Rekordresultat for Statoil (vedlegg) 

mai 5, 2004, 07:30 CEST

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) hadde i første kvartal 2004 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 16,0 milliarder kroner, 17 prosent høyere enn i samme periode ifjor. Resultat per aksje var 2,17 kroner i første kvartal mot 1,66 kroner i første kvartal 2003.

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med fungerende konserndirektør og CFO Eldar Sætre og konserndirektør Peter Mellbye


Resultatet etter skatt og minoritetsinteresser var på 4,7 milliarder kroner mot 3,6 milliarder kroner i samme periode ifjor.

Avkastning på sysselsatt kapital etter skatt1 var 19,2 prosent, sammenlignet med 18,7 prosent for 2003. Normalisert avkastning på sysselsatt kapital1 de siste 12 måneder var 12,4 prosent, som er på linje med 2003.

"Statoil leverer et sterkt resultat for første kvartal 2004, det beste resultatet fra driften noensinne. Vi har hatt høy, stabil produksjon, høyt gassalg og en reduksjon i enhetskostnader. Sammen med robuste olje- og gasspriser gir dette et solid resultat. Et vellykket salg av Statoils andel i det tyske gasselskapet Verbundnetz Gas (VNG) bidrar også positivt. Statoil har styrket sin finansielle stilling gjennom første kvartal og både i Norge og internasjonalt har vi tatt viktige strategiske skritt," sier konstituert konsernsjef Erling Øverland.Resultatøkningen skyldes i hovedsak seks prosent høyere olje- og gassalg og en økning i gjennomsnittlig gasspris på 10 prosent sammenlignet med første kvartal 2003. Resultatet inkluderer videre en delvis tilbakeføring av en historisk avsetning knyttet til riggkontrakter på 0,35 milliarder kroner. I samme periode ifjor ble det kostnadsført en avsetning på 0,7 milliarder kroner. Salget av VNG bidrar også med en gevinst på 0,6 milliarder kroner før skatt i første kvartal 2004.

Økning i resultatet blir delvis motvirket av økte avskrivninger på norsk sokkel knyttet til høyere salg av olje og gass. I perioden har vi også en reduksjon i oljeprisen målt i norske kroner på to prosent, samt 0,6 milliarder kroner lavere resultatbidrag fra nedstrømsvirksomheten. Dette skyldes i hovedsak at bidrag fra shippingvirksomheten i Navion ikke lenger er inkludert, etter salget av virksomheten ifjor.

Olje- og gassproduksjonen økte og var i første kvartal 2004 på 1 184 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 1 159 000 fat o.e. per dag i første kvartal 2003.

Netto finansposter viste en kostnad på 1,0 milliard kroner for første kvartal 2004, en nedgang i kostnaden på 0,2 milliarder kroner sammenlignet med samme periode ifjor. Nedgangen skyldes hovedsakelig en mindre økning i NOK/USD kursen i første kvartal 2004 som ga et noe lavere urealisert tap på konsernets langsiktige gjeld.

Skattekostnaden for første kvartal 2004 beløp seg til 10,2 milliarder kroner sammenlignet med 8,9 milliarder kroner i samme periode i 2003. Skatteprosenten for første kvartal 2004 utgjorde 68,0 prosent, sammenlignet med 70,4 prosent i første kvartal 2003.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoilansatte og hos våre leverandører, per millioner arbeidstimer) ble forbedret til 6,1 i første kvartal 2004, sammenlignet med 6,5 i første kvartal 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer) var 3,8 i første kvartal 2004, sammenlignet med 3,6 i første kvartal 2003.

Viktige hendelser i perioden:
Helge Lund ble ansatt som ny konsernsjef i Statoil 7. mars i år. Lund tiltrer stillingen 15. august 2004, og Erling Øverland fungerer som konsernsjef frem til dette tidspunktet.

Søknad om tildeling av nye utvinningstillatelser i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel ble levert Olje- og energidepartementet 15. mars 2004. Statoil leverte en bred og omfattende søknad som inkluderer både Norskehavet og Nordsjøen.

I første kvartal 2004 ble det ferdigstilt tre lete- og avgrensningsbrønner, hvorav to på norsk sokkel og en internasjonalt. I tillegg er Alve-brønnen i Norskehavet under evaluering og en brønn i Mexicogolfen er ferdigboret, men evalueringen av denne brønnen er ennå ikke avsluttet. Statoil planlegger å påbegynne totalt 14 lete- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel og åtte internasjonalt i 2004.

Reservoaret på Kristin-feltet er mer komplisert enn tidligere antatt. Det planlegges økt bruk av horisontale brønner for å få optimal drenering. Totalprosjektet får som tidligere antydet en investeringsøkning på om lag 1,7 milliarder kroner, og investeringsestimatet for hele utbyggingen er nå 18,9 milliarder kroner. Statoils eierandel i Kristin-feltet er på 46,6 prosent.

Salg av aksjer i det tyske gasselskapet VNG ble gjennomført i januar 2004. Aksjene ble solgt til EWE AG med en regnskapsmessig gevinst på 0,6 milliarder kroner før skatt. I tillegg ble det inngått en avtale med nederlandske Essent om salg av 6,5 milliarder kubikkmeter gass fra Statoil og SDØE over fem år, med oppstart i oktober i år.

Statoil har signert en intensjonsavtale med det amerikanske energiselskapet Dominion. Intensjonsavtalen sikrer Statoil økt kapasitetstilgang for flytende naturgass (LNG) ved Cove Point-terminalen i USA i en periode på 20 år fra 2008. Statoil og Dominion tar sikte på å ferdigforhandle en endelig avtale i andre kvartal.

Det Statoil-opererte oljefeltet Lufeng i Sør-Kinahavet forlenger produksjonen i fire år frem til 2008, og feltet forventes etter sidestegsboring å øke produksjonen til over 10 000 fat olje per dag.

"Driften går godt og første kvartal 2004 markerer en god start på året", sier konstituert konsernsjef Erling Øverland.


Kontaktpersoner

Presse:
Wenche Skorge, + 47 51 99 79 17 (kontor), + 47 918 707 41 (mobil)
Kjersti T. Morstøl, + 47 51 99 26 71 (kontor), + 47 917 828 14 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824 (mobil)

Investor Relations i USA:
Thore E. Kristiansen, + 1 203 978 6950 (kontor), + 47 916 646 59 (mobil)
Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med fungerende konserndirektør og CFO Eldar Sætre og konserndiretør Peter Mellbye