Skip to Content
no

Solid produksjonsvekst i et sterkt marked 

oktober 31, 2005, 07:30 CETStatoil leverer et resultat etter skatt og minoritetsinteresser i tredje kvartal 2005 på 8,7 milliarder kroner, sammenlignet med 5,8 milliarder kroner i tredje kvartal 2004. Resultatet i de ni første månedene av 2005 var 22,2 milliarder kroner, sammenlignet med 14,9 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Resultatøkningen fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år er hovedsakelig knyttet til:
 • Økning i gjennomsnittlig oljepris på 35 prosent målt i norske kroner
 • Økning i gasspriser på 27 prosent målt i norske kroner
 • Økning i olje- og gassproduksjon med 17 prosent, mens olje- og gassløftingen økte med 11 prosent
 • Forbedrede resultater fra raffineringsvirksomheten

”Tredje kvartal har vært nok et sterkt kvartal, preget av høye olje- og gasspriser, vekst i produksjonen og gode marginer og høy regularitet i raffineriene. Igjen kan vi presentere rekordresultater fra driften”, sier konsernsjef Helge Lund.

”Olje- og gassproduksjonen økte med hele 17 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Vi har hatt en stor vekst i gassproduksjonen fra norsk sokkel, samtidig som olje- og gassproduksjonen fra vår internasjonale virksomhet viser fortsatt sterk framgang.”

”Jeg er fornøyd med å konstatere at vi siden forrige resultatfremleggelse har sikret nye byggesteiner til den internasjonale virksomheten. Vi er tildelt fem nye lisenser i lisensrunder i Libya, Brasil og Nigeria, vi har ytterligere styrket vår posisjon i Mexicogolfen gjennom et samarbeid med ExxonMobil og vi er med på Gazproms liste over aktuelle partnere til Shtokman-utbyggingen i Barentshavet. Disse resultatene underbygger vårt målrettede arbeid for en langsiktig industriell utvikling av Statoil”, sier Lund.

Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE)* for de siste 12 månedene var 26,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2005, sammenlignet med 19,5 prosent for samme periode i 2004. Økningen skyldes i hovedsak økte olje- og gasspriser. Normalisert ROACE* for de siste 12 månedene var 12,1 prosent ved utgangen av tredje kvartal 2005, sammenlignet med 12,6 prosent for tilsvarende periode i 2004. Årsaken til endringen i normalisert ROACE er i hovedsak økte investeringer. ROACE og normalisert ROACE er definert som "non-GAAP" finansielle måltall*.

I tredje kvartal 2005 var resultat per aksje 4,01 kroner, sammenlignet med 2,69 kroner i samme kvartal i fjor. I de ni første månedene av 2005 var resultat per aksje 10,25 kroner, sammenlignet med 6,87 kroner i de ni første månedene av 2004.

Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser økte fra 16,1 milliarder i tredje kvartal 2004 til 23,9 milliarder kroner i tredje kvartal 2005. Denne økningen var hovedsakelig knyttet til 35 prosent økning i oljeprisen og 27 prosent økning i gasspriser, målt i norske kroner. I tillegg var høyere marginer i raffineringsvirksomheten den viktigste bidragsyteren til økningen i nedstrømsresultatet på 0,4 milliarder kroner.

I de ni første månedene av 2005 var resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser 67,3 milliarder kroner, sammenlignet med 46,4 milliarder kroner i de ni første månedene av 2004. Økningen var hovedsakelig knyttet til 33 prosent økning i oljeprisen og 25 prosent økning i gasspriser, målt i norske kroner, samt en økning på 7 prosent i løfting av olje og gass. Den positive effekten av høyere priser ble delvis motvirket av en gevinst på 0,6 milliarder kroner fra salget av aksjene i Verbundnetz Gas AG (VNG) som inngikk i resultatet fra første kvartal i 2004. De økte kostnadene skyldes i hovedsak økt aktivitet, både i tredje kvartal og i de første ni månedene av 2005.

