Hydro og det nye EU: Klar, ferdig, gå...

april 30, 2004, 12:00 CEST

Fordelene synes å overskygge eventuelle ulemper for Hydro som følge av utvidelsen av EU fra 15 til 25 medlemsstater fra 1. mai. Gjennom utvidelsen er det skapt et marked med nær 500 millioner forbrukere.

– Vi står klare, sier Ferenc Havasi, administrerende direktør for Hydro Aluminiums støperi for bildeler i Györ i Ungarn. Selv om landet er blant de nye medlemmene av EU, har Hydro-virksomheten i Györ allerede de fleste av sine handelsforbindelser i eksisterende EU-land.

Den tidligere VAW-fabrikken, som produserer nærmere en million sylinderhoder og motorblokker hvert år for Audi, BMW, GM Opel og Renault, har brukt

euro som "bedriftsintern valuta" siden 1996, forklarer Havasi. Også andre forberedelser er gjort foran åpningen av EU-grensen. I det siste halvåret har bedriften gjennomført opplæring av alle ansatte og har fornyet alle dataprogrammer.

Hydros automotive-anlegg i Györ sysselsetter til sammen 510 personer – av dem er 460 knyttet til produksjonen og de øvrige er funksjonærer.

Tollklarering

Havasi ser for seg direkte fordeler ved strømlinjeformede prosedyrer for grensekryssing.

– Nå vil vi kunne få tak i reservedeler og varer raskere. Tidligere tok det to dager å foreta tollklarering. Raskere klarering reduserer også transporttiden. Vi bør kunne spare omtrent en prosent av de samlede driftskostnadene.

Richard Elliott, administrerende direktør ved Hydro Aluminiums ekstruderingsanlegg i Chrzanów i Polen, uttrykker i stor grad de samme forventningene som Havasi.

Om lag 3.400 tonn av de i alt 11.000 tonn som det forholdsvis lille anlegget i Polen solgte i fjor, gikk til EU-land. I alt 5.900 tonn ble solgt på det polske hjemmemarkedet, ytterligere 1.500 tonn ble eksportert til andre nye EU-medlemmer, Tsjekkia og Slovakia, og de øvrige 200 tonn gikk til Russland og de baltiske landene. Pressverket Chrzanów produserer hovedsakelig profiler til bygge- og anleggsindustrien og til møbler for kontor og hjem.

Andre forventede fordeler ved EU-medlemskap vil være "et oppsving i direkte utenlandske investeringer som er ute etter lokale leveranser, større deregulering, privatisering og mer åpen konkurranse, og at en felles valuta til slutt blir innført," sier salgssjef Zbigniew Seibt. Både Elliott og Seibt uttrykker håp om at EUs strukturfond i fremtiden vil gi bedre veier i Polen.

Medlemsfordeler

– Vi kommer absolutt til å dra nytte av enklere adgang til markedene, men det vil ta litt tid før utenlandske selskaper behandler nye medlemsstater som fullverdige deltakere, sier Seibt.

New York Times konstaterte for sin del nylig at "når Den europeiske union utvides i vår, vil den forandre seg fra en velstandsklubb til en gatebasar bestående av land av forskjellig format."

– Den sterkere følelsen av å være medlem av samme klubb gjør oss til en god handelspartner og vil skape mer virksomhet, sier Elliott, som er fra Storbritannia og er gift med en polsk statsborger.

Med kurs vestover

Én bekymring er at et stort antall dyktige unge polakker skal flytte vestover. For tiden ligger arbeidsløsheten i Polen på rundt 20 prosent, og det anslås at nærmere halvparten av alle nyutdannede fra universiteter og høyskoler ikke finner arbeid. Polens høyt utdannete arbeidsstokk og lave produksjonskostnader har vært nøkkelincitamenter for utenlandsk investering i industriproduksjon.

– Noen undersøkelser snakker om at tre eller fire millioner mennesker vil flytte fra Sentral-Europa til Vest-Europa i de neste 25 årene, sier Elliott. – Alle forutsier en to års periode der høyt utdannede og faglærte personer vil flytte, men deretter forventes det å dabbe av.

Havasi, på den annen side, tror ikke at et stort antall unge kommer til å flytte fra Ungarn. Arbeidsløsheten er for tiden på om lag seks prosent på landsplan og bare tre prosent i Györ, sier han. En forholdsvis godt utdannet arbeidsstokk og lave produksjonskostnader trekker utenlandske investeringer til Ungarn også.

Det forventes at lønningene kommer til å stige som følge av integrering i EU. En gjennomsnittsinntekt i Ungarn er nå bare 30 prosent av gjennomsnittet for en arbeidstaker i EU, sier Havasi. Han mener at lønningene i Ungarn vil bli nesten fordoblet i løpet av fem år.

Det er bemerkelsesverdig at Polen har klart å holde inflasjonen på bare 1,7 prosent per år, påpeker Elliott.

Havasi, Elliott og Seibt er alle enige om at det å være en del av Hydro, betyr at deres virksomhet ligger svært godt an når det gjelder å oppfylle EUs nye miljø- og sikkerhetsstandarder.

Mindre moderne virksomheter vil måtte betale dyrt for å komme opp på samme nivå, mener Havasi.

– Hydro har svært høye standarder. Vi er absolutt miljøvennlige – og vi er fullt ut forberedt på å gå inn i EU.

KORT SAGT – Hydro og de nye EU-medlemmene

  • Hydros nærvær i de nye EU-medlemsstatene utgjøres av to heleide produksjonsanlegg i Polen og Ungarn, henholdsvis Hydros ekstruderings|anlegg i Chrzanów, med 95 ansatte i nærheten av Kraków i Polen, og Hydros støpefabrikk for bildeler i Györ i Ungarn, med 510 ansatte.

  • Hydro har også en 20 prosents eierandel i primæraluminiumprodusenten Slovalco i Slovakia, og har en langsiktig leveringsavtale med primærprodusenten Talum i Slovenia. Hydro Aluminium har også salgskontorer, særlig Hydro Building Systems, i mange av de nye EU-medlemsstatene.

  • Enheten Marked (tidligere Hydro Energi i Hydro Olje & Energi har etablert kontakter i Tsjekkia og Polen.

  • De nye EU-medlemsstatene er Kypros, Den tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Den slovakiske republikk og Slovenia. De eksisterende EU-statene er Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania og Sverige.