Skip to Content
no

Andre kvartal 2004: Svært gode resultater

juli 19, 2004, 08:30 CEST

Hydros resultat fra videreført virksomhet i andre kvartal var 2.224 millioner kroner, mot 1.809 millioner i samme periode i fjor. - Både når det gjelder finansielle forhold og drift, var det enda et kvartal med svært gode resultater for Hydro, konstaterer generaldirektør Eivind Reiten.

Per aksje utgjorde resultatet 8,70 kroner, mot 7,00 kroner i samme kvartal i fjor.

Hydros agri-virksomhet ble overført til Yara International ASA i en fisjon som ble gjennomført 24. mars 2004. De oppgitte tallene i denne artikkelen er knyttet til den videreførte virksomheten i Hydro.

I første halvår 2004 var Hydros resultat fra videreført virksomhet 5.359 millioner kroner, sammenliknet med 3.379 millioner kroner i første halvår 2003.

"Beste halvårsresultat i Hydros historie"

– Andre kvartal var enda et kvartal med svært gode resultater for Hydro, både når det gjelder finansielle forhold og drift. Resultatene var påvirket av høy oljepris og et bedre aluminiummarked, og det er oppmuntrende å se at begge forretningsområdene våre leverer solide resultater fra driften. Olje & Energi rapporterer en betydelig økning i produksjonen av olje og gass i forhold til samme periode i fjor, mens Aluminium kan vise til stadige forbedringer, sier generaldirektør Eivind Reiten.

– De økonomiske resultatene i de første seks månedene av 2004 representerer det beste halvårsresultatet i Hydros historie. Vi har fortsatt god soliditet, og vi har en organisasjon som er innstilt på å nå ambisiøse mål og å fortsette å skape verdier for aksjonærene, fastslår han.

Driftsresultatet for andre kvartal 2004 var 8.290 millioner kroner, sammenliknet med 3.989 millioner kroner i andre kvartal 2003. Både Olje & Energi og Aluminium har levert svært gode resultater i kvartalet.

Driftsresultatet for første halvår 2004 var 17.566 millioner kroner, sammenliknet med 9.971 millioner kroner for første halvdel 2003.

Olje & Energi: Økt produksjon

Den økte inntjeningen i Olje & Energi skyldes hovedsakelig økt produksjon, fortsatt høy oljepris og god kostnadskontroll.

Gjennomsnittlig realisert oljepris var 34,7 US-dollar per fat i andre kvartal 2004, sammenliknet med 25,5 US-dollar i andre kvartal 2003. Målt i norske kroner var oljeprisen 33 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

Produksjonen av olje og gass i andre kvartal var i gjennomsnitt 569.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag, sammenliknet med 484.000 foe per dag i andre kvartal 2003. For første halvår 2004 var gjennomsnittlig produksjon 592.000 foe per dag, en økning på 14 prosent sammenliknet med første halvår 2003. Økningen skyldtes hovedsakelig nye felt som ble satt i drift i andre halvår 2003.

Aluminium: Gunstige markedsforhold

Aluminiumvirksomheten har hatt gunstige markedsforhold. Høyere aluminiumpriser, høyere volumer og effekten av forbedringsprogrammer har bidratt til bedre resultater.

Hydros realiserte aluminiumpris økte fra 1.417 US-dollar per tonn i andre kvartal 2003 til 1.657 US-dollar per tonn i andre kvartal 2004. Uttrykt i norske kroner økte den realiserte aluminiumprisen med om lag 13 prosent. Nedstrømsaktivitetene har opplevd økt etterspørsel, noe som har ført til høyere volumer både gjennom ny kapasitet og bedre kapasitetsutnyttelse. Marginene har vært under press, hovedsakelig på grunn av økt metallpris. Omregnet til norske kroner har imidlertid marginene økt noe.

Høyere kontantstrøm

Kontantstrøm fra driften i første halvår 2004 var 12,2 milliarder kroner, sammenliknet med 11,3 milliarder kroner i første halvår 2003.

Investeringene i andre kvartal 2004 var 3,9 milliarder kroner. Om lag halvparten av det investerte beløpet knytter seg til olje- og gassvirksomheten.

Avsetning til skatter for første halvår av 2004 var 11.391 millioner kroner, som tilsvarer om lag 68 prosent av resultat før skatt.

Utsikter i månedene framover

Oljeprisen ventes å holde seg på et høyt nivå i tiden framover på grunn av høy global etterspørsel, kapasitetsbegrensninger og lavt lagernivå. Hydros produksjon av olje og gass i andre halvår 2004 ventes å gå ned som et resultat av vedlikeholdsstanser og sesongvariasjoner i etterspørselen etter gass. Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel kan også bli påvirket hvis den pågående arbeidskonflikten for flytende rigger blir langvarig.

For Aluminium var første halvår 2004 preget av høye volumer og en økende aluminiumpris. Veksten i leveransene av aluminium ventes å avta gradvis etter hvert som kundene fyller opp lagrene sine. Nedstrømsaktivitetene har hatt press på marginene i lokal valuta i første halvår, noe som også forventes å fortsette i andre halvår.