Skip to content

Sterkt resultat, solide leveranser(VEDLEGG) 

august 1, 2005, 07:30 CEST
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser i andre kvartal 2005 var 6,8 milliarder kroner, sammenlignet med 4,4 milliarder kroner i andre kvartal 2004. Resultatet for første halvår 2005 var 13,5 milliarder kroner, sammenlignet med 9,1 milliarder kroner i første halvår 2004.

Resultatøkningen fra andre kvartal i fjor til andre kvartal i år er hovedsakelig knyttet til:

• Økning i gjennomsnittlig oljepris på 31 prosent målt i norske kroner
• Økning i gasspriser på 30 prosent målt i norske kroner
• Økning i olje- og gassløfting med 8 prosent
• Økte resultater fra raffineringsvirksomheten

“Dette er nok et sterkt kvartal for Statoil - med det beste resultatet fra driften noensinne. Resultatforbedringen er hovedsakelig knyttet til økte olje- og gasspriser, økt internasjonal produksjon og god regularitet innenfor raffinering,” sier konsernsjef Helge Lund.

”Den internasjonale produksjonen har økt med 77 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Jeg er fornøyd med oppkjøpet av dypvannsporteføljen i Mexicogolfen i april, som vil bidra til videre langsiktig internasjonal vekst.”

”Aktivitetsnivået på norsk sokkel er høyt. Hittil i år er totalt ni prosjekter besluttet, inkludert store og viktige utbygginger som Statfjord senfase og Tyrihans. Prosessanlegget for Snøhvit-feltet ble plassert i dokken på Melkøya 13. juli. Og salget av Statoils eierandel i Borealis i juni gjør at vi kan fokusere enda sterkere på å utvikle Statoil som et internasjonalt konkurransedyktig olje- og gasselskap,” sier Lund.

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE)* for de siste tolv månedene var 25,5 prosent ved utgangen av andre kvartal 2005, sammenlignet med 19,0 prosent for samme periode i 2004. Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser. Normalisert ROACE* for de siste tolv månedene var 12,5 prosent ved utgangen av andre kvartal 2005, sammenlignet med 12,6 prosent for tilsvarende periode i 2004. ROACE er definert som et non-GAAP finansielt måltall*.

I andre kvartal 2005 var resultat per aksje 3,12 kroner, sammenlignet med 2,01 kroner i samme kvartal i fjor. For første halvår 2005 var resultat per aksje 6,24 kroner, sammenlignet med 4,18 kroner for første halvår 2004.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser økte fra 14,2 milliarder i andre kvartal 2004 til 21,9 milliarder kroner i andre kvartal 2005. Denne økningen er hovedsakelig knyttet til 31 prosent økning i oljeprisen og 30 prosent økning i gasspriser, målt i norske kroner. I tillegg var økt regularitet og høyere marginer i raffineringsvirksomheten de viktigste bidragsyterne til økningen i nedstrømsresultatet på 1,0 milliarder kroner. Økningen i kostnader var hovedsakelig knyttet til økt aktivitet og konsolideringen av Statoil Detaljhandel Skandinavia (SDS) fra 1. juli 2004. Disse økningene blir mer enn motvirket av økte inntekter fra de samme aktivitetene.

I første halvår 2005 var resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 43,4 milliarder kroner, sammenlignet med 30,3 milliarder i første halvår 2004. Økningen var hovedsakelig knyttet til 32 prosent økning i oljeprisen og 26 prosent økning i gasspriser, målt i norske kroner. Resultatøkningen ble delvis motvirket av en gevinst på 0,6 milliarder kroner fra salget av aksjeposten i Verbundnetz Gas AG (VNG), som ble resultatført i første kvartal 2004.