USGAAP resultatregnskap
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Total
US GAAP resultatregnskap
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD [1]
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
 
Salgsinntekter
104 895
81 623
29 %
16 056
283 999
218 664
30 %
43 471
303 756
Resultatandel fra tilknyttede selskap
233
204
14 %
36
987
708
39 %
151
1 209
Andre inntekter
9
221
-96 %
1
76
1 011
-92 %
12
1 253
 
Sum driftsinntekter
105 137
82 048
28 %
16 093
285 062
220 383
29 %
43 633
306 218
 
Varekostnader
66 721
53 245
25 %
10 213
175 111
136 857
28 %
26 804
188 179
Driftskostnader
7 331
6 291
17 %
1 122
21 661
19 878
9 %
3 316
27 350
Salgs- og administrasjonskostnader
1 652
1 678
-2 %
253
5 010
3 763
33 %
767
6 298
Av- og nedskrivninger
4 431
4 224
5 %
678
13 472
12 285
10 %
2 062
17 456
Undersøkelseskostnader
1 130
519
118 %
173
2 515
1 239
103 %
385
1 828
 
Sum kostnader før finansielle poster
81 265
65 957
23 %
12 439
217 769
174 022
25 %
33 333
241 111
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
23 872
16 091
48 %
3 654
67 293
46 361
45 %
10 300
65 107
 
Netto finansposter
543
1 685
-68 %
83
-2 064
526
-492 %
-316
5 739
 
Resultat før skatt og minoritetsinteresser
24 415
17 776
37 %
3 737
65 229
46 887
39 %
9 984
70 846
 
Skattekostnad
-15 501
-11 830
-31 %
-2 373
-42 438
-31 722
-34 %
-6 496
-45 425
Minoritetsinteresser
-230
-128
-80 %
-35
-584
-292
-100 %
-89
-505
 
Periodens resultat
8 684
5 818
49 %
1 329
22 207
14 873
49 %
3 399
24 916
 
 
Resultat før finans, skatt og
Tredje kvartal
Hittil i år
Total
minoritetsinteresser for
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
segmentene (i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
 
U&P Norge
18 016
12 552
44 %
2 758
51 594
35 825
44 %
7 897
51 029
Internasjonal U&P
3 675
1 517
142 %
563
7 538
3 137
140 %
1 154
4 188
Naturgass
794
939
-15 %
122
3 466
5 037
-31 %
531
6 784
Foredling og Markedsføring
1 391
995
40 %
213
4 951
2 487
99 %
758
3 921
Annet
-4
88
-105 %
-1
-256
-125
-105 %
-39
-815
 
Resultat før finans, skatt og minoritetsinteresser
23 872
16 091
48 %
3 654
67 293
46 361
45 %
10 300
65 107
 
 
Finansielle data
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Total
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
 
Vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer
2 165 642 030
2 166 143 715
2 165 832 864
2 166 143 715
2 166 142 636
Resultat per aksje
4,01
2,69
49 %
0,61
10,25
6,87
49 %
1,57
11,50
Avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
26,5 %
19,5 %
26,5 %
19,5 %
23,5 %
Normalisert avkastning på sysselsatt kapital (siste 12 mnd.)
12,1 %
12,6 %
12,1 %
12,6 %
12,4 %
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (mrd. kroner)
17,2
18,0
-5 %
2,6
56,3
44,4
27 %
8,6
38,8
Investeringer brutto (mrd. kroner)
8,5
11,2
-24 %
1,3
37,1
34,2
9 %
5,7
42,8
Gjeldsgrad
26,2 %
25,8 %
26,2 %
25,8 %
19,0 %
 
 
Operasjonelle data
 
Tredje kvartal
Hittil i år
Total
2005
2004
Endring
2005
2004
Endring
2004
 
Gjennomsnittlig oljepris (USD per fat)
60,1
41,8
44 %
52,2
36,5
43 %
38,1
Gjennomsnittlig valutakurs (NOK/USD)
6,46
6,87
-6 %
6,38
6,88
-7 %
6,74
Gjennomsnittlig oljepris (NOK per fat)*
389
287
35 %
333
251
33 %
257
Gasspris (NOK/sm3)
1,37
1,08
27 %
1,33
1,06
25 %
1,10
Raffineringsmargin (FCC)
(USD per fat)*
10,1
6,5
55 %
7,8
6,4
22 %
6,4
Total olje- og gassproduksjon (1000 fat o.e. / dag)*
1 128
965
17 %
1 148
1 073
7 %
1 106
Total olje- og gassløfting (1000 fat o.e. / dag)*
1 081
977
11 %
1 137
1 067
7 %
1 093
Produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)
22,0
23,3
-6 %
22,0
23,3
-6 %
23,3
Normalisert produksjonskostnad (NOK per fat o.e., siste 12 mnd.)*
22,2
23,2
-4 %
22,2
23,2
-4 %
23,3
 
[1] Tallene for tredje kvartal og de ni første månedene av 2005 er omregnet til USD til NOK/USD 6,5331 midtkurs i New York den 30. september 2005.


