Klart for kvotehandel med karbondioksid

april 2, 2004, 09:00 CEST

Statoil har etablert en enhet for kvotehandel med karbondioksid. Enheten skal være klar til å handle med klimakvoter fra 2005.

Det norske kvotehandelsregimet er under utarbeidelse og skal være styrende for Statoils kjøp av kvoter. EUs kvotehandelssystem er planlagt å tre i kraft 1. januar 2005.

En rekke europeiske anlegg, inkludert det Statoil-opererte Kalundborg-raffineriet i Danmark, blir kvotepliktig i dette systemet.

"Statoil anser kvotehandel som et viktig virkemiddel for å møte klimautfordringene," sier Nina Koch, prosjektleder for kvotehandelsfunksjonen.

Hun understreker at Statoil får verdifull erfaring i denne type handel ved å delta fra starten i EUs kvotemarked.

"Vi har for øvrig et godt utgangspunkt for å drive en effektiv kvotehandel gjennom det etablerte og kompetente handelsapparatet vårt. I tillegg har vi høy kvalitet på våre miljødata inklusivt et godt rapporteringssystem for karbondioksid," sier Koch.

Kvotene Statoil kjøper skal i hovedsak dekke selskapets forpliktelser som operatør av en rekke anlegg med klimagassutslipp.

I tillegg til kvotehandel er Statoil i gang med å høste erfaring i bruk av de fleksible mekanismene som Kyoto-protokollen åpner for.

Konsernet har også forpliktet en andel på ti millioner amerikanske dollar i Verdensbankens karbonfond (World Bank Prototype Carbon Fund). Dette fondet investerer i prosjekter i utviklingsland og overgangsøkonomier i Øst- og Mellom-Europa som bidrar til å redusere landenes klimagassutslipp. Investeringene vil gi Statoil kreditter for gjennomførte utslippsreduksjoner.