USGAAP resultatregnskap
 
Andre kvartal
Første halvår
Total
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD (1)
NOK
NOK
Endring
USD
NOK
 
Salgsinntekter
92 748
70 961
31 %
14 186
176 897
137 041
29 %
27 056
303 756
Resultatandel fra tilknyttede selskap
318
284
12 %
49
754
504
50 %
115
1 209
Andre inntekter
29
60
-52 %
4
67
790
-92 %
10
1 253
 
Sum driftsinntekter
93 095
71 305
31 %
14 239
177 718
138 335
28 %
27 182
306 218
 
Varekostnader
56 864
44 945
27 %
8 697
106 183
83 612
27 %
16 241
188 179
Driftskostnader
7 113
6 632
7 %
1 088
14 330
13 587
5 %
2 192
27 350
Salgs- og administrasjonskostnader
1 802
1 165
55 %
276
3 358
2 085
61 %
514
6 298
Av- og nedskrivninger
4 535
3 908
16 %
694
9 041
8 061
12 %
1 383
17 456
Undersøkelseskostnader
861
430
100 %
132
1 385
720
92 %
212
1 828
 
Sum kostnader før finansielle poster
71 175
57 080
25 %
10 886
134 297
108 065
24 %
20 541
241 111
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
21 920
14 225
54 %
3 353
43 421
30 270
43 %
6 641
65 107
 
Netto finansposter
-860
-144
-497 %
-132
-2 607
-1 159
-125 %
-399
5 739
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
21 060
14 081
50 %
3 221
40 814
29 111
40 %
6 242
70 846
 
Skattekostnad
-14 106
-9 665
46 %
-2 158
-26 937
-19 892
-35 %
-4 120
-45 425
Minoritetsinteresser
-204
-61
234 %
-31
-354
-164
-116 %
-54
-505
 
Periodens resultat
6 750
4 355
55 %
1 032
13 523
9 055
49 %
2 068
24 916
 
 
Resultat før finans, skatt og
Andre
Første
minoritetsinteresser for segmentene
2005
kvartal
2004
2005
2005
halvår
2004
2005
Total
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD (1)
NOK
NOK
Endring
USD
NOK
 
U&P Norge
17 106
11 668
47 %
2 616
33 578
23 273
44 %
5 136
51 029
Internasjonal U&P
2 236
906
147 %
342
3 863
1 620
138 %
591
4 188
Naturgass
1 117
1 193
-6 %
171
2 672
4 098
-35 %
409
6 784
Foredling og Markedsføring
1 610
633
154 %
246
3 560
1 492
139 %
545
3 921
Annet
-149
-175
15 %
-23
-252
-213
-18 %
-39
-815
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
21 920
14 225
54 %
3 353
43 421
30 270
43 %
6 641
65 107
 
 
Finansielle data
 
Andre kvartal
Første halvår
Total
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
NOK
NOK
Endring
USD (1)
NOK
NOK
Endring
USD
NOK
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 165 828 391
2 166 143 715
2 165 929 863
2 166 143 715
2 166 142 636
Resultat per aksje
3,12
2,01
55 %
0,48
6,24
4,18
49 %
0,95
11,50
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
25,5 %
19,0 %
25,5 %
19,0 %
23,5 %
Normalisert avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
12,5 %
12,6 %
12,5 %
12,6 %
12,4 %
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
20,6
6,0
245 %
3,2
39,1
26,4
48 %
6,0
38,8
Investeringer brutto (mrd. kroner)
21,9
16,4
33 %
3,3
28,6
23,1
24 %
4,4
42,8
Gjeldsgrad
27,7 %
23,7 %
27,7 %
23,7 %
19,0 %
 
 
Operasjonelle data
 
Andre kvartal
Første halvår
Total
2005
2004
Endring
2005
2004
Endring
2004
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat) [*]
50,3
35,6
41 %
48,4
33,8
43 %
38,1
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,39
6,86
-7 %
6,34
6,88
-8 %
6,74
Gjennomsnittlig oljepris
(NOK per fat) [*]
321
244
31 %
307
233
32 %
257
Gasspris (NOK/sm3)
1,32
1,02
30 %
1,32
1,05
26 %
1,10
Raffineringsmargin (FCC) (USD per fat) [*]
8,2
7,8
5 %
6,6
6,4
3 %
6,4
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag) [*]
1 128
1 073
5 %
1 158
1 128
3 %
1 106
Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag) [*]
1 142
1 058
8 %
1 165
1 112
5 %
1 093
Produksjonskostnad(NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
22,5
22,2
1 %
22,5
22,2
1 %
23,3
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.) [*]
22,6
22,2
2 %
22,6
22,2
2 %
23,3
 
