Planlegger kraftvarmeverk på Mongstad

november 3, 2005, 16:05 CET

Statoil har i dag, 3. november, signert en samarbeidsavtale med det danske energiselskapet Elsam om å bygge, eie og drive et kraftvarmeverk ved Statoils raffineri på Mongstad i Hordaland.

Elsam skal investere over én milliard norske kroner i kraftvarmeverket. Det er avtalt en driftsperiode på 20 år.

Kraftvarmeverket er en del av Statoils planer om Energiverk Mongstad (EVM), som omfatter en ombygging av raffineriet, et gassrør fra Kollsnes gassanlegg nord for Bergen til Mongstad og et kraftvarmeverk.

Det ble søkt konsesjoner og utslippstillatelse 1. juli i år. 

Statoil planlegger nå EVM-prosjektet mer i detalj. På dette grunnlag og forutsatt konsesjon med akseptable betingelser, vil endelig beslutning om å gjennomføre prosjektet kunne bli fattet i 2006. Anleggene vil da kunne stå ferdig i løpet av 2008.

Kraftvarmeverket vil bli fyrt med frigjort fyringsgass fra raffineriet og naturgass fra Troll-feltet i Nordsjøen. Verket skal levere strøm og varme til raffineriet og strøm til Troll sine anlegg på land og til havs.

Det vil få en effekt på 280 megawatt (MW) elektrisitet og kan levere opp til 350 MW varme. Varmen benyttes både til direkte oppvarming av råolje og til produksjon av damp for andre oppvarmingsformål i raffineriet. Hoveddelen av verket består av to gassturbiner og én dampturbin.

– Energiverk Mongstad er viktig for Statoil for å forbedre energieffektiviteten til Mongstad-anleggene og for å sikre god og stabil energiforsyning til anleggene på Mongstad og Troll, sier Egil Sæl, direktør for forretningsutvikling i Statoils foredlingsvirksomhet.

– Med dette anlegget blir raffineriets fyringsgass utnyttet på en mer energieffektiv måte. I begynnelsen vil utnyttelsesgraden bli om lag 70 prosent. Utnyttelsesgraden vil kunne økes ytterligere over tid ettersom raffineriet utvikles videre. Dette vil redusere utslippene av karbondioksid i global sammenheng, sier han.

Kraftvarmeverket blir en integrert del av en planlagt oppgradering av Mongstad-raffineriet. Statoil gjennomfører oppgraderingen for å styrke raffineriets posisjon som en energi- og miljømessig effektiv leverandør av raffinerte petroleumsprodukter. I tillegg er det viktig å videreutvikle en robust og langsiktig konkurranseposisjon for Mongstad som industriområde.