Vil iverksette tiltak for sikre løfteoperasjoner

juni 9, 2005, 10:15 CEST

Vi ser meget alvorlig på de funn som er avdekket i Petroleumstilsynets og Hydros egen granskning av personulykken på Oseberg B-plattformen 26. april. Vi vil iverksette nødvendige tiltak for å forhindre at slike ulykker skjer igjen, sier direktør Øystein Michelsen i Olje & Energi Drift.

Hydro har mottatt Petroleumstilsynets rapport etter granskning av ulykken på Oseberg B-plattformen 26 april der en ansatt i Prosafe Drilling ble skadet av et fallende borerør. Personen fikk hodeskader og er fremdeles sykemeldt.

Prosafe Drilling er leverandør av boretjenester på Oseberg B. Selskapet planlegger og gjennomførerfor virksomheten i området der ulykken skjedde.

Konklusjonen i Petroleumstilsynets rapport samsvarer med funn som er gjort i Hydros egen granskning.

– Vi er glad for at det ser ut til å gå bra med den skadde, men granskningen av ulykken viser at det kreves en betydelig innsats for å styrke sikkerheten ved løfteoperasjoner offshore. Hydro har alene og sammen med oljeindustrien for øvrig, gjort et omfattende arbeid for å ivareta sikkerheten til de som er involvert i løfteoperasjoner offshore.

– Det er skuffende at disse omfattende tiltakene ikke har forhindret at en slik ulykke skjer. Vi er ikke kommet langt nok og vi vil sammen med våre leverandører iverksette ytterligere tiltak for å nå målsettingen om sikre løfteoperasjoner offshore, sier Michelsen.

Brudd på prosedyrer
Hovedårsaken til denne ulykken var at prosedyrene for kran- og løfteoperasjoner ikke ble fulgt.

Prosedyrebruddene omfatter manglende planlegging og ledelse av Prosafes aktiviteter på rørdekket på Oseberg B-plattformen, igangsetting av parallelle operasjoner i løfteområdet, manglende klarering av dekket før løftet begynte og manglende bruk av kommunikasjonsutstyr.

– Vi ser svært alvorlig på at det skjer alvorlige prosedyrebrudd i vår virksomhet. Dette vil vi følge opp overfor Prosafe som er leverandør av boretjenester på Oseberg B. I vårt videre arbeid vil vi legge vekt på tiltak som sikrer at alle involverte følger prosedyrene for sikre løfteoperasjoner, sier Michelsen.

Etter ulykken har Hydro innskjerpet oppfølging av prosedyrene på rørdekket på Oseberg B.

Skifter ut kran
Allerede før ulykken inntraff hadde Hydro besluttet å skifte ut rørhåndteringskranen som var i bruk da ulykken skjedde. Etter ulykken er det gjennomført en full teknisk gjennomgang av kranen ved et uavhengig selskap.

– Dette er en kran av eldre type, men er senest sertifisert av Veritas i desember 2004 og vi mener at det er fullt ut forsvarlig å bruke den frem til ny er på plass, sier Øystein Michelsen.

Basert på selskapets egen og Petroleumstilsynets granskningsrapporter vil Hydro utarbeide en tiltaksplan for å imøtekomme de funn som er gjort, for å opprettholde sikkerheten ved løfteoperasjoner på Oseberg B og på selskapets øvrige innretninger offshore.