Skip to content

30 millioner til "hydrogenveien" mellom Oslo og Stavanger

mai 19, 2005, 23:00 CEST

Samferdselsminister Torild Skogsholm annonserte fredag at nær 50 millioner kroner er satt av til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi. Av dette tilfaller mer enn 30 millioner kroner det Hydro-ledete HyNor-prosjektet.

Det er Norges forskningsråd som, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har fordelt totalt 48,6 millioner kroner til en rekke prosjekter og forsøk med hydrogen og biodrivstoff.

– Siden 2001 har vi tredoblet midlene som bevilges over Samferdselsdepartementets budsjett til satsning på alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi, uttaler samferdselsminister Torild Skogsholm.

– Norge skal være en pådriver for bruk av slik ny teknologi, og det er derfor gledelig at vi har mottatt så mange spennende og gode søknader. Dette gjelder ikke minst det omfattende HyNor-prosjektet, som jeg har store forhåpninger til.

Oslo-Stavanger på hydrogen

Totalt 30,2 millioner kroner er satt av til HyNor-prosjektet, et nasjonalt utviklingsprosjekt for å fremme utnyttingen av hydrogen i norsk transportsektor. Prosjektets ambisjon er å bygge en hydrogenvei mellom Oslo og Stavanger og gjøre det mulig å kjøre denne strekningen med hydrogendrevne kjøretøy i løpet av perioden 2005-2008.

Midlene er fordelt slik:

  • 16,2 millioner kroner til Hydro, "HyNor Grenland-prosjektet", som skal teste leveranse og bruk av hydrogen som drivstoff. Prosjektet omfatter blant annet etablering av en hydrogenfyllestasjon og utprøving av hydrogendrevne kjøretøy.
  • 11 millioner kroner til THINK Nordic AS, til prosjekt med mål om å utvikle en bil som kan nytte både elektrisitet og hydrogen.
  • 3 millioner kroner til Hydro, "HyNor-prosjektet", for å videreføre arbeidet med å etablere tankingsanlegg for hydrogen og hydrogenkjøretøy på strekningen Oslo-Stavanger.

– Dette er svært gledelig, konstaterer lederen for HyNor-prosjektet, Christopher Kloed i Hydro.

– Nå begynner vi endelig å se konturene av hydrogenveien fra Stavanger til Oslo og har kommet et betydelig skritt nærmere realiseringen av Norges første fyllestasjon for hydrogen.

Hydrogenfyllestasjon i Porsgrunn

16,2 millioner kroner av de HyNor-tildelte midlene er øremerket Hydros prosjekt for etablering av en hydrogenfyllestasjon i Grenland. Fyllestasjonen er tenkt etablert i nær tilknytning til Hydros forskningspark i Porsgrunn og vil blant annet kunne nyttiggjøre overskuddshydrogen fra den allerede etablerte industrien i området.

– Det er fremdeles noen brikker som må komme på plass før spaden kan settes i jorda, men vi har all grunn til å feire i dag, sier Kloed.

Pressemelding fra Samferdselsdepartementet
HyNors hjemmesider