- Forutsigbarhet viktig i Barentshavet

mai 10, 2005, 23:00 CEST

I et høringsinnspill gir Hydro støtte til hovedtrekkene i Regjeringens beskrivelse av utfordringer og muligheter i nordområdene. Onsdag deltar Lars Christian Alsvik fra Hydro i en åpen høring om nordområdene i Stortinget.

– Det er av stor betydning at forholdene legges til rette for en fortsatt og forutsigbar aktivitet i norsk del av Barentshavet, sier Alsvik.

Sektordirektøren for Utvikling Norge skal delta i den åpne høringen som Stortingets utenrikskomité holder onsdag.

Komiteen møter i løpet av dagen representanter for en rekke institutter, organisasjoner og selskaper som er engasjert i spørsmål knyttet til nordområdene. Høringen er et ledd i behandlingen av Stortingsmelding nr. 30 – "Muligheter og utfordringer i nord", som Regjeringen la fram i statsråd 15. april.

Viktige letebrønner
Hydro har deltatt i boringen av 45 letebrønner i den norske delen av Barentshavet, totalt er det boret omkring 60 brønner.

– Resultatene av årets leteboringer, og mulighetene den 19. konsensjonsrunden gir, vil gi betydningsfulle indikasjoner om utviklingen av den norske delen av Barentshavet.

– På tross av to mindre uhellsutslipp under leteboringen på Obelix-prospektet tidligere i år er den mest miljøvennlige brønnen som er boret på norsk sokkel. Det er fullt mulig for oljeindustrien å leve opp til miljøkravene i stortingsmeldingen, og å leve i sameksistens med fiskerinæringen og andre næringer, sier Alsvik.

Godt samarbeid
Det er positivt at Regjeringen støtter norsk næringslivs virksomhet i området og at meldingen tar opp en rekke forhold om samarbeid med russisk nærlingsliv og samfunn, uttaler Hydro i sin høringsuttalelse.

Som kjent har Hydro siden januar 2003 gjennomført et omfattende leverandørprosjekt som etter hvert omfatter både russisk og norsk side av nordområdene. Etter en omfattende kartlegging er fem bedrifter i Nordvest-Russland kvalifisert til leveranser på norsk og dansk kontinentalsokkel.

– Hydro har gjennom dette arbeidet identifisert et behov for kompetanseheving og har besluttet å etablere et kompetansesenter i Nordvest-Russland, sier Alsvik.

Hydro mener dette kompetansesenteret, som vil være operativt fra januar 2006, kan gi varige og positive virkninger for Barentsregionen. Senteret skal fungere som et kontaktpunkt og sted for systematisk opplæring av leverandører både fra russisk og norsk side til store prosjekter som den kommende Shtokman-utbyggingen.