Statoil med rekordresultat og høy aktivitet(VEDLEGG) 

mai 2, 2005, 23:00 CEST
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var på 6,8 milliarder kroner (3,13 kroner per aksje). Det er 44 prosent høyere enn resultatet på 4,7 milliarder kroner (2,17 kroner per aksje) i samme kvartal i fjor.

Avkastningen på sysselsatt kapital (1) var 24,6 prosent for de siste tolv måneder. Tilsvarende for samme periode i 2004 var 19,2 prosent. Normalisert (1) er avkastningen 12,4 prosent sammenlignet med 13,1 prosent i samme periode året før.

- Statoil leverer et sterkt resultat for første kvartal 2005, det beste fra driften noensinne. Resultatfremgangen skyldes hovedsakelig høyere olje- og gasspriser, gunstig marginutvikling for raffinering og petrokjemi, samt god kontroll med kostnadene. Dette har vært et kvartal med høy forretningsutviklingsaktivitet som støtter godt opp om Statoils videre utvikling både på norsk sokkel og internasjonalt. Det nylige oppkjøpet i Mexicogulfen underbygger Statoils kompetanse og strategi som en global dypvannsaktør, og gir et nytt kjerneområde med betydelige langsiktige vekstmuligheter. På norsk sokkel er Kristin-plattformen på plass på feltet og klargjøres for gassleveranser fra 1. oktober. Jeg er også fornøyd med at planene for Statfjord senfase nå er levert til myndighetene, sier konsernsjef Helge Lund.


Første kvartal
Total
2005
2004
2005
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD*
NOK
 
Konsernregnskap USGAAP
 
Driftsinntekter
84 623
67 030
26 %
13 337
306 218
U&P Norge
16 472
11 605
42 %
2 596
51 029
Internasjonal U&P
1 627
714
128 %
256
4 188
Naturgass
1 555
2 905
-46 %
245
6 784
Foredling og Markedsføring
1 950
859
127 %
307
3 921
Annet
-103
-38
-171 %
-16
-815
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
21 501
16 045
34 %
3 389
65 107
Netto finansposter
-1 747
-1 015
-72 %
-275
5 739
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
19 754
15 030
31 %
3 113
70 846
 
Skattekostnad
-12 831
-10 227
25 %
-2 022
-45 425
Minoritetsinteresser
-150
-103
46 %
-24
-505
 
Periodens resultat
6 773
4 700
44 %
1 067
24 916
 
Resultat per aksje
3,13
2,17
44 %
0,49
11,50
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 166 032 462
2 166 143 715
2 166 142 636
*Første kvartal er omregnet til USD til NOK/USD midtkurs 6,3451 i New York 31. mars 2005.

Resultatøkningen skyldes i hovedsak 32 prosent høyere oljepris og 21 prosent høyere gasspris målt i norske kroner. I tillegg kommer styrket resultat fra nedstrømsvirksomheten.

Økningen i resultatet blir delvis motvirket av 0,2 milliarder kroner i økte avskrivninger internasjonalt knyttet til høyere salg av olje og gass og nye felt som er kommet i produksjon. Dessuten bidro salget av aksjene i Verbundnetz Gas (VNG) med 0,6 milliarder kroner i første kvartal i fjor.

Driftsinntektene i kvartalet var 84,6 milliarder kroner, mot 67,0 milliarder kroner i første kvartal 2004.

Olje- og gassproduksjonen var i første kvartal 1 189 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, sammenlignet med 1 184 000 fat o.e per dag i samme periode i fjor.

Fem letebrønner ble avsluttet i kvartalet, to på norsk sokkel og tre internasjonalt.

Netto finanskostnader utgjør 1,7 milliarder kroner for første kvartal 2005, sammenlignet med 1,0 milliarder kroner i første kvartal 2004. Økningen i netto finanskostnader skyldes hovedsakelig realiserte valutatap på konsernets kortsiktige likviditetsbalanser. Dette tapet blir delvis motvirket av reduserte finanskostnader og økt avkastning på investeringer.

Skattekostnaden for første kvartal 2005 beløp seg til 12,8 milliarder kroner tilsvarende en skattesats på 65 prosent. Første kvartal 2004 var skattekostnaden 10,2 milliarder kroner tilsvarende en skattesats på 68 prosent. Reduksjonen i skattesats skyldes hovedsakelig at en større andel av resultat før skatt kommer fra virksomhet utenfor norsk petroleumsbeskatning.

Statoil ble rammet av en dødsulykke i første kvartal. En person omkom i en arbeidsulykke på Aker Stord-verftet 31. januar 2005 i forbindelse med arbeid på Kristin-plattformen.

Personskadefrekvensen (antall skader hos Statoil-ansatte og hos våre leverandører, per millioner arbeidstimer) var 5,5 mot 6,5 i første kvartal 2004. Alvorlig hendelsesfrekvens (antall alvorlige hendelser per millioner arbeidstimer) var 3,1 mot 3,6 i første kvartal 2004.

