Rekordår for Statoil(VEDLEGG) 

februar 14, 2005, 07:30 CET

Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) leverte i 2004 et resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser på 65,1 milliarder kroner sammenlignet med 48,9 milliarder kroner i 2003.


Foreløpig årsresultat etter skatt og minoritetsinteresser er på 24,9 milliarder kroner. Det er mer enn 50 prosent høyere enn resultatet på 16,6 milliarder kroner i 2003.

I fjerde kvartal 2004 var resultatet før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser 18,7 milliarder kroner mot 12,7 milliarder kroner i fjerde kvartal 2003. Dette er en økning på 48 prosent. I fjerde kvartal var resultatet 10,0 milliarder kroner sammenlignet med 4,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2003.

Avkastningen på sysselsatt kapital etter skatt1 var 23,5 prosent i 2004 sammenlignet med 18,7 prosent for 2003. Normalisert avkastning på sysselsatt kapital1 i 2004 var 12,3 prosent sammenlignet med 12,4 prosent for 2003.

Resultat per aksje i 2004 var 11,50 kroner sammenlignet med 7,64 kroner i 2003. I fjerde kvartal 2004 var resultat per aksje 4,64 kroner mot 1,98 kroner i samme periode i 2003.

- 2004 ble et rekordår for Statoil med et resultat etter skatt på 24,9 milliarder kroner. Det er mer enn 50 prosent høyere enn året før og det beste selskapet noensinne har oppnådd. Økningen i resultatet skyldes i hovedsak høye olje- og gasspriser og betydelige finansinntekter. I tillegg kan vi glede oss over en svært konkurransedyktig avkastning på sysselsatt kapital på 23,5 prosent for året. En organisasjon med kompetanse og gjennomføringsevne har bidratt til den sterke posisjonen selskapet har ved inngangen til 2005. En stor portefølje av prosjekter både i Norge og internasjonalt og gode strategiske posisjoner gir grunnlag for videre vekst og utvikling, sier konsernsjef Helge Lund.
Selskapets finansielle posisjon er robust, og styret vil foreslå for generalforsamlingen et samlet utbytte for 2004 på 5,30 kroner per aksje, hvorav 2,10 kroner er ekstraordinært. Styret øker dermed det ordinære utbyttet med 25 øre fra 2,95 kroner per aksje for 2003 til 3,20 kroner for 2004. Det samlede utbyttet for 2004 tilsvarer 46,1 prosent av årsresultatet.

Driftsinntektene for 2004 var 306,2 milliarder kroner mot 249,4 milliarder kroner i 2003. I fjerde kvartal endte driftsinntektene på 85,8 milliarder kroner, mot 65,4 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.

Statoil øker resultatet før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser i 2004 med 33 prosent sammenlignet med året før. Dette skyldes i hovedsak høyere olje- og gasspriser målt i norske kroner. I tillegg kommer 1,2 milliarder kroner knyttet til endring i riggavsetning. Høye raffineri- og petrokjemimarginer øker også resultatet med 1,3 milliarder kroner i 2004 sammenlignet med 2003.

Totale investeringer for 2004 var 42,8 milliarder kroner hvorav 10,6 milliarder er knyttet til kjøp av eiendeler.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 5,7 milliarder kroner for 2004 sammenlignet med en inntekt på 1,4 milliarder kroner i 2003. Den høye finansinntekten skyldes i hovedsak valutagevinster knyttet til at norske kroner styrket seg med 64 øre mot USD i 2004.

I fjerde kvartal 2004 utgjorde netto finansposter en inntekt på 5,2 milliarder kroner sammenlignet med en inntekt på 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal 2003.

Samlet olje- og gassproduksjon var i 2004 1 106 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 1 080 000 fat o.e. per dag i 2003. I fjerde kvartal 2004 var olje- og gassproduksjonen 1 202 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 214 000 fat o.e. per dag i fjerde kvartal 2003.

Skattekostnaden for 2004 beløp seg til 45,4 milliarder kroner som tilsvarer en skatteprosent på 64,1 prosent. Justert for endringer i norsk skattelovgivning knyttet til beskatningen av aksjeutbytte (Fritaksmodellen) og endringer i allokering av kontorkostnader mot sokkelinntekt var skatteprosenten 66,7 prosent. Skattekostnaden i 2003 var 27,4 milliarder kroner. Justert for den positive skatteeffekten knyttet til bortfall av Fjerningstilskuddsloven var skattekostnaden i 2003 34,1 milliarder kroner, tilsvarende en skatteprosent på 67,9 prosent.

