Rask utbygging av Fram Øst

februar 23, 2005, 12:30 CET

De første kontraktene er allerede inngått når Planen for utbygging og drift (PUD) i dag leveres for feltet Fram Øst i Nordsjøen. Inkludert boring av produksjonsbrønner har utbyggingen en kostnadsramme på 4,6 milliarder kroner.

Fram Øst bygges ut som et satellittfelt på havbunnen 20 kilometer nord for Troll C-plattformen. Feltet skal bygges ut med to brønnrammer på 360 meters havdyp.

Brønnstrømmen skal prosesseres på Troll C, der også oljen fra Fram Vest blir behandlet.

– Fram Øst skal starte produksjonen allerede 31. oktober 2006. Derfor er fremdriften av utbyggingen svært tidskritisk.

– Innen den tid skal undervannsinstallasjoner og rørledninger være på plass, Troll C-plattformen skal modifiseres, og brønner skal bores. For å holde tidsfristen satser vi på sikre løsninger og bruker velkjent teknologi, sier Bjørn Hjermann i Hydro-enheten Prosjekter. Han er prosjektleder for utbyggingen av Fram Øst.

Tre kontrakter inngått
Den første kontrakten for Fram Øst-utbyggingen ble inngått allerede i begynnelsen av desember 2004, da Kværner Oilfield Products fikk ansvar for leveransen av undervannsutstyr til feltet.

Tidligere denne måneden fikk Aker Kværner Offshore Partner AS kontrakten for modifikasjoner av prosessanlegget på Troll C-plattformen. Samtidig fikk Leirvik Module Technology kontrakten for utvidelse av boligmodulen, der kapasiteten skal utvides fra 70 til 100 overnattingsplasser.

– Olje- og energidepartementet har ikke hatt innvendinger til at vi allerede har satt ut flere kontrakter før PUD er innlevert. Det er tidskritisk å iverksette arbeidene på feltet i tide, og det er i alles interesse at infrastrukturen i Troll-området blir utnyttet best mulig, sier Hjermann.

Typisk representant
Fram Øst er en typisk representant for mange av de aktuelle utbyggingene i Nordsjøen fremover. Dette er et marginalfelt som ikke forsvarer en selvstendig utbygging.

– Men som satellittfelt til Troll C-plattformen blir feltet en verdifull tilleggsressurs, og et eksempel på effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur, sier Hjermann.

Utbyggingen starter i juni, med installasjon av brønnrammer på havbunnen. Sommeren 2006 skal det legges to rørledninger og kontrollkabel mellom brønnrammene og plattformen.

Boringen av brønnene på feltet starter til høsten og vil pågå fram til høsten 2006, med et avbrudd på omkring 11 uker når rørledninger og kontrollkabel blir lagt sommeren 2006.

– Felt som Fram Øst representerer fremtiden på norsk sokkel. Det blir stadig vanligere at undervannsinstallasjoner tilknyttes større plattformer. Når denne utbyggingen er ferdig, vil vi ha både vann- og gassinjeksjon tilgjengelig i Fram-området. Det kan være gode bidrag til eventuelle fremtidige utbygginger i området, sier Johan Kr. Mikkelsen.

Han er leder for forretningsenheten Troll i Olje & Energi, der Fram-området inngår. Mikkelsen roser partnerne for at de har samarbeidet godt og bidratt til en fleksibel utbyggingsplan.

– Utbyggingsplanen tar høyde for eventuelle utvidelser; Fram Øst kan enkelt utvides med to nye brønnrammer på en billig måte dersom vi ønsker å utvinne andre strukturer i Fram-området, sier Mikkelsen.

Fakta om Fram Øst:
  • Beliggenhet: 20 kilometer nord for Troll C-plattformen
  • Havdyp: 360 meter
  • Installasjoner: To brønnrammer på havbunnen
  • Brønner: Fem produksjonsbrønner, to brønner for vanninjeksjon og en ledig slisse i brønnrammen for en eventuell ny brønn
  • Rørledninger: To 12 tommers rørledninger skal transportere brønnstrømmen over den 20 kilometer lange distansen til Troll C-plattformen. Det blir også lagt en rørledning som knytter de nye brønnrammene til infrastrukturen på Fram Vest
  • Produksjonsstart: 31. oktober 2006
  • Estimerte utvinnbare ressurser: ca 60 millioner fat olje og 2 milliarder kubikkmeter gass
  • Investeringer: Feltutbyggingen beløper seg etter planen til 2,4 milliarder kroner, mens boreprogrammet utgjør 1,4 milliarder. Med kapitalrenter, forsikring og prosjektreserver blir investeringene totalt 4,6 milliarder kroner.
  • Modifikasjoner på Troll C-plattformen: Boligmodul utvides fra 70 til 100 sengeplasser, prosessanlegget modifiseres for å håndtere brønnstrømmen fra Fram Øst
Partnere på Fram-feltet
Hydro (operatør) 25 %
ExxonMobil 25 %
Statoil 20 %
Gaz de France 15 %
Idemitsu 15 %