"Gå til hovedinnhold"

Utsikter for 2005 og fremover

desember 14, 2004, 23:30 CET

Hydros olje- og gassproduksjon ventes å bli om lag 575.000 fat oljeekvivalenter per dag i gjennomsnitt for 2005. Målet for produksjonskostnadene per fat for 2005 er 24 kroner.

Dette er en økning fra nivået fra 2003 og 2004 og skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til kjøp av injeksjonsgass til Grane-feltet, samt noe høyere kostnader knyttet til oppstart av nye felt.

Hydro vil i 2005 øke letevirksomheten. Hydro planlegger å delta i 30 brønner i 2005, hvorav om lag 20 på norsk sokkel. Hydro vil i 2005 bore letebrønner både i Barentshavet, Norskehavet og i Nordsjøen.

For aluminium planlegger Hydro noe høyere produksjon av primærmetall som følge av full effekt av utvidelsen av Sunndal og økt tilgang på primærmetall i 2005 fra utvidelsen av Alouette. Arbeidet med å forbedre konkurranseposisjonen til Hydros oppstrømsvirksomhet vil fortsette, samtidig som selskapet arbeider videre med å forbedre situasjonen for virksomheter som ikke har en tilfredsstillende avkastning. Strategien om å vokse innen områder med god lønnsomhet i nedstrømsvirksomheten vil bli videreført.

Hydro forventer en noe flatere produksjonsvekst i 2005 enn i 2004, men opprettholder og viderefører de langsiktige produksjonsmålene. Olje- og gassproduksjonen fra Hydros eksisterende portefølje forventes å stige til vel 700 000 fat oe per dag i 2008. Dette innebærer at selskapet fortsatt vil legge opp til en gjennomsnittlig årlig vekst i olje- og gassproduksjonen i perioden 2001-2008 på om lag 8 prosent. Produksjonen av primæraluminium forventes å øke fra om lag 1,6 millioner tonn i 2004 til om lag 2,0 millioner tonn i 2009, inklusive effekten av nytt verk i Qatar.

Planlagt investeringsnivå for 2005 er om lag 24 milliarder kroner inklusive utforsking. Investeringene kommer fra en økonomisk robust portefølje av prosjekter som forventes å bidra til ytterligere produksjonsvekst og god lønnsomhet i årene som kommer. En økt andel av investeringene vil de nærmeste årene være knyttet til utbyggingsprosjekter innenfor Olje & Energi. For 2005 planlegges investeringer i Olje & Energi på om lag 16 milliarder kroner. I tillegg vil utforskingsaktivitetene bli løftet til et nivå på om lag 2 milliarder kroner.

Hydro har i 2004 gjort betydelige fremskritt på vei mot målet om en avkastning på sysselsatt kapital (RoaCE) på 7,5-8,5 prosent i 2006, målt på basis av de nye normaliseringsprisene.