Søknad om vindpark på Båtsfjordfjellet

februar 21, 2005, 14:00 CET

Hydro leverte 15. februar konsesjonssøknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å bygge og drive en vindpark med om lag 50 vindmøller på Båtsfjordfjellet i Båtsfjord kommune.

- Søknaden til NVE innebærerer bygging av en vindpark på 120 MW (megawatt) avhengig av ledig nettkapasitet. Betinget av størrelse og effekt på vindmøllene tilsier dette 40 - 60 møller.

Parken vil kunne dekke strømbehovet tilsvarende 18.500 eneboliger, sier Bjørn Drangsholt, ansvarlig for Hydros vindprosjekter i Norge.

Gjennomførte nettanalyser viser at det er mulig å realisere en park på i størrelsesorden 120 MW med begrensede investeringer i eksisterende nett.

Ved en utbygging på 120 MW vil parken produsere omlag 370 GWh (gigawattimer) årlig og ved en full utbygging om lag 740 GWh.

De gjennomførte utredningene viser at det er mulig å bygge en vindpark på om lag 250 MW uten at utbyggingen medfører vesentlige konflikter for omgivelsene.

Nettkapasitet
Nettkapasiteten på Varangerhalvøya og i Finnmark generelt er i dagens situasjon begrenset.

Parken kan bygges ut i trinn, basert på den til enhver tid tilgjengelige nettkapasitet. Det er søkt konsesjon som ivaretar dette, med en konsesjonstid på 25 år.

Det forventes konsesjonstildeling innen utgangen av 3. kvartal 2006. Båtsfjordfjellet vindpark vil da kunne starte produksjonen innen utgangen av 4. kvartal 2008.