Utslipp fra "Eirik Raude"

februar 15, 2005, 23:00 CET

Boreriggen "Eirik Raude" hadde 8. februar et uhellsutslipp av såkalte grønne kjemikalier under leteboring på det Hydro-opererte Obelix-prospektet i Barentshavet. Under en revisjon Statens forurensningstilsyn (SFT) har gjennomført på riggen, ble det ikke funnet brudd eller avvik i forhold til myndighetenes krav.

Utslippet av seks kubikkmeter vannbasert BOP-væske blir ikke vurdert som miljøfarlig av SFT. BOP-væske brukes til å operere sikkerhetsventilen (blowout preventer) på havbunnen, og normalt slippes denne væsken ut til sjø når ventiler på BOP-en opereres.

Som et av tiltakene under boringen i Barentshavet ble BOP-en på "Eirik Raude" modifisert slik at BOP-væsken kan gå i retur til riggen når ventiler opereres.

Den nyutviklede BOP-væsken er et såkalt grønt kjemikalie. Denne typen kjemikalier inneholder kun stoffer som i henhold til SFTs vurderinger har ingen eller svært liten negativ miljøeffekt.

To kubikkmeter av utslippet var vann, mens resten var en blanding av glykol (frostvæske) og BOP-væsken Pelagic Green Zone.

Positiv revisjon
SFT gjennomførte en revisjon på "Eirik Raude" uken før utslippet fant sted, der tiltak mot utslipp til vann var ett av kontrollpunktene. Revisjonen var også rettet mot kjemikalie- og avfallshåndtering.

I sin rapport fra denne revisjonen uttaler SFT at det er svært lite å utsette på de reviderte forholdene. Det ble ikke funnet noen brudd eller avvik i forhold til myndighetenes krav.

SFT har imidlertid fem anmerkninger som kan bidra til ytterligere forbedringer av operasjonen, og Hydro vil sammen med Ocean Rig ta fatt i anbefalingene som er gitt.