Prosjekt for lagring av CO2 sikter mot pilottesting i 2007

januar 31, 2005, 12:00 CET

CO2 Capture Project har lansert andre fase av et viktig strategisk prosjekt for å utvikle teknologier som kan redusere utslipp av klimagasser. Hydro er ett av åtte selskaper som deltar i dette felles industriprosjektet.

CO2 Capture Project har som oppgave å utvikle teknikker for oppfanging og geologisk lagring av CO2 fra bruk av energi basert på fossilt brensel. Denne måten å fange opp og lagre CO2 på blir sett på som en stadig viktigere mulighet til å redusere klimagassutslipp.

I første fase av CO2 Capture Project ble 50 millioner US-dollar brukt på å utvikle ulike teknologier som kan redusere kostnadene ved å fange opp CO2 og sikre at det er mulig å få til en sikker geologisk lagring av CO2. Åtte selskaper – deriblant Hydro – har sammen med statlige myndigheter i USA, EU og Norge samarbeidet om styringen og finansieringen av denne teknologiutviklingen. Første fase ble fullført i 2004, og et sammendrag av de oppnådde resultatene er tilgjengelig på nettsiden til CO2 Capture Project, www.co2captureproject.org.

Andre fase i prosjektet har nå startet. På bakgrunn av resultatene fra første fase skal det legges til rette for ulike typer teknologier som kan være klare til pilottesting innen utgangen av 2007. Andre fase skal også etter planen demonstrere at geologisk lagring av CO2 er trygt, og at det kan gi gode muligheter til reduserte klimagassutslipp.

Prosjektet har allerede mottatt foreløpig finansiering fra energidepartementet i USA og fra Norges Forskningsråd, og har planer om å bygge videre på dette med ytterligere statlig støtte slik at det kan dannes et sterkt offentlig/privat samarbeid. Selskapene som deltar i andre fase av CO2 Capture Project, er BP, ChevronTexaco, ConocoPhillips, Eni, Hydro, Petrobras, Shell og Suncor.

Betydelige bidrag fra Hydro

– CO2 Capture Project har ført til mer avansert teknologi for å fange opp CO2, og har vist at det er mulig å redusere kostnaden pr. tonn oppfanget CO2 med mer enn 50 prosent. Prosjektet har høy anseelse internasjonalt og har fått rosende omtale fra ulike finansieringsinstitusjoner, påpeker Lars Ingolf Eide. Han er sjefingeniør for gass og kraftteknologi ved Hydros forskningspark i Porsgrunn og representerer Hydro i prosjektets styret.

CO2-prosjektet, med støtte fra Norges Forskningsråd, har finansiert utviklingen av en såkalt "Hydrogen Membrane Reformer" (HMR) ved Hydros Olje & Energi-forskningssenter og konsernforskningssenter i Porsgrunn. Hydro har søkt om patent på HMR-prosessen og -materialet. Selv om det blir vurdert som et langsiktig og utfordrende prosjekt, er det denne HMR-teknologien som viser det høyeste potensialet for kostnadsreduksjoner blant alle de ulike metodene som finnes for å fange opp CO2.

– Prosjektet har også bidratt til å gi Hydro en internasjonal profil når det gjelder å fange opp og lagre CO2. Hydro-ansatte har bidratt aktivt i de fleste av aktivitetene i prosjektet, noe som viser selskapets teknologiske kompetanse og evner. Prosjektet har også skaffet oss en effektiv teknologiovervåking, sier Eide.