Skip to Content
no

Kapitalmarkedsdagen 2004: "Fortsatt lønnsom vekst"

desember 14, 2004, 23:30 CET

Få 99-åringer er sprekere og bedre forberedt til å møte framtiden enn Hydro, konstaterte generaldirektør Eivind Reiten i forbindelse med selskapets årlige kapitalmarkedsdag i Oslo onsdag.

– Hydro har i løpet av få år doblet olje- og gassproduksjonen, og det samme har vi oppnådd innen aluminium. I dag presenterer vi nye, ambisiøse mål for selskapet.

De sterke resultatene i 2004 kommer fra en mer kostnadseffektiv drift, sterk økning i olje- og gassproduksjonen, høy oljepris og bedring i markedet for primæraluminium. Sikkerhetsutviklingen i hele selskapet er positiv. Samtidig står Hydros europeiske primæraluminiumvirksomhet overfor krevende utfordringer, som følge av høye energipriser og en svak dollar. Selskapet har varslet nedskrivninger på deler av den europeiske smeltevirksomheten og understreker behov for fortsatt fokus på omstilling.

Hydro presenterte blant annet følgende:

  • Oppdatert produksjonsestimat for olje og gass for 2004: 570.000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag
  • Produksjonsmål for olje og gass for 2005: 575.000 fat oe per dag
  • Økt leteaktivitet; Hydro vil delta i mer enn 30 brønner i 2005, om lag 20 av disse på norsk sokkel
  • Deltakelse i nye internasjonale oljeprosjekter i Angola og Mexicogolfen
  • Justerte langsiktige priser for fremtidige investeringer og normalisering
  • Oppdatert prognose for vekst i olje- og gassproduksjon til vel 700.000 fat oe per dag i 2008, som gir en gjennomsnittlig årlig vekst i perioden 2001 til 2008 på om lag 8 prosent
  • Oppdatert prognose for produksjon av primæraluminium til om lag 2 millioner tonn i 2009, inklusive nytt verk i Qatar
  • RoaCE mål for 2006 basert på nye normaliseringspriser: 7,5-8,5 prosent

Selskapet har vært gjennom omfattende endringer de senere år, og satser nå med full kraft på videreutvikling av energi- og aluminiumvirksomhetene.

– Vi begynte 2004 med en vellykket børsnotering av landbruksvirksomheten og avslutter med å presentere planer for et stort og strategisk viktig aluminiumanlegg i Qatar. Underveis har vi levert Nye Tyin kraftverk, ferdigstilt Europas største og mest miljøvennlige aluminiumverk i Sunndal og for fullt begynt arbeidet med utbyggingen av det store gassfeltet Ormen Lange og verdens lengste undersjøiske rørledning Langeled. For å nevne noe, sier Reiten.

– Disse prosjektene – kombinert med effektiv drift, innovasjonskraft og kompetanse – er det som skaper grunnlag for fortsatt lønnsom vekst for Hydro i årene fremover.

Kostnadseffektiv og sikker drift

Hydros olje- og gassproduksjon for 2004 ventes å bli i snitt om lag 570 000 fat oe per dag. Arbeidet med en kostnadseffektiv og sikker drift av Hydros oljeinstallasjoner har fortsatt. Produksjonskostnadene per fat olje ligger godt under det tidligere kommuniserte målet på 24 kroner per fat oe.

Forbedringsprogrammene i Aluminium har hatt stor effekt. Hydro har i 2004 iverksatt ytterligere kostnadsforbedringstiltak ved de norske aluminiumverkene som forventes å gi en årlig forbedring på om lag 350-400 millioner kroner med full effekt fra andre kvartal 2005.

Styrking av euro og den norske kronen mot US-dollar svekker konkurransekraften for Hydros europeiske aluminiumvirksomhet. Siden oppkjøpet av VAW har euroen styrket seg med vel 30 prosent og effekten av denne kombinert med en betydelig økning i kraftkostnadene for Hydros primærproduksjon i Tyskland nødvendiggjør en nedskrivning av verdien av tre primæraluminiumverk med om lag 1,5 milliarder kroner etter skatt. Denne nedskrivningen vil bli belastet resultatet for fjerde kvartal 2004.

Hydros internasjonale olje og gass strategi ble justert i 2003 for å sikre en optimal balanse mellom leting og kjøp av allerede påviste ressurser. Omleggingen gir nå resultater. I 2004 har Hydro inngått avtaler om deltagelse i blokk 4 i Angola og i feltene Champlain og Lorien i Mexicogulfen. Til sammen vil disse kunne gi en økning i Hydros internasjonale oljeproduksjon med om lag 30.000 fat per dag fra 2008-2010. Dette representerer om lag 50 prosent av Hydros samlede internasjonale oljeproduksjon i dag.

Letearbeidet er reorganisert og Hydro har i løpet av 2004 sikret mye nytt areal som samlet gir selskapet en balansert leteportefølje for de kommende år.

Hydros finansielle stilling er solid. Forholdet mellom netto rentebærende gjeld og egenkapital, inkludert ikke-balanseførte pensjons- og leasingforpliktelser, er betydelig styrket gjennom 2004. Selskapets mål er over tid å ha en slik definert gjeldsgrad rundt 0,5. Gjeldsgraden var ved utgangen av tredje kvartal 0,12, som er bedre enn det langsiktige målet.