Iverksetter tiltak etter Snorre-gransking

januar 18, 2005, 08:30 CET

Statoil har avsluttet granskingen av den ukontrollerte brønnsituasjonen på Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november 2004.

– Sikker drift er en forutsetning for all vår virksomhet. Vår gransking viser at vi ikke har klart å leve opp til våre egne mål. Vi må lære av hendelsen og tar tak i arbeidsprosesser og styringssystemene i Snorre for å unngå en lignende situasjon i fremtiden, sier konserndirektør for Undersøkelse og produksjon Norge, Terje Overvik.

Den direkte årsaken til gasslekkasjen var at det oppstod en sugeeffekt hvor gass ble trukket inn i brønnen fra reservoaret da et ekstra foringsrør ble trukket ut. Gassen strømmet videre ut via en slitasjeskade i et utenforliggende foringsrør og ut i formasjonen til havbunnen.

I granskingsrapporten blir det konkludert med at de bakenforliggende årsakene til hendelsen var utilstrekkelig planlegging og forståelse for risiko, samt manglende etterlevelse av styrende dokumentasjon. Potensialet i hendelsen lå i gassvolumene som lekket ut og som kunne blitt antent.

– Vi treffer nå de nødvendige tiltak for å styrke og følge opp brønn- og boreaktiviteten i Snorre. Vi skal sikre tilstrekkelig oppmerksomhet mot styrende dokumentasjon og beste praksis i bore- og brønnoperasjonene, sier Overvik.

Etter hendelsen iverksatte Statoil umiddelbare tiltak for å stabilisere brønnen og opprette tilstrekkelige barrierer. I tillegg er det gjennomført aktiviteter for å dokumentere sikker forankring av plattformen. Undersøkelser av bunnrammen foregår fortsatt.

– I etterkant kan vi konstatere at organisasjonen håndterte beredskapssituasjonen svært godt, men dette var en svært alvorlig hendelse som i ytterste konsekvens kunne ført til store skader på mennesker, miljø og materiell, sier Overvik.