Bremer Nebben, + 47 51 99 13 77 (kontor), + 47 957 24 363 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824 (mobil)
Thore E. Kristiansen, + 1 203 978 6950 (kontor), + 47 916 64 659 (mobil)

Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2003
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konstituert konsernsjef Inge K. Hansen