Eivind Reiten: - Vi er godt rustet til å møte energiutfordringen

november 11, 2004, 13:00 CET

- Å møte verdens og Europas økte etterspørsel etter energi på en bærekraftig måte i årene som kommer, er en formidabel utfordring. For å lykkes må vi bli flinkere til å utnytte eksisterende ressurser, bli enda flinkere til å begrense de negative miljøpåvirkningene og samtidig bidra til å utvikle ny teknologi for neste generasjons energiforsyning.

Det sa Hydros generaldirektør Eivind Reiten på selskapets energiseminar i Bergen torsdag. Virkemidlene for å møte utfordringen sammenfattet han slik: Vilje og holdninger, kunnskap, teknologi og innovasjon.

På seminaret presenterte Hydro sin brede energivirksomhet, som i dag omfatter 19 vannkraftanlegg, to vindparker og en stor olje- og gassproduksjon fra 15 felt, foruten planer om nytt gasskraftverk på Kårstø. Kraftanlegget Nye Tyin, som har offisiell åpning 2. desember, er et av dette tiårets største fornybare energiprosjekter i Norge.

– Vi er godt posisjonert til å delta i den videre utviklingen som en stor produsent av fornybar energi og som en stor olje- og gassprodusent, sa Reiten. Han understreket at et av selskapets fortrinn er systematisk fokus på å utnytte ressursene best mulig.

Mye er oppnådd på miljøsiden

I sitt innlegg på energiseminaret minte Reiten også om hva som faktisk er oppnådd på miljøsiden, og viste til at norsk petroleumsvirksomhet i lang tid har arbeidet systematisk med å begrense negative miljøpåvirkninger når det gjelder forhold knyttet til både klima, ytre miljø og akutt beredskap. Eksempelvis har selskapene på norsk sokkel betydelig lavere utslipp av CO2 per produsert oljeekvivalent enn andre sammenliknbare virksomheter.

Reiten trakk også frem undersøkelser som bekrefter at 16 års drift ved oljeterminalen på Stura ikke har medført negative miljøpåvirkninger, og han viste til det betydelige arbeidet som ligger bak de forestående miljøvennlige leteboringene i Barentshavet.

Men samtidig understreket han at vi ikke kan hvile når det gjelder miljø: – Selv om vi er kommet langt, må vi arbeide hardere med å utvikle nye teknologier for mer miljøvennlig transport og kraftproduksjon.

Store investeringer i Norge

I innlegget på energiseminaret benyttet Eivind Reiten også anledningen til å påpeke hvor store investeringer Hydro gjør og har gjort i Norge.

– Mange sier at Hydro ikke satser i Norge. Vel, dette selskapet har alene nesten stått for en sjettedel av alle investeringer i industri, bergverk og energiverk i Norge hvert år de siste fem årene, sa han.

Som aktuelle eksempler viste han til at Hydro i løpet av de siste sju dagene har kunnet markere ferdigstillelsen av det moderniserte og og utbygde aluminiumverket på Sunndalsøra, foruten at det nye kraftanlegget på Tyin er innviet. Til sammen representerer disse to prosjektene investeringer for nesten sju milliarder kroner.

Totalt investerer Hydro hvert år for om lag 20 milliarder kroner. De siste årene har tre-fem milliarder kroner av disse midlene blitt investert i norsk landbasert industri. Hydros investeringer utgjør årlig rundt 15-20 prosent av de samlede norske industriinvesteringer.

Også innenfor offshore er bildet omtrent det samme – Hydro har årlig stått for 10-15 prosent av samlede norske offshore-investeringer. Eksempelvis har 90 prosent av alle kontrakter i forbindelse med den landbaserte utbyggingen av Ormen Lange- feltet gått til norske selskaper.

Reiten varslet at Hydros investeringer fortsatt vil ligge på et høyt nivå i kommende år for å styrke og opprettholde selskapets sterke posisjon innenfor både energi og aluminium, men trolig vil andelen av investeringer i utlandet øke.