(1) Andre kvartal og første halvår 2005 er omregnet til USD til NOK/USD 6,5381 midtkurs i New York den 30. juni 2005


Total olje- og gassproduksjon i andre kvartal 2005 var 1 128 000 fat o.e. sammenlignet med 1 073 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2004. I første halvår 2005 var total olje- og gassproduksjon 1 158 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 128 000 fat o.e. per dag i første halvår 2004.

Total olje- og gassløfting var 1 142 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2005, sammenlignet med 1 058 000 fat o.e. per dag i andre kvartal 2004. I første halvår 2005 var total olje- og gassløfting 1 165 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 112 000 fat o.e. per dag i tilsvarende periode i 2004.

Undersøkelsesutgiftene i andre kvartal 2005 var 1,3 milliarder kroner, sammenlignet med 0,7 milliarder kroner i andre kvartal 2004. Undersøkelseskostnadene var 0,9 milliarder kroner i andre kvartal 2005, sammenlignet med 0,4 milliarder i andre kvartal 2004. Økningen i undersøkelseskostnadene på 0,4 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til en økning i periodens leteaktivitet.

Andre kvartal
Første halvår
Total
Leting
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD (1)
NOK
NOK
Endring
USD
NOK
 
Periodens undersøkelsesutgifter (aktivitet)
1 284
652
97 %
196
2 014
1 132
78 %
308
2 466
Kostnadsført av tidligere balanseførte undersøkelsesutgifter
105
26
304 %
16
131
28
368 %
20
110
Balanseført andel av periodens aktivitet
-528
-248
-113 %
-81
-760
-440
-73 %
-116
-748
 
Undersøkelseskostnader
861
430
100 %
132
1 385
720
92 %
212
1 828


Totalt fire lete- og avgrensningsbrønner ble ferdigstilt i andre kvartal 2005, tre på norsk sokkel og én internasjonalt. Tre brønner resulterte i funn. Antall ferdigstilte brønner i dette kvartalet er på nivå med andre kvartal 2004.

I første halvår 2005 ble totalt ni lete- og avgrensningsbrønner ferdigstilt, fem på norsk sokkel og fire internasjonalt. Fire av disse brønnene resulterte i funn, mens én er under evaluering.

Produksjonskostnaden per fat o.e for de siste 12 månedene var 22,5 kroner ved utgangen av andre kvartal 2005, sammenlignet med 22,2 kroner for samme periode i 2004*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,75 var produksjonskostnaden per fat for de siste 12 månedene 22,6 kroner ved utgangen av andre kvartal 2005, sammenlignet med 22,2 kroner for samme periode i 2004*.

Netto finansposter utgjorde en kostnad på 0,9 milliarder kroner i andre kvartal 2005, sammenlignet med en kostnad på 0,1 milliarder kroner i andre kvartal 2004. Netto finansposter i første halvår 2005 utgjorde en kostnad på 2,6 milliarder kroner, sammenlignet med en kostnad på 1,2 milliarder kroner i første halvår 2004.

Økningen i netto finanskostnad var relatert til valutatap knyttet til realiserte tap på korte valutaposisjoner i USD grunnet likviditetsstyring, samt tap på langsiktig gjeld. Kostnadsøkningen ble delvis motvirket av økt mottatt utbytte. I tillegg til dette ble finanskostnaden i andre kvartal 2005 redusert med 0,3 milliarder kroner på grunn av økte inntekter fra investeringer i verdipapirer, mens finanskostnadene i første halvår ble redusert med 0,2 milliarder kroner.

Valutakurser
31.03.2004
30.06.2004
31.03.2005
30.06.2005
 
NOK/USD
6,90
6,94
6,33
6,55


Skattekostnaden i andre kvartal 2005 var 14,1 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 67,0 prosent. Skattekostnaden i andre kvartal 2004 var 9,7 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 68,6 prosent.