- Den overordnede og langsiktige trenden viser en positiv utvikling innen HMS, men flere alvorlige hendelser den siste tiden understreker at sikkerhetsarbeidet må fortsette med full tyngde, sier konsernsjef Helge Lund.


Viktige hendelser i første kvartal 2005 er angitt nedenfor:
 • Plan for utbygging og drift (PUD) for feltene Volve, Fram Øst, Statfjord Senfase, inkludert plan for installasjon og drift (PAD) av rørledningen Tampen Link ble overlevert til Olje- og energidepartementet i februar. PUD for Volve og Fram Øst ble godkjent 22. april 2005.
 • Prøveutvinning fra Topas-funnet startet opp 23. februar 2005.
 • Leteboring i Barentshavet fra riggen Eirik Raude begynte 4. april 2005. Boringen ble midlertidig stanset grunnet et uønsket utslipp av hydraulikkolje 12. april 2005.
 • Statoil har på vegne av selskapene Statoil, Hydro, Shell og ENI signert intensjonsavtaler med Transocean og Smedvig vedrørende leie av riggene West Alpha, Transocean Arctic og Polar Pioneer.
 • Plan for utbygging og drift (PUD) for Skinfaks og Rimfaks nær Gullfaks ble godkjent av myndighetene 11. februar 2005.
 • Produksjonen på Snorre A og Vigdis har startet opp igjen etter den ukontrollerte brønnsituasjonen i november. Et prosjektteam er etablert for å følge opp tiltakene som er iverksatt i etterkant av granskingene av hendelsen. Prosjektet rapporterer direkte til konsernledelsen.
 • Statoil og EnCana har signert en avtale hvor Statoil kjøper hele EnCanas dypvannsportefølje i Mexicogulfen. Porteføljen inneholder flere funn av høy kvalitet og en rekke attraktive leteprospekter. Statoils andel av produksjonen forventes å bli 30 000 fat oljeekvivalenter per dag innen 2008/9, økende til mer enn 100 000 fat oljeekvivalenter per dag etter 2012.
 • Produksjonen fra Sentral-Azeri på det aserbajdsjanske oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli (ACG) i Kaspihavet startet 13. februar.
 • Unitiseringsavtalen for utbyggingen av Agbami-feltet utenfor kysten av Nigeria ble signert og godkjent av den nigerianske regjeringen.
 • Ministerrådet i Algerie godkjente tildelingen av letelisensen Hassi Mouina og endelig godkjennelse (gazettal) ble utstedt i februar 2005.
 • Olje- og energidepartementet har godkjent økte produksjonstillatelser for feltene Oseberg, Sleipner, Troll og Åsgard. Det vil bidra med økt produksjonskapasitet i gassårene 2004-2006.
 • Regjeringen reduserte i februar 2005 den norske statens eierandel i Statoil fra 76,3 prosent til 70,9 prosent.Kontaktpersoner:

Presse:
Kjersti T. Morstøl, + 47 51 99 26 71 (kontor), + 47 917 828 14 (mobil)

Investor relations:
Mari Thjømøe, + 47 51 99 77 90 (kontor), + 47 907 77 824 (mobil)

Investor relations i USA:
Geir Bjørnstad, +1 203 570 57571) Sysselsatt kapital er beregnet som følger:
31. mars 2005
31. mars 2004
31. desember 2004
 
Egenkapital, minoritetsinteresser, kortsiktig og langsiktig gjeld fratrukket likvider
99 842
88 956
106 186
Justering for prosjekt lån og annet
-57
220
786
Justert sysselsatt kapital benyttet i ROACE beregning
99 785
89 176
106 972
Normalisering for kontantsoppbygging til skattebetaling
11 000
8 600
0
Justert sysselsatt kapital benyttet i ROACE beregning
110 785
97 776
106 972
 
 
1) Avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) er beregnet som følger:
1. kvartal 2005
ROACE %
1. kvartal 2004
ROACE %
 
Resultat siste 12 måneder
26 989
17 662
Justering for minoritetsinteresser, netto finans etter skatt og annet
-1 292
-347
Resultat benyttet ved ROACE beregning
25 697
27,2%
17 315
21,0%
Effekt av normalisert oljepris, valutakurs, raffineringsmarginer og annet
-12 810
-6 602
Resultat benyttet ved normalisert ROACE beregning
12 887
12,4%
10 713
12,4%
 
1. kvartal 2004 ny normalisering
13,1%
 
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital
94 399
82 262
Gjennomsnittlig sysselsatt kapital, normalisert
104 280
86 268

Operasjonelle data
Første kvartal
Total
2005
2004
Endring
2004
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)
46,6
32,2
45%
38,1
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,28
6,91
-9%
6,74
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)
293
222
32%
257
Gasspris (NOK/sm3)
1,32
1,09
21%
1,10
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat)
5,0
4,9
2%
6,4
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)
1 189
1 184
0%
1 106
Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag)
1 189
1 166
2%
1 094
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
22,9
22,3
3%
23,4
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
23,0
22,2
3%
23,5

Kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2005 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
Webcast med konsernsjef Helge Lund