Skip to Content
no

Eivind Reiten: "Historieløse insinuasjoner i Dagens Næringsliv"

desember 19, 2004, 14:45 CET

Dagens Næringsliv omtalte lørdag Hydros forhold under okkupasjonstiden 1940-1945 og relasjoner til Tyskland i mellomkrigstiden.

Avisen tar blant annet utgangspunkt i delarbeider innen det omfattende forskningsprosjekt om Hydros historie som selskapet selv har tatt initiativ til og finansierer.

I et tilsvar til Dagens Næringsliv peker Hydros generaldirektør Eivind Reiten på at det er vel kjent at det tyske selskapet IG Farben var en stor og innflytelsesrik aksjonær i Hydro og samarbeidspartner innen gjødselindustrien fra 1920-tallet til krigens slutt.

- At avisen bruker denne forbindelsen til å insinuere at Hydro skulle være medansvarlig for nazi-Tysklands likvidering av jøder under krigen, er en uhørt historieforfalskning som ikke har noen forankring i dokumentert historisk materiale, konstaterer Reiten.

Hydro synes det er positivt at media interesserer seg for selskapets historie, men Dagens Næringslivs måte å presentere deler av det historiske materialet på, tyder på at hensikten er å skade Hydros historiske renommé, mer enn å presentere virkeligheten.

I forkant av avisens artikkel, mottok Hydro en henvendelse fra avisen om endel historiske forhold. Det er presseetisk uforsvarlig at avisen valgte ikke å gi plass til Hydros kommentar på de 10 sidene som ble viet saken i lørdagens utgave. Der kommenterte Hydro blant annet:

"Det er godt kjent at det i Norge under okkupasjonstiden i alle deler av samfunnet medførte en vanskelig balansegang å holde virksomhet i gang, uten å gjøre mer enn høyst nødvendig for å imøtekomme krav og ønsker fra okkupasjonsmakten. I politikk, embetsverk, politi, presse, undervisning, næringsliv og organisasjoner ble det gjort en del valg som i ettertid fremstår som kritikkverdige. Mange av disse valgene ville kunne ha blitt annerledes om de hadde vært gjort i et fritt land. Det er vel kjent at også Hydros drift under okkupasjonstiden ble gransket under det etterfølgende rettsoppgjøret, og det er påvist forhold som selv om de ikke medførte rettslig ansvar, i ettertid også mislikes innen selskapet.

Hydro har selv ønsket en helhetlig og faghistorisk fremstilling av selskapets historie på godt og vondt gjennom 100 år. Tidlig på 1990-tallet ble det derfor stilt økonomiske ressurser til rådighet for omfattende forskning i Hydros historie. Forskningen utføres under ledelse av professor Francis Seiersted, og et stort antall forskere ved Universitetet i Oslo og ved Handelshøyskolen BI har gjort omfattende granskninger av arkiver og andre kilder. Hydro har stilt alt Hydros kildemateriell til rådighet. Uten føringer fra Hydro er det overlatt til forskerne å vurdere hva som prioriteres når materialet skal presenteres for offentligheten, noe som planlegges i forbindelse med selskapets 100 års markering i 2005. Forskerne har informert Hydro om at forhold i tilknytning til den andre verdenskrig vil bli grundigere behandlet enn i tidligere bokverk om Hydro."

Hydro ser fram til at selskapets historiske rolle kan vurderes ut fra en helhetlig historisk analyse, fremfor ut fra tabloide overskrifter basert på ufullstendig kildemateriale, avslutter generaldirektør Eivind Reiten.