Skip to content

Hydros gjødselvirksomhet børsnoteres i dag stor interesse for Yara-aksjen

mars 25, 2004, 07:30 CET

Yara International ASA, Hydros utfisjonerte gjødselvirksomhet, vil bli notert på Oslo Børs i dag (ticker: YAR). Hydros salg av 20 prosent av Yaras aksjer ble priset til 41 kroner per aksje. Tilbudet ble overtegnet med om lag 20 ganger det maksimale antall tilbudte aksjer.

Etter Yara-noteringen vil Hydro konsentrere all sin kraft om videreutvikling av sine aktiviteter innen energi og aluminium.

– Vi er særdeles fornøyd med mottakelsen av Yara som en investeringsmulighet. Interessen blant både institusjonelle og private investorer bekrefter framtidsutsiktene for Yara, den globale lederen i gjødselindustrien. Fisjonen og børsnoteringen av Yara representerer vesentlig verdiskaping og potensial for aksjonærene i både Hydro og Yara, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

– Hydro og Yara deler nær 100 års historie. Fra i dag er Yara, tidligere Hydro Agri, en selvstendig aktør under ledelse av Thorleif Enger og hans medarbeidere. Dagen i dag markerer også begynnelsen av en ny æra for Hydro – vi vil styrke vår posisjon ved å konsentrere våre finansielle og ledelsesmessige ressurser om videreutvikling av de to hovedområdene Olje & Energi og Aluminium,” sier Reiten.

Som følge av fisjonen ble 80 prosent av Yaras aksjer utstedt til Hydros aksjonærer. Hydros aksjonærer mottok en Yara-aksje for hver aksje de eide ved børsslutt 24. mars 2004. Fra og med i dag vil Hydro-aksjen (ticker: NHY) bli omsatt eksklusive rettigheten til å motta Yara-aksjer. Hydros American Depository Receipts (ADR) vil bli omsatt eksklusive Yara-rettigheter på New York Stock Exchange fra og med 1. april 2004.

Hydro har i dag solgt 31,9 millioner Yara-aksjer, noe som utgjør 10 prosent av det nye selskapet, med et samlet vederlag på 1,3 milliarder kroner. Dette vil medføre en regnskapsmessig gevinst på om lag 260 millioner kroner før skatt. Gevinsten vil inngå i resultat fra avhendet virksomhet.

Etter dette salget eier Hydro 31,9 millioner Yara-aksjer, som har blitt lånt ut til tilretteleggerne for å dekke overtildeling. Tilretteleggerne har blitt gitt en opsjon til helt eller delvis å kjøpe disse aksjene i perioden fram til 24. april 2004. Hydro forventer at tilretteleggerne vil utøve denne opsjonen dersom Yaras aksjekurs ikke faller under introduksjonsprisen i løpet av opsjonsperioden.

Yara vil i dag innfri sine finansielle forpliktelser overfor Hydro ved å trekke på sine nyetablerte lånefasiliteter.