For første halvår 2005 var skattekostnaden 26,9 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,0 prosent. Til sammenligning var skattekostnaden 19,9 milliarder kroner i første halvår 2004,tilsvarende en skattesats på 68,3 prosent.

Skattesatsen ble redusert i begge perioder, sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. Dette var hovedsakelig knyttet til en relativt høyere økning i inntektene utenfor norsk sokkel inkludert finansinntekter.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 
Andre kvartal
Første halvår
Året
2005
2004
2005
2004
2004
 
Personskadefrekvens
5,1
6,1
5,2
6,3
5,9
Alvorlig hendelsesfrekvens
2,1
2,8
2,6
3,2
3,2
Antall utilsiktede oljeutslipp (antall)
139
130
236
256
487
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (volum, Sm3)
33
76
55
147
186


Det har generelt vært en positiv utvikling i HMS-indikatorene i kvartalet og også for første halvdel av 2005, sammenlignet med samme perioder i 2004. Statoils mål for helse, miljø og sikkerhet er null skade, og vi står fast ved dette målet i alle våre aktiviteter. Innsatsen for å forbedre HMS-resultatene fortsetter med uforminsket styrke gjennom ytterligere ledelsesinvolvering og samarbeid med våre kontraktører for å ivareta sikre arbeidsrutiner.* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.Viktige hendelser siden starten av andre kvartal 2005 er oppsummert nedenfor.

 • Prosessanlegget til Snøhvit LNG ble satt i dokken på Melkøya 13. juli. Leggingen av rørledningen fra feltet til prosessanlegget og rørledningen for reinjeksjon av CO2 er også fullført.
 • Statoil leverte den 11. juli inn Plan for utbygging og drift (PUD) for Tyrihans-feltet i Norskehavet til Olje- og energidepartementet på vegne av lisensen.
 • Planene for Statfjord senfase og rørprosjektet Tampen Link i Nordsjøen ble godkjent av Stortinget 8. juni.
 • Boringen av den første letebrønnen på Tulipan-prospektet i Norskehavet startet 30. mai.
 • Kristin-plattformen ble installert på feltet tidlig i april og forberedes nå for produksjonstart.
 • Statoil kjøpte EnCanas dypvannsportefølje i Mexicogolfen for 2,0 milliarder USD 26. mai.
 • En generell samarbeidsavtale for å identifisere olje- og gassressurser i nordområdene, samt å utvikle teknologi for petroleumsaktiviteter i regionen, ble inngått mellom Gazprom, Statoil og Hydro 20. juni.
 • En generell samarbeidsavtale ble signert av det statlige kasakhstanske oljeselskapet KazMunayGass og Statoil den 30. juni. Dette skaper et rammeverk for forhandlinger om lete- og utbyggingsprosjekter i Det kaspiske hav.
 • Kizomba B i blokk 15 utenfor Angola startet produksjon i juli, omtrent fem måneder tidligere enn planlagt.
 • Produksjonen fra det Statoil-opererte Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet startet opp igjen i midten av juni. Feltet skulle i utgangspunktet vært permanent nedstengt fra februar 2004.
 • Statoil inngikk i juni en avtale om å selge sin andel på 50 prosent i selskapet Borealis A/S til IOB Holding A/S, et selskap eid av International Petroleum Investment Company, UAE og OMV Aktiengesellschaft, Østerrike. Avtalen forventes sluttført i andre halvår 2005.


Kontaktpersoner:

Investor relations
Mari Thjømøe, direktør Investor relations,
+47 90 77 78 24 (mobil), +47 51 99 77 90 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør Investor relations Nord-Amerika,
+1 (203) 97 86 950 (kontor), +1 (203) 570 5757 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, fungerende informasjonsdirektør,
+47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)
Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef,
+47 91 78 28 14 (mobil), +47 51 99 26 71 (kontor)


Kvartalsberetning og regnskap - 2. kvartal 2005 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)