Total olje- og gassproduksjon i tredje kvartal 2005 var 1 128 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) sammenlignet med 965 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2004. I de ni første månedene av 2005 var total olje- og gassproduksjon 1 148 000 fat o.e. per dag sammenlignet med 1 073 000 fat o.e. per dag i de ni første månedene av 2004.


Total olje- og gassløfting var 1 081 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2005, sammenlignet med 977 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2004. Dette innebærer et underløft på 47 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med et overløft på 12 000 fat o.e. per dag i tredje kvartal 2004. I de ni første månedene av 2005 var total olje- og gassløfting 1 137 000 fat o.e. per dag, sammenlignet med 1 067 000 fat o.e. per dag i tilsvarende periode i 2004.

Undersøkelsesutgiftene i tredje kvartal 2005 var 1,2 milliarder kroner, sammenlignet med 0,6 milliarder kroner i tredje kvartal 2004. Undersøkelseskostnadene var 1,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2005, sammenlignet med 0,5 milliarder i tredje kvartal 2004. Økningen i undersøkelseskostnadene på 0,6 milliarder kroner er hovedsakelig knyttet til en økning i periodens leteaktivitet.

Tredje kvartal
Hittil i år
Total
Leting
2005
2004
2005
2005
2004
2005
2004
(i millioner)
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
NOK
Endring
USD
[1]
NOK
 
Periodens undersøkelsesutgifter
(aktivitet)
1 230
555
122%
188
3 244
1 687
92%
497
2 466
Kostnadsført av tidligere
balanseførte undersøkelsesutgifter
24
40
-40%
4
155
68
128%
24
110
Balanseført andel av periodens aktivitet
-124
-76
-63%
-19
-884
-516
-71%
-135
-748
 
Undersøkelseskostnader
1 130
519
118%
173
2 515
1 239
103%
385
1 828


Totalt seks lete- og avgrensningsbrønner ble ferdigstilt i tredje kvartal 2005, tre på norsk sokkel og tre internasjonalt. Alle brønnene resulterte i funn. En letebrønn ble ferdigstilt i tredje kvartal 2004.

I de ni første månedene av 2005 ble totalt 15 lete- og avgrensningsbrønner ferdigstilt, åtte på norsk sokkel og syv internasjonalt. Elleve av disse brønnene resulterte i funn. Syv brønner ble ferdigstilt i samme periode i 2004.

Produksjonskostnaden per fat o.e for de siste 12 månedene var 22,0 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2005, sammenlignet med 23,3 kroner for samme periode i 2004*.

Normalisert til en NOK/USD valutakurs på 6,75 var produksjonskostnaden per fat for de siste 12 månedene 22,2 kroner ved utgangen av tredje kvartal 2005, sammenlignet med 23,2 kroner for samme periode i 2004*. Årsaken til reduksjonen i produksjonsenhetskostnad, både reell og normalisert, er hovedsakelig økt løfting.

Netto finansposter utgjorde en inntekt på 0,5 milliarder kroner i tredje kvartal 2005, sammenlignet med en inntekt på 1,7 milliarder kroner i tredje kvartal 2004. Netto finansposter i de ni første månedene av 2005 utgjorde en kostnad på 2,1 milliarder kroner, sammenlignet med en inntekt på 0,5 milliarder kroner i de ni første månedene av 2004.

Økningen i netto finanskostnad i de ni første månedene av 2005 var relatert til valutatap knyttet til realiserte tap på korte valutaposisjoner i USD grunnet likviditetsstyring, samt tap på langsiktig gjeld. Økningen var delvis motvirket av økt mottatt utbytte og økt inntekt fra investeringer i verdipapirer.Valutakurser
30.09.2005
30.06.2005
31.12.2004
30.09.2004
30.06.2004
31.12.2003
 
NOK/USD
6,54
6,55
6,04
6,72
6,94
6,68


Skattekostnaden i tredje kvartal 2005 var 15,5 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 63,5 prosent. Skattekostnaden i tredje kvartal 2004 var 11,8 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 66,6 prosent.

