Hydro etablerer leverandørsenter i Nordvest-Russland

november 18, 2004, 23:30 CET

Hydro starter nå arbeidet med å etablere et nytt kompetansesenter for leverandører i Nordvest-Russland, og ønsker at både norske og russiske interessenter skal delta i dette arbeidet.

Et kompetansesenter for leverandører i Nordvest-Russland kan bidra til at leverandørindustrien i Murmansk og Arkhangelsk systematisk får overført erfaringer fra norsk sokkel.

– Dette arbeidet inngår som en naturlig del av Hydros forretningsfilosofi, og er en del av vårt langsiktige arbeid i Russland, sier lederen for Hydros satsing i  Russland, Petter Nore.

Senteret er tiltenkt en rekke oppgaver omkring kurs og praktisk veiledning, og som møteplass for russiske og internasjonale industriaktører.

– Vi har erfart at lokal leverandørindustri har vært kritisk så langt for å lykkes i utbyggingen av Ormen Lange-feltet, og olje- og gassutviklingen generelt på norsk kontinentalsokkel. Vi ønsker å etablere dette senteret for at lokal leverandørindustri skal være bedre rustet for en framtidig utbygging av olje- og gassfelt i Barentshavet, sier lederen for Hydros Shtokman-prosjekt Bengt Lie Hansen.

Hydro tar sikte på at senteret skal være selvfinansierende, men i etableringsfasen vil senteret være avhengig av ressurser fra Hydro og andre partnere.

– Vi vurderer etableringen av kompetansesenteret for leverandører i Nordvest-Russland som en ambisiøs og stor oppgave som er avhengig av en tilfredsstillende finansiering. Hydro jobber nå aktivt med å få løsningen på plass, og vi har allerede mottatt flere henvendelser fra selskaper som ønsker å delta i utviklingen av senteret, sier lederen for Hydros Leverandørprosjekt, Lie Hansen.

Første russiske selskaper sertifisert

Hydros leverandørprosjekt kvalifiserte for kort tid siden fire russiske selskaper i Murmansk og Arkhangelsk til leveranser for både norsk, dansk og britisk kontinentalsokkel gjennom kvalifikasjonsordningen Achilles.

Leverandørsprosjektet ble initiert som en oppfølging av felleserklæringen fra Russlands president Vladimir Putin og statsminister Kjell Magne Bondevik i november 2002, hvor de påpekte viktigheten av at norsk og russisk leverandørindustri samarbeider om prosjekter i nordområdene.

Hydro har finansiert størstedelen av leverandørprosjektet som en del av sitt forretningsmessige engasjement i Nordvest-Russland. Prosjektet støttes av de russiske fylkene Murmansk og Arkhangelsk, Finnmark fylkeskommune, Sør-Varanger kommune, de russiske olje- og gasselskapene Sevmorneftegaz, Innovasjon Norge og Barentssekretariatet.

AkerKværner og Storvik & Co er henholdsvis tekniske konsulenter og rådgivere i prosjektet.