Kapitalmarkeds oppdatering: Statoil løfter gassambisjonen 

juni 8, 2005, 08:55 CEST

Statoil (OSE: STL, NYSE: STO) øker sine langsiktige gassambisjoner frem mot 2015 og ser høy aktivitet innen alle forretningsområder i årene som kommer. Samtidig opprettholdes selskapets finansielle og operasjonelle mål for 2007.

Lønnsomhet og vekst er hovedtema på Statoils kapitalmarkedsoppdatering i Stavanger 8. juni.

Der presenteres en ambisjon om å øke Statoils årlige egenproduksjon av gass opp mot 50 milliarder kubikkmeter i 2015. Dette vil være en dobling i forhold til dagens nivå, tilsvarende en gjennomsnittlig årlig gassvekst på åtte prosent fra 2004 til 2015.

– Den økningen i gassproduksjonen vi nå strekker oss mot, er svært ambisiøs og vil kreve stor innsats fra hele organisasjonen. Gassmarkedet vokser raskt og mye av vår kjernekompetanse ligger i gassverdikjeden, sier konsernsjef Helge Lund.

Ambisjonen innebærer økt satsing på nedkjølt flytende naturgass (LNG), utbygging av nye felt og økt utvinning fra eksisterende felt, både i Norge og internasjonalt. Statoil og partnerne utreder blant annet en fase II på Snøhvit.

Betydelige byggesteiner

– Lønnsomheten er god og vi er i rute mot 2007-målene. Samtidig jobber vi videre med de strategiske hovedutfordringene som er fastsatt tidligere. Vi skal maksimere verdiskapningen på norsk sokkel, og vi skal bygge lønnsom og langsiktig internasjonal vekst, sier Lund.

Hittil i år er det lagt til betydelige byggesteiner gjennom Statoils strategiske oppkjøp i Mexicogolfen, realiseringen av Statfjord senfase i Nordsjøen og utbyggingsforslaget for Shtokman-feltet i Barentshavet til Gazprom.

Høy leteaktivitet

På letesiden er aktiviteten trappet opp både på norsk sokkel og internasjonalt. Målet er å tilføre ytterligere 1,2 milliarder fat oljeekvivalenter nye ressurser innen 2007.

De årlige undersøkelseskostnadene forventes å ligge mellom 3,5 og 4 milliarder kroner i perioden.

Innen forretningsområdet Foredling og markedsføring skal kostnadsreduksjoner, volumvekst og forbedringstiltak være med å løfte forretningsområdets lønnsomhet ytterligere fremover. Målet er en avkastning på sysselsatt kapital (ROACE) på linje med selskapets normaliserte mål (1) på 13 prosent innen utgangen av 2007.

– De 11 konserninitiativene med målrettede forbedringer og vekstambisjoner som ble lansert i desember, vil bli fulgt tett i tiden fremover. Både den nye gassambisjonen og målet for økt lønnsomhet innenfor Foredling og markedsføring viser at vi har fullt trykk på forbedringsprogrammet, sier Lund.

Hever langsiktig oljepris

Statoil hever videre sin langsiktige oljeprisforutsetning til mellom 25 til 30 dollar per fat (2005 USD) for fremtidige investeringer.

– De endrede oljeprisforutsetningene tar hensyn til underliggende forhold i markedet samtidig som Statoil skal ha en langsiktig og robust portefølje, sier Lund.

Målene står fast

  • Produksjonsmålet for 2007 på 1,4 millioner fat oe. per dag står fast og produksjonsestimatet for 2005 på 1,175 millioner fat oe. er uendret.
  • Målet for produksjonskostnad for 2007 er 22 kroner per fat oe.
  • Målet for gjennomsnittlig normalisert avkastning på sysselsatt kapital (1) er 13 prosent.
  • I perioden 2005 til 2007 har Statoil et investeringsprogram på totalt 105 milliarder kroner. Dette inkluderer følgeinvesteringer på 2,5 milliarder kroner i Mexicogolfen.

(1) Olje Brent 22 USD per fat, Gass NOK 0,90/Sm3, NOK/USD 6,75, FCC-marginer 5 USD per fat, Borealis-margin 140 EUR per tonn. Eksklusiv oppkjøp av dypvannsporteføljen i Mexicogolfen.

Statoils presentasjoner på kapitalmarkedsoppdateringen kan hentes fra nettstedet www.statoil.com/ir klokken 12.15 den 8. juni. Presentasjonene kan sees og høres via web-cast fra selskapets nettsider fra samme tidspunkt. Opptak av web-casten vil være tilgjengelig på nettsidene i etterkant.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Mari Thjømøe, direktør Investor relations, +47 90 77 78 24 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)

Geir Bjørnstad, direktør Investor relations Nord-Amerika, +1 (203) 97 86 950 (kontor), +1 (203) 570 5757 (mobil)

Presse

Ola Morten Aanestad, fungerende informasjonsdirektør, +47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)

Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef, +47 91 78 28 14 (mobil), +47 51 99 26 71 (kontor)