I de ni første månedene av 2005 var skattekostnaden 42,4 milliarder kroner, tilsvarende en skattesats på 65,1 prosent. Til sammenligning var skattekostnaden 31,7 milliarder kroner i de ni første månedene av 2004, tilsvarende en skattesats på 67,7 prosent. Den reduserte skattesatsen både i tredje kvartal og for de første ni månedene av 2005 skyldes relativt høyere økning av inntektene utenfor norsk sokkel.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS). 2. oktober 2005 omkom en person i en arbeidsulykke på bøyelasteren Sally Knutsen mens skipet lå til kai ved råoljeteminalen på Mongstad nær Bergen. Bøyelasteren var i ferd med å laste om bord forsyninger fra et forsyningsfartøy. En granskning er iverksatt for å finne årsaken til ulykken og for å identifisere forbedringstiltak.

Generelt viser imidlertid Statoils HMS-indikatorer en positiv utvikling i kvartalet og for de første ni månedene av 2005 sammenlignet med samme perioder i 2004. Vårt mål for helse, miljø og sikkerhet er null skader. Arbeidet med å forbedre HMS-resultatene ved involvering fra toppledelsen, tiltak for å forbedre ferdigheter og samarbeid med våre leverandører, vil fortsette med uforminsket styrke.

Tredje kvartal
Hittil i år
Total
HMS
2005
2004
2005
2004
2004
 
Personskadefrekvens
4,3
5,5
5,0
6,1
5,9
Alvorlig hendelse-frekvens
2,1
3,3
2,4
3,2
3,2
Antall utilsiktede oljeutslipp
126
107
359
372
487
Volum fra utilsiktede oljeutslipp (Sm3)
29
13
88
157
186
 
* Se fotnoter i den fullstendige kvartalsberetningen.


Viktige hendelser siden starten av tredje kvartal 2005 er oppsummert nedenfor:
 • Statoil fikk ny produksjonskapasitet på norsk sokkel da Åsgard Q-ramme kom i produksjon, nye kompressorer ble installert på Troll A-plattformen og gasseksporten fra Visund-feltet startet opp.
 • Statoil har, på vegne av en gruppe lisensoperatører, inkludert Eni Norge, Hydro og Norske Shell, signert kontrakter med Smedvig og Transocean som innebærer leieavtaler for tre rigger for til sammen ti riggår.
 • En ny gjennomgang av Snøhvitprosjektet viste at det var nødvendig å øke investeringsestimatet og bruke mer tid på å ferdigstille utbyggingen.
 • 4. august 2005 signerte Statoil en samarbeidsavtale (MoU) med det nasjonale algirske oljeselskapet Sonatrach som omfatter utvidet samarbeid mellom de to selskapene.
 • Statoil har inngått en avtale med ExxonMobil som omfatter letevirksomhet i Mexicogolfen. Avtalen styrker Statoils tilstedeværelse i dyptvannsområdet i Mexicogolfen.
 • 26. august ble en letelisens for blokk 315 på dypt vann utenfor kysten av Nigeria tildelt Statoil og det brasilianske oljeselskapet Petrobras.
 • 16. september kunngjorde det russiske olje- og gasselskapet Gazprom at Statoil er ett av fem selskap som får forhandle om mulig deltakelse i Shtokman-feltet i Barentshavet.
 • 2. oktober ble Statoil tildelt operatørskap for to lisenser i en budrunde om lete- og produksjonsdelingsavtaler i Libya.
 • 17. oktober ble Statoil tildelt andeler i to dypvannsblokker i Brasil i den sjuende lisensrunden.
 • Utvidelsen av gassbehandlingsanlegget på Kårstø (KEP 2005) ble fullført på tid og under budsjett, og anlegget er klart for å prosessere gass fra det Statoilopererte Kristin-feltet i Norskehavet.
 • Statoil er nok en gang rangert som det beste olje- og gasselskapet i verden på bærekraft av Dow Jones Sustainability Index (DJSI World).

Kontaktpersoner:

Investor relations
Ragnar Bulie, fungerende direktør Investor relations,
+47 99 57 39 13 (mobil), +47 51 99 42 01 (kontor)
Geir Bjørnstad, direktør Investor relations Nord-Amerika,
+1 (203) 97 86 950 (kontor), +1 (203) 570 5757 (mobil)

Presse
Ola Morten Aanestad, informasjonsdirektør,
+47 48 08 02 12 (mobil), +47 51 99 13 77 (kontor)
Kjersti T. Morstøl, informasjonssjef,
+47 91 78 28 14 (mobil), +47 51 99 26 71 (kontor)


Kvartalsberetning og regnskap - 3. kvartal 2005 (engelsk tekst)
MD&A
Presentasjonsmateriale (engelsk tekst)
PDF-versjon (engelsk tekst)