Statoil vedtar Økokrims forelegg i Hortonsaken 

oktober 14, 2004, 03:00 CEST

Styret i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har i dag besluttet å vedta boten på 20 millioner kroner, som selskapet er ilagt ved forelegg utferdiget av Økokrim i forbindelse med konsulentavtalen med selskapet Horton Investment Ltd. Styrets vedtak innebærer verken innrømmelse eller avvisning av straffeskyld.

Grunnlaget for forelegget og boten er at konsulentavtalen Statoil inngikk med selskapet Horton Investment Ltd. i juni 2002 knyttet til forretningsaktivitet i Iran av Økokrim anses som en overtredelse av Straffelovens § 276c, første avsnitt (b). Lovbestemmelsen omhandler ulovlig påvirkningshandel, som innebærer at man gir eller tilbyr en mellommann en utilbørlig fordel for at denne skal påvirke en beslutningstaker, uten at beslutningstakeren mottar noen fordel. Denne lovbestemmelsen kom inn etter endringer i straffeloven med virkning fra den 4. juli 2003. Det er ikke utviklet rettspraksis under den nye lovbestemmelsen.

Den opprinnelige siktelsen fra Økokrim baserte seg på at Statoil betalte bestikkelser til iranske beslutningstakere for å oppnå forretningsmessige fordeler i landet. Disse forhold er ikke forfulgt i Økokrims forelegg mot Statoil i juni 2004.

Beslutningen i Statoils styre innebærer at det fra selskapets side ikke vil bli tatt skritt for å få en rettslig belysning av Økokrims anvendelse av Straffelovens § 276c, selv om denne bestemmelsen trådte i kraft etter at Horton avtalen ble inngått. Styrets vurdering er at en rettslig prosess vil kunne bli omfattende og langvarig og føre til ytterligere belastninger på Statoils organisasjon. Hortonsaken fikk som konsekvens at styrets leder, konsernsjefen og konserndirektøren for internasjonal undersøkelse og produksjon fratrådte i september 2003. Saken har påført selskapet en omdømmemessig belastning. Statoil har erkjent at selskapets retningslinjer og standard for etikk ble overtrådt, og det er truffet flere tiltak for å forhindre at en tilsvarende situasjon oppstår i fremtiden.

I tillegg til Økokrims etterforskning har de amerikanske kredittilsynsmyndigheter (the US Securities and Exchange Commission – SEC) iverksatt en formell etterforskning av konsulentavtalen med Horton for å bringe på det rene om amerikansk lov er overtrådt. Det amerikanske justisdepartementet (US Department of Justice – DOJ) gjennomfører en strafferettslig etterforskning sammen med den amerikanske riksadvokatens kontor for the Southern District of New York. SEC informerte nylig Statoil om at det blir vurdert å innlede en sivil rettsforfølgelse for overtredelse av amerikanske verdipapirlover, inkludert anti-korrupsjonbestemmelsene og regnskapsbestemmelsene under "the Foreign Corrupt Practices Act". Statoil samarbeider med de amerikanske myndigheter for å fremskaffe den informasjon som er nødvendig for å gjennomføre den pågående etterforskning.