Skip to Content
no

Tredje kvartal 2004: Fortsatt sterke resultater

oktober 18, 2004, 20:30 CEST

Hydros resultat etter skatt fra videreførte virksomheter var i tredje kvartal 2.480 millioner kroner (9,80 kroner per aksje), mot 2.005 millioner kroner (7,80 kroner per aksje) i tredje kvartal 2003. Forretningsområdene Olje & Energi og Aluminium har begge hatt gode markedsforhold og god drift.

I de ni første måneder av 2004 var Hydros resultat etter skatt fra videreført virksomhet 7.839 millioner kroner, mot 5.384 millioner kroner i de første ni måneder av 2003.

Hydros agri-virksomhet ble overført til et eget børsnotert selskap, Yara International ASA, i en transaksjon som ble gjennomført 24. mars 2004. Den videre omtalen er knyttet til videreført virksomhet.

- De gode resultatene fra første halvår fortsatte i tredje kvartal og medfører en fortsatt forbedring av selskapets finansielle styrke. Den uvanlig høye oljeprisen og den senere tids markerte styrking av markedet for aluminium bidrar vesentlig til resultatet. Andre viktige bidrag til dette årets sterke resultater kommer også fra våre egne anstrengelser gjennom flere år for å øke volumer og utvide omfanget av forretningsaktivitetene innenfor rammen av streng kontroll med kostnadene. Vi kan også konstatere at våre store prosjekter følger timeplanene og holder seg innenfor fastlagte budsjetter, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Driftsresultatet i tredje kvartal 2004 var 8.047 millioner kroner, sammenliknet med 5.288 millioner kroner i tredje kvartal 2003. Både Olje & Energi og Aluminium har hatt gode markedsforhold og god drift.

Driftsresultatet for de tre første kvartaler av 2004 var 25.613 millioner kroner, sammenliknet med 15.259 millioner kroner i tilsvarende periode året før.

Olje & Energi

Resultatet for Olje & Energi er i tredje kvartal påvirket av fortsatt prisoppgang i forhold til det høye prisnivået i annet kvartal. Den gjennomsnittlige realiserte oljeprisen var 41,7 US-dollar i tredje kvartal 2004, mot 28,2 US-dollar i tilsvarende kvartal i 2003. Målt i norske kroner økte prisen med 39 prosent.

Olje- og gassproduksjonen var i gjennomsnitt 514.000 fat oljeekvivalenter (oe) i tredje kvartal 2004, mot 489.000 fat oe i samme kvartal ett år tidligere. I årets ni første måneder i 2004 har olje- og gassproduksjonen i gjennomsnitt vært 566.000 fat oe, som er en økning på 11 prosent fra samme periode i 2003.

Resultatet fra Energi og oljemarkedsføring er svekket av svake resultater for nedstrøms gassaktiviteter og lavere elektrisitetsproduksjon. Resultatet fra Olje & Energi inkluderer eliminering av urealiserte gevinster på interne gasskontrakter mellom segmentene Utforskning og produksjon og Energi og oljemarkedsføring. Elimineringen har gitt en negativ effekt under posten "Elimineringer" på 300 millioner kroner.

Aluminium

Aluminiumvirksomheten har opplevd fortsatt bedring i markedsforholdene. Hydros realiserte aluminiumpris økte fra 1.445 US-dollar per tonn i tredje kvartal 2003 til 1.677 US-dollar per tonn i tredje kvartal 2004. Målt i norske kroner økte den realiserte pris med om lag 12 prosent.

Metallproduksjonen økte som følge av ny produksjonskapasitet og bedret kapasitetsutnyttelse. Det har vært fortsatt positiv utvikling av volumene for videreforedlingsvirksomhetene, mens marginene er svekket eller uforandret i kvartalet.

Første fase av bemanningsreduksjonene som er relatert til det tidligere vedtatte forbedringsprogrammet Aluimprover, gjennomføres i samsvar med planene. Kostnader relatert til Aluimprover er forventet å påvirke resultatet for fjerde kvartal med om lag 400 millioner kroner.

Kontantstrøm, investeringer og skatt

Kontantstrøm fra driften i de første tre kvartaler av 2004 var 24,4 milliarder kroner, sammenliknet med 22,2 milliarder kroner i samme periode i 2003.

Investeringene i tredje kvartal 2004 var 4,4 milliarder kroner. Om lag halvdelen er relatert til olje- og gassvirksomheten.

Avsetningen for skatter i årets tre første kvartaler har vært 17.474 millioner kroner, som tilsvarer om lag 69 prosent av resultat før skatt.

Utsikter i månedene framover

Oljeprisen og etterspørselen etter olje forventes fortsatt høy i resten av dette året, på grunn av produksjonsbegrensninger og fortsatt vekst i verdensøkonomien. Hydro har økt selskapets produksjonsmål for 2004 fra gjennomsnittlig 560.000 fat oe per dag til 575.000 fat oe per dag. Produksjonen på norsk kontinentalsokkel vil imidlertid bli negativt påvirket i resten av året og i 2005, hvis den pågående arbeidskonflikten relatert til flytende borerigger fortsetter.

I begynnelsen av oktober ble primæraluminium omsatt (tre-måneders LME) til priser mellom 1.700 US-dollar og 1.900 US-dollar per tonn i et ustabilt marked, stimulert av fallende LME-lagre, fortsatt ustabil tilgang på metall samt fornyet interesse fra investeringsfond. Volumveksten er forventet å fortsette ut året, men gradvis avta når kundelagre er gjenopprettet. Det er forventet fortsatt press på nedstrøms marginer ut året.