Første handel med karbondioksid

februar 12, 2005, 08:00 CET

Statoil var først ute med å utføre en kvotehandel med karbondioksid (CO2) da Nord Pool åpnet Europas første handelsgulv for CO2 11. februar.

Statoil og Nord Pool har nylig inngått en avtale som innebærer at konsernet vil benytte denne børsen for handel med CO2.

Handelen startet like i forkant av Kyoto-protokollen, den omfattende internasjonale klimaavtalen, som offisielt trer i kraft onsdag 16. februar. Protokollen lanserer handel med CO2-kvoter på tvers av landegrenser som et viktig verktøy for å redusere de globale klimagassutslippene. Statoil solgte 5000 tonn CO2 til EDF Trading (Electricité de France) for 7,15 euro per tonn.

– Selv om vi solgte i dag vil jeg understreke at vi i et tidlig kvotesystem - det vil si i perioden 2005 til og med 2007 - blir en netto kjøper av klimakvoter. Det henger sammen med at vi allerede har gjort en rekke tiltak for å redusere CO2-utslippene på våre anlegg, sier Mats Fredriksson, Statoils sjef for kvotehandel.

– Ytterligere reduksjoner blir svært kostbare, derfor blir Statoil en kjøper av kvoter som er generert i anlegg som får langt større CO2-utslippsreduksjoner per krone enn oss. Det viser at kvotehandel er et virkemiddel som gagner miljøet. For oss er det viktig å komme tidlig i gang slik at vi får erfaring med hvordan dette markedet vil virke, sier Fredriksson.

Kvotene Statoil handler skal i hovedsak dekke selskapets forpliktelser som operatør for anlegg som omfattes i den norske- og europeiske klimalovgivningen for kvotehandel. Anleggene omfatter Kalundborg-raffineriet i Danmark, Mongstad-raffineriet i Hordaland og metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

Fra midten av mars vil de tre anleggene motta 95 prosent av gjennomsnittlige utslipp i perioden 1998 til 2001, vederlagsfritt. De øvrige volumene må dekkes gjennom CO2-reduserende tiltak i egne anlegg eller gjennom å kjøpe CO2-kvoter i markedet.

Statoils kvotehandel hører til enheten Oljesalg, handel og forsyning som har lang erfaring med handelsvirksomhet gjennom Statoils salg og markedsføring av råolje, raffinerte produkter, flytende petroleumsgasser (LPG) og elektrisitet.

I tillegg til å handle på Nord Pool kommer Statoil også til å gjøre direkte handelsavtaler med aktører i Europa som er nettoselgere av CO2-kvoter.