Horton-avtalen: Statoil vil vurdere forelegg 

juni 29, 2004, 08:15 CEST

Økokrim har gitt Statoil et forelegg som, dersom det blir vedtatt, innebærer en bot på 20 millioner norske kroner for overtredelse av straffelovens paragraf 276c første ledd bokstav b, jf. annet ledd. Denne bestemmelsen retter seg mot såkalt ulovlig påvirkningshandel.

Statoil er gitt en frist på 30 dager til å ta standpunkt til forelegget. Statoils styre vil engasjere forsvarer for å bistå selskapet med å vurdere den videre prosess i saken. Det vil kunne være aktuelt å be om en utsettelse av fristen til å ta standpunkt til forelegget.

Grunnlaget for forelegget er en konsulentavtale Statoil inngikk med selskapet Horton Investment Ltd. knyttet til forretningsaktivitet i Iran. Økokrim har informert Statoil at tidligere konserndirektør i Statoil, Richard Hubbard, er forelagt en bot på 200.000 norske kroner på samme grunnlag.

Økokrim utferdiget den 11. september 2003 en foreløpig siktelse mot Statoil for overtredelse av straffelovens bestemmelser om korrupsjon (straffelovens paragraf 128 frem til 4. juli 2003 og straffelovens paragraf 276 a og b etter 4. juli 2003). Økokrim har informert Statoil at de ikke har funnet det bevist at selskapet har betalt bestikkelser til iranske beslutningstakere med det formål å oppnå forretningsmessige fordeler i Iran. Den opprinnelige siktelsen er derfor ikke opprettholdt.

Straffelovens paragraf 276 c om ulovlig påvirkningshandel er en ny bestemmelse i norsk lovgivning, og gjelder fra og med 4. juli 2003. Det foreligger ikke rettspraksis knyttet til denne bestemmelsen. Ulovlig påvirkningshandel innebærer at man gir eller tilbyr en mellommann en utilbørlig fordel for at denne skal påvirke en beslutningstaker, uten at beslutningstakeren mottar noen fordel.

Avtalen med Horton Investment ble inngått i juni 2002, det vil si før straffelovens paragraf 276 c trådte i kraft. Når Økokrim likevel har kommet til at bestemmelsen kan anvendes, skyldes det at de mener at Statoil burde ha terminert avtalen umiddelbart etter at den nye straffebestemmelsen trådte i kraft, 4. juli 2003. Økokrim har informert Statoil om at de har lagt til grunn at den egentlige hensikt med avtalen var at konsulenten skulle påvirke beslutningstakere innen olje- og gassvirksomheten i Iran til fordel for Statoil. Økokrim har imidlertid ikke funnet grunnlag for å hevde at det faktisk har funnet sted slik påvirkning.

Statoils styre mottok den 17. juni 2004 en rapport fra advokat Erik Keiserud, som ledet til samme konklusjoner som Økokrim med hensyn til straffelovens paragraf 128/paragraf 276 a og b om korrupsjon. Advokat Keiserud konkluderte også med at heller ikke paragraf 276 c kommer til anvendelse, da det etter 4. juli 2003 ikke var foretatt handlinger fra Statoil som rammes av denne bestemmelsen. Advokat Erik Keiserud, som på oppdrag fra styret har foretatt en gjennomgang og juridisk vurdering av Horton-avtalen, har med sin rapport avsluttet sin oppgave.

Statoil har på dette tidspunkt ingen ytterligere kommentarer i sakens anledning.