Leverer vekst og resultater

desember 16, 2004, 08:00 CET

Statoils kapitalmarkedsdag i Stavanger i dag, 16. desember, preges av selskapets ambisiøse mål og positive fremtidsutsikter.

– Siden børsnoteringen i 2001 har Statoil levert svært gode resultater. Det skal vi fortsette med. Først ved å levere på de nye 2007-målene, dernest ved å skape et robust fundament for langsiktig vekst, sier konsernsjef Helge Lund.

For 2007 økes produksjonsmålet fra 1,35 til 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Dette innebærer en årlig produksjonsvekst på åtte prosent til 2007. For norsk sokkel økes produksjonsmålet fra 1,0 til 1,1 millioner fat oljeekvivalenter per dag i 2007, mens produksjon fra felt utenfor Norge vil bidra med om lag 300.000 fat per dag.

Målet for produksjonskostnad skjerpes til 22 kroner per fat i 2007.

Målet for gjennomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital i 2007 er satt til 13 prosent som innebærer en økning fra dagens nivå.

– De nye målene er ambisiøse med hensyn til både produksjon og avkastning. Jeg er spesielt fornøyd med at vi under dagens markedsforhold med høye priser og press på kostnader kan skjerpe viktige mål. Dette er et resultat av en sterkere leveransekultur i selskapet som lover godt for fremtidig lønnsomhet, sier konsernsjefen.

Lund sier Statoil har to hovedutfordringer fremover. Den første er å levere resultater og prosjekter på kort sikt innen 2007. Den andre er å skape et fundament for langsiktig vekst utover dette.

Veksten skal komme ved å maksimere verdien av felt i produksjon kombinert med en aggressiv letestrategi. Statoil planlegger å bore mellom 18 og 20 letebrønner på norsk sokkel neste år, mens det skal bores mellom 15 og 20 letebrønner internasjonalt.

I perioden 2007 til 2010 vil økningen i internasjonal produksjon være med på å understøtte en årlig produksjonsvekst på to til fire prosent i Statoil.

Lund sier at dette bekrefter at den internasjonale satsingen har vært rett og at den nå gir resultater.

I årene 2005 til 2007 har Statoil et ambisiøst investeringsprogram med samlede investeringer i størrelsesorden 100 til 105 milliarder kroner. Prosjektporteføljen er stor, med minst 17 prosjekter som skal være i drift innen 2007 og ytterligere 14 prosjekter innen 2010.

Statoils ledelse introduserer også et forbedringsprogram som består av en rekke konserninitiativ. Initiativene omfatter hele virksomheten og tar sikte på å styrke lønnsomhet, drift og vekst for konsernet over de neste årene. Initiativene skal også mobilisere energi og innsats og bidra til å utvikle kompetanse og ledelsesressurser.

Initiativene er organisert i leveranser på kort sikt og vekstmuligheter på lang sikt.

På kort sikt vil det bli gjort en ekstra innsats for en ytterligere bedring i sikkerhetsresultatene, økt boreeffektivitet, innføre integrerte operasjoner, enda bedre prosjektgjennomføring og innføring av beste praksis innen anskaffelser.

På lengre sikt vil det være ekstra fokus på forsterket leteinnsats, vekst i gassvirksomheten, forbedringer innen økt oljeutvinning, utnytte Cove Point-posisjonen og styrke posisjonen i Barentshavet.

For forretningsområdet Foredling og markedsføring vil restrukturering og forbedring av virksomheten fortsette slik at lønnsomheten vil komme på linje med gjennomsnittet i konsernet.

– Vi har en robust strategi og vi er godt posisjonert til å videreutvikle Statoil til et internasjonalt, konkurransedyktig og unikt selskap, sier Lund.

På kapitalmarkedsdagen opplyses det også om at Statoils styre, på grunn av markedsforhold og en god finansiell situasjon, foreslår et ekstraordinært utbytte som vil bringe det totale utbyttet for 2004 opp til 45 til 50 prosent av resultatet etter skatt og minoritetsinteresser.