Sterkt resultat for Statoil (vedlegg) 

august 2, 2004, 07:30 CEST

Statoil ASA(OSE:STL,NYSE:STO) hadde i andre kvartal 2004 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 14,2 milliarder kroner, 38 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Resultat per aksje var 2,01 kroner i andre kvartal mot 2,03 kroner i andre kvartal 2003.

Kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med fungerende konsernsjef Erling Øverland og fungerende konserndirektør og CFO Eldar Sætre


Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var på 4,4 milliarder kroner. Dette er på samme nivå som andre kvartal 2003.

Avkastning på sysselsatt kapital etter skatt var 19,0 prosent, sammenlignet med 18,7 prosent for 2003. Normalisert avkastning på sysselsatt kapital siste 12 måneder var 11,8 prosent, mot 12,4 prosent for 2003.

”Vi leverer også i andre kvartal 2004 et sterkt resultat fra driften,” sier konstituert konsernsjef Erling Øverland. ”Høye oljepriser og god produksjon sammen med fortsatt lav produksjonskostnad per fat, er blant de viktigste årsakene. Vi er også tilfreds med tildelingen i 18. lisensrunde i Norge. Internasjonalt tok vi viktige skritt for å styrke vår gassposisjon. Vår inntreden i to store gassfelt i Algerie ble godkjent av algeriske myndigheter. I samsvar med Statoils internasjonale LNG-strategi sikret vi en firedobling av den kapasiteten som selskapet disponerer ved Cove Point LNG terminalen i USA fra 2008. Tilbakekjøpet av Statoil Detaljhandel gir oss et godt grunnlag for å styrke vår ledende markedsposisjon i Norden og Østersjø-området.”


Forbedringen av resultatet før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser skyldes i hovedsak en økning av oljeprisen målt i norske kroner på 33 prosent og en økning på fem prosent i løftet olje og gass.

Olje- og gassproduksjonen var i andre kvartal 2004 på 1 073 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 966 000 fat o.e. per dag for samme periode i fjor.

Netto finansposter viste en kostnad på 0,1 milliarder kroner for andre kvartal 2004, en nedgang fra andre kvartal 2003 som viste en inntekt på 0,4 milliarder kroner. Forskjellen på 0,5 milliarder kroner skyldes hovedsakelig gevinst på verdipapirer i andre kvartal 2003. I tillegg var både renteinntekter og renteutgifter lavere i 2004 grunnet en generell nedgang i markedsrenten.

Skattekostnaden for andre kvartal 2004 beløp seg til 9,7 milliarder kroner, som tilsvarer en effektiv skatt på 68,6 prosent. I andre kvartal 2003 ble skatteeffekten av endringer i Fjerningstilskuddsloven 6,7 milliarder kroner. Justert for dette var effektiv skatt for denne perioden i 2003 på 65,0 prosent.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoilansatte og hos våre leverandører, per millioner arbeidstimer) var 5,7 mot 5,2 i andre kvartal 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens var 2,7 mot 3,1 i andre kvartal 2003. Ved South Pars-verftet i Iran mistet en leverandøransatt livet i forbindelse med en løfteoperasjon. Ulykken er gransket, og forbedringstiltak er iverksatt.

Viktige hendelser i perioden:

Statoil ble tilbudt fire nye operatørskap i 18. konsesjonsrunde på norsk sokkel, og deltakerandeler i fem utvinningstillatelser.

Statoil og det amerikanske energiselskapet Dominion inngikk i juni 2004 en avtale vedrørende økt kapasitetstilgang for flytende naturgass (LNG) ved Cove Point-terminalen i Maryland, USA, med planlagt oppstart i 2008.

Kostnadsestimatet for utbyggingen Snøhvit-prosjektet forventes å øke med 4-6 milliarder kroner. Etter dette kan den totale utbyggingskostnaden bli 49,3-51,3 milliarder kroner. Statoils andel i prosjektet er 33,53 prosent.

Oppkjøpet av henholdsvis 50 prosent og 49 prosent av BPs andel i gassfeltene In Amenas og In Salah i Algerie, ble godkjent av algeriske myndigheter. Produksjon fra In Salah startet 18. juli, og planlagt start ved In Amenas er andre halvår 2005.

ICA AB og Statoil inngikk en avtale om Statoils kjøp av ICAs 50 prosent eierandel i Statoil Detaljhandel Skandinavia AS. Overtakelsen ble gjennomført 8. juli.

Statoil fremla foreløpige planer for bygging av et energiverk på Mongstad basert på gass fra Trollfeltet og produksjon av elektrisitet for det samme feltet. Samtidig ble det fremlagt en foreløpig plan for utvidelse av metanolfabrikken og bygging av et gasskraftverk på Tjeldbergodden.

Den norske stat reduserte i juli sin eierandel i Statoil fra 81,3 prosent til 76,3 prosent. Aksjene ble kjøpt av både institusjonelle og private investorer.


Kontaktpersoner

Presse:
Wenche Skorge, +47 51 99 79 17 (kontor), +47 918 707 41 (mobil)
Kai Nielsen, +47 51 99 18 27 (kontor), +47 970 41 332 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, +47 51 99 77 90 (kontor), +47 907 77 824 (mobil)

Kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med fungerende konsernsjef Erling Øverland og fungerende konserndirektør og CFO Eldar Sætre