Skattekostnaden for fjerde kvartal 2004 beløp seg til 13,7 milliarder kroner, tilsvarende en skatteprosent på 57,2 prosent. Justert for effekten av Fritaksmodellen og kontorkostnader var skattekostnaden 64,7 prosent. Skattekostnaden for fjerde kvartal 2003 var 9,7 milliarder kroner, tilsvarende en skatteprosent på 69,1 prosent.

Ved børsnoteringen i 2001 utviklet Statoil en måltavle for 2004 hvor et viktig mål var en normalisert avkastning på sysselsatt kapital på 12 prosent. I tillegg ble et forbedringsprogram iverksatt.

- Jeg er fornøyd med at den normaliserte avkastningen på sysselsatt kapital på 12,3 prosent ble høyere enn målsetningen. Både måltavlen og forbedringsprogrammet har vært viktige redskaper og en betydelig drivkraft for å bedre selskapets lønnsomhet, sier Lund.

Produksjonen er marginalt under målet for året, i hovedsak som følge av riggkonflikten på norsk sokkel, bortfall av produksjon på Snorre A og Vigdis etter brønnhendelsen på Snorre A og noe lavere internasjonal produksjon enn forventet.

Ved utgangen av 2004 er det identifisert forbedringer både på kostnads- og inntektssiden som bidrar med 3,2 milliarder kroner i forhold til målet som ble satt på 3,5 milliarder kroner for 2004. Hovedårsaken til differansen er en noe lavere produksjonsvekst og høyere produksjonsenhetskostnader enn forventet siden 2001 i den internasjonale virksomheten.

Gjenværende sikre reserver ved utgangen av 2004 var 4 289 millioner fat o.e. mot 4 264 millioner fat o.e. ved utgangen av 2003, en økning på 25 millioner fat o.e. I løpet av 2004 ble det tilført 455 millioner fat o.e. nye reserver. Reserveerstatningen var 106 prosent i 2004 sammenlignet med 99 prosent i 2003, mens gjennomsnittlig reserveerstatning siste tre år var 101 prosent. Statoils mål for reserveerstatningsrate var satt til 100 prosent for perioden.

I 2004 er det avsluttet seks lete- og avgrensningsbrønner på norsk sokkel og seks internasjonalt. Åtte av disse brønnene har resultert i funn, og to brønner avventer evaluering.

Dessverre mistet tre personer livet i selskapets virksomhet i 2004. Alle arbeidet for leverandører tilknyttet utbyggingen av South Pars-prosjektet i Iran. I tillegg omkom en person etter en arbeidsulykke på Aker Stord-verftet 31. januar 2005.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoil-ansatte og hos våre leverandører, per million arbeidstimer) er 5,9 i 2004 mot 6,0 i 2003. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer) er uendret på 3,2 i 2004.

Viktige hendelser i fjerde kvartal 2004:

  • Statoil ble tildelt åtte operatørskap og deltakerandeler i tre utvinningstillatelser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO 2004) på norsk sokkel.
  • Statoil har gjort et oljefunn i Topas-prospektet i området mellom feltene Gullfaks og Visund i Nordsjøen.
  • Statoil har inngått en avtale med Shell om lisenstransaksjoner på norsk sokkel som blant annet styrker Statoils eierandel i Snorre-feltet.
  • Plan om utbygging og drift for Skinfaks/Rimfaks ble overlevert myndighetene 8. desember 2004.
  • I forbindelse med brønnoverhaling og uttrekking av et foringsrør oppstod det en ukontrollert brønnsituasjon på den Statoil-opererte Snorre A-plattformen i Nordsjøen 28. november 2004.
  • Funn er konstatert i Rosebank/Lochnagar-strukturen på britisk sektor, og i Tiger-brønnen i Mexico-gulfen.
  • Produksjonen startet opp på Alba Extreme South på britisk sokkel 14. oktober 2004.
  • Statoil og Total har inngått en avtale som gir Total en andel på 49 prosent i blokk 4 i Plataforma Deltana-området utenfor Venezuela. Boringen av den første letebrønnen på blokken startet 1. januar i år.
  • Statoil er tildelt tre operatørskap og andel i én lisens i den andre lisensrunden på færøysk sokkel.
  • Planene for terminalen for mottak av gass fra Corrib-feltet i Irland ble godkjent av de irske myndighetene 22. oktober 2004.


Kontaktpersoner

Presse:
Wenche Skorge, + 47 51 99 79 17 (kontor), + 47 918 707 41 (mobil)
Kjersti T. Morstøl, + 47 51 99 26 71 (kontor), + 47 917 828 14 (mobil)

Investor Relations:
Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824 (mobil)
Ragnar Bulie, + 47 51 99 42 01 (kontor), + 47 995 74 201 (mobil)Kvartalsberetning og regnskap - 4. kvartal 2004
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